Students (including Co-Supervision)

 

Ph.D. Students:

[1].   Wenbin Teng (2021-)

[2].   Yingxue Gao(2020-)

[3].   Yang Yang (2018-)

[4].   Xuan Wang (2018-)

[5].   Wenqi Lou (2018-2023), First Employment: Research Associate, USTC

[6].   Teng Wang (2017-2023), First Employment: Research Associate, USTC

[7].   Lei Gong (2014-2019), First Employment: Postdoc, USTC

[8].   Xuda Zhou (2013-2018), First Employment: Cambricon

[9].   Jinhong Zhou (2011-2017), First Employment: Cambricon

Thesis: Study on Accelerators for Large Scale Graph Processing Applications

[10].  Peng Chen (2010-2015), First Employment: Huawei

Thesis: Study on the Heterogeneous Reconfigurable System on Chip targeting at the Big Data Applications

 

Master Students:

[1].   Haoran Xue (2023-)

[2].   Xingyan Chen (2023-)

[3].   Yutong Chen (2023-)

[4].   Yuntao Dai (2023-)

[5].   Cheng Tang (2023-)

[6].   Yunji Qin (2022-)

[7].   Zhendong Zheng (2022-)

[8].   Qianyu Cheng (2022-)

[9].   Longshan Shang (2022-)

[10].  Wenbin Teng (2021-), Ph. D. Candidate at USTC

[11].  Zheyuan Zou (2021-)

[12].  Quan Li (2021-)

[13].  Haoyu Cai (2020)

[14].  Yingxue Gao(2020-), Ph. D. Candidate at USTC

[15].  Songsong Li (2019-), First Employment: Baidu

[16].  Renyu Zhang (2019-), First Employment: Intel

[17].  Wenqi Lou (2018-), Now Ph. D. Candidate at USTC

[18].  Yang Yang (2018-), Now Ph. D. Candidate at USTC

[19].  Fuli Yuan(2018-2021), First Employment: Baidu

Thesis: Dynamic Reconfiguration for FPGA based Accelerators

[20].  Yanling Wang(2018-2021) First Employment: Meituan

Thesis:  Application Specific AI Edge Computing Platforms

[21].  Yikun Xiong(2018-2021), First Employment:

Thesis:  Monitor Implementation for AI Cloud Computing Platforms

[22].  Yuming Cheng(2017-2020) First Employment: Baidu

Thesis:  Middleware for AI Cloud Computing Platforms

[23].  Lihui Jin(2016-2019) First Employment: ByteDance

Thesis: GPU Memory Optimization for Neural Networks

[24].  Yahui Hu(2016-) First Employment: Alibaba

Thesis: Scheduler for AI Cloud Computing Platforms

[25].  Chongchong Xu (2015-2018), First Employment: Huawei

Thesis: Hardware acceleration for Graph Processing

[26].  Fan Sun (2015-2018), First Employment: Military Force

Thesis: Hardware acceleration for Convolutional Neural Networks

[27].  Yuntao Lu (2015-2018), First Employment: Ph.D. Candidate at UT Austin

Thesis: Hardware acceleration for Sparse Neural Networks

[28].    Yiwei Zhang (2015-2018), First Employment: Cambricon

Thesis: Hardware acceleration for LSTM Neural Networks

[29].    Haijie Fang (2014-2017) First Employment: TP Link

Thesis: Hardware acceleration for string match for Gene Sequencing

[30].    Shiming Lei (2014-2017), First Employment: Bosera Fund

Thesis: A Hardware Acceleration System for Classification Algorithms on FPGA

[31].    Qi Yu(2013-2016), First Employment: Huawei

Thesis: Deep Learning Accelerator Implementation and Optimization based on FPGA

[32].    Xiang Ma (2013-2016), First Employment: Tencent

Thesis: Design and Implementation of A Hardware Acceleration System for Neighborhood-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms

[33].    Fahui Jia (2013-2016) First Employment: China Merchants Bank

Thesis: An Accelerator Platform Based on FPGA for Clustering Algorithms