Principal Investigator:
Hengxing Ji
Administrative Associate:
Liqin Liang
Postdoctoral Fellows:
Hongchang Jin
Graduate Students
Zhaowei Sun
Yinguang Chai
Zhiqiu Hu
Yue Guo
Shuai Xie
Huanyu Xie
Wenmiao Chen
Jinxi Wang
Yadong Ye
Wei Zhang
Jiawen Zhu
Wenshan Jia
En Zhou
Huailiang Xu
Visiting Students
Aiqin Xiang
Yiheng Zhai
Maochao Lu
Rui Tang
Alumni
2016
Miss Jiafeng Chen
2017
Miss Yali Guo
Miss Juan Du
Mr. Chenkun Guo
2018
Dr. Zhenzhen Du (AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials)
Dr. Song Jin (Naikai University)
Dr. Zhikai Qi (Shanxi Normal University)
Miss Ajuan Hu
2019
Dr. Hongchang Jin (USTC)
Dr. Taiming Zhang (NTU)
Mr. Shiquan Pan