210709 - Introduction to Machine Learning

2020 Spring
  • Instructor: Jie Wang

  • Email: jiewangx@ustc.edu.cn

  • Time and Location: R 3:55PM-6:20PM (3A111)

  • TAs:

    • Zhihao Shi (zhihaoshi@miralab.ai)

    • Taoxing Pan (taoxingpan@miralab.ai)