Welcome to Pro. Wang Junxian’s homepage at USTC       招生

Center for Astrophysics

University of Science & Technology of China

Hefei, Anhui 230026, P. R. China

Email: jxw@ustc.edu.cn  

Tel:  86-551-3600172    

Fax: 86-551-3600172

 

Research Interests: Active Galactic Nuclei, Quasars, X-ray Background, high redshift galaxies, ULX

 

Publications

 

 

Prof. Junxian Wang

 

 

 

 

Education and Professional Experience:

09/92 - 07/96, B.S.

University of Science and Technology of China

09/96 - 06/01, Ph. D

University of Science and Technology of China

03/00 - 05/01, visiting student

Johns Hopkins University

07/01 - 06/04, postdoc

Johns Hopkins University

From 07/04, professor

University of Science and Technology of China

Postdocs:

07-09: Dr. Cai Hongbing

10-12: Dr. Xinwen Shu

12-14: Dr. Liu Teng

14-16: Dr. Cai Zhen Yi

15-17: Dr. Huang Xingxing

16-17: Dr. Guo Hengxiao

Current Graduate students:

13-    : Mr. Zhufei Fan

14-    : Mr. Sun Yuhan

15-    : Mr. Zhang Jixian

16-    : Mr. Hu Weida

Recently Graduated Students:

04-10: Dr. Shu Xinwen (joint PhD at Johns Hopkins University)

05-11: Dr. Jiang Peng (joint PhD at Florida University)

08-11: Mr. Kesselly Alton (M.S.)

06-12: Dr. Zheng Zhenya (joint PhD at Arizona State University)

07-12: Dr. Tan Ying (PhD)

07-13: Dr. Liu Teng (joint PhD at INAF Osservatorio Astronomico di Trieste)

11-14: Mr. Bi Da  (M. S.)

12-15: Mr. Wu Hongju

09-15: Dr. Huang Xingxing (joint PhD at Johns Hopkins University)

13-16: Mr. Chen Xiaoyang (M. S.)

11-17: Dr. Yang Huan (joint PhD at Arizona State University)

Undergraduates:

04-05: Mr. Jiang Peng, Mr. Ma Can

05-06: Mr. Zheng Zhenya, Mr. Fu Wen

06-07: Mr. Liu Teng, Ms. Liu Yang

07-08: Mr. Ma Zhibo, Mr. Lu Di

08-09: Mr. Huang Xingxing, Mr. Feng Qi

10-11: Mr. Yang Huan, Mr. Bi Da, Mr. Li Xiang

12-13: Mr. Zhu Feifan, Mr. Chen Xiaoyang

13-14: Mr. Sun Yuhan, Mr. Xu Xinfeng

15-16: Mr. Hu Weida

16-17: Mr. Kang Wenyong, Wang Yilun, Liang Yongming

CFA Seminar Schedule Spring 2008

Astronomy and Astrophysics Courses  given: 

Active Galactic Nuclei (2005-2008, 2010-2016)

Frontiers of Astrophysics (seminar, 2005)

Astronomical Literature Reading (2008)