Current Students:

1. Ph.D. Students

Third year: Minda Zhao, Lingyun Yu

Second year: Chunlin Chen, Menglei Zhang

First year:  Rui Chen, Feng Tang

 

2. Master Students

Third year: Xianghua Jiang, Zechuan Liu

Second year: Na Lin, Zefeng Lai, Jia Chen, Xihong Fei

First year:  Binhui Liu, Yuan Liu, Zizhuo Zhang, Yuqing Lin, Jian Wang, Zhendong Huang

 

3. Undergraduate Students:

Ce Zhou, Shaojie Lan, Yufei Niu

 

Recruiting:

Ph.D. students, Master students and Senior undergraduate students.