TNT logo
   

Associate Professor


Associate Professor
Xinmei Tian
(0551)-3601341-155

Students


Phd Grade 2.
Xu Shen
QiangHuai Jia
Master(Graduated).
QiangHuai Jia
Ya Li
Phd candidate.
Ya Li

Phd candidate.
Cong Guo
Zhe dong
Grade 3 master.
Zhe Dong
Bin Lin
Grade 3 master.
Bin Lin
Hao Lv
Grade 2 master.
Hao Lv
Ai Wei
Grade 2 master.
Ai Wei
Jiayi Fan
Grade 2 master.
Jiayi Fan
Anfeng He
Grade 1 master.
Anfeng He
Kaisheng Xu
Grade 1 master.
Kaisheng Xu
Zhaofan Qiu width=
Grade 1 master.
Zhaofan Qiu
Yanping Cui
Grade 1 master.
Yanping Cui
Zhangcheng Wang
Senior student.
Zhangcheng Wang
Gu Jun
Senior student.
Gu Jun