logo

Postdoc


Qijing Zheng
Qijing Zheng
Email: zqj@mail.ustc.edu.cn
Yongliang Shi
Yongliang Shi
Email: syllhy@mail.ustc.edu.cn

Graduate Students


Weibin Chu
Weibin Chu
Email: wbchu@mail.ustc.edu.cn
Yanan Wang
Yanan Wang
Email: wangyn13@mail.ustc.edu.cn
Lili Zhang
Lili Zhang
Email: zhlily@mail.ustc.edu.cn
Xiang Jiang
Xiang Jiang
Email: jxiang@mail.ustc.edu.cn
Yunzhe Tian
Yunzhe Tian
Email: yunzhe@mail.ustc.edu.cn
Zhenfa Zheng
Zhenfa Zheng
Email: zzfgjs@mail.ustc.edu.cn
Aolei Wang
Aolei Wang
Email: wal819@mail.ustc.edu.cn
Chuanyu Zhao
Chuanyu Zhao(visiting)
Email: zhaochuanyu@zju.edu.cn

Undergraduate Students


Zhaorui Xia
Zhaorui Xia
Email: xiazhr14@outlook.com
Jingning Zhang
Jingning Zhang
Email: jenny42@mail.ustc.edu.cn

Former Members


Huijuan Sun
Huijuan Sun SA10/BA11
Qingdao University
Hao Sun
Hao Sun SA10/BA12
Shanghai Alliance Financial
Services Co., Ltd
Hongli Guo
Hongli Guo SA11/BA13
Wuhan University
Liming Liu
Liming Liu SA12/BA14
China Academy Of Engineering Physics
< Top >