RESEARCH
Organo-metal combined catalysis
Transition metal catalysis
Organocatalysis
PUBLICATIONS

Zhong-Sheng Nong, Ling Zhu, Tian-Ci Wang, Lian-Feng Fan, Pu-Sheng Wang & Liu-Zhu Gong

 Nat. Synth (2022)

Published:30 May 2022

Zhen-Yao Dai, Shuo-Qing Zhang, Xin Hong, Pu-Sheng Wang,Liu-Zhu Gong

Chem Catalysis 2, 1211–1222

Xiao-Yun Ruan,  Tao Zhang, Wen-Ao Li, Yi-Zhuo Yin, Zhi-Yong Han,  Liu-zhu Gong

Sci China Chem May   (2022) Vol.65 No.5

Yu-Hua Wen, Zi-Jing Zhang, Shuai Li, Jin Song, Liu-Zhu Gong

Nat. Commun. 13, 1344 (2022).

NEWS
Yu-Chen Zhang's Paper

2020.04

Yu-Chen Zhang's Paper  “Isothiourea and Brønsted Acid Cooperative Catalysis: Enantioselective Construction of Dihydropyridinones” was published on Org. Lett. Congratulations!

Read More
Tian-Ci Wang's Paper

2020.04

Tian-Ci Wang's Paper “Palladium-catalyzed asymmetric allylic C-H alkylation of 1,4-dienes and glycine Schiff bases”” was published on Sci. China Chem. Congratulations!

Read More
Hua-Jie Jiang's Paper

2020.04

Hua-Jie Jiang's Paper “Hybrid Palladium Catalyst Assembled from Chiral Phosphoric Acid and Thioamide for Enantioselective β‐C(sp3)-H” Arylation” …… 

Read More