RESEARCH
Organo-metal combined catalysis
Transition metal catalysis
Organocatalysis
PUBLICATIONS

Tao Fan, Zhipeng Shi, Qian-Wei Gong, Jin Song, Liu-Zhu Gong

Org. Lett. 2024, 26, 7, 1421–1425

Wei-Wei Ding, Zhi-Yuan He, Mostafa Sayed, Yu Zhou, Zhi-Yong Han, Liu-Zhu Gong

Nat. Synth2024, Accepted

Published

Jin Song, Liu-Zhu Gong

Synlett  2023, 34, A–H

 

Youxiang Jin, Lian-Feng Fan, Elvis Wang Hei Ng, Lu Yu, Hajime Hirao, Liu-Zhu Gong

J. Am. Chem.Soc. 2023, 145, 22031−22040

NEWS
Yu-Chen Zhang's Paper

2020.04

Yu-Chen Zhang's Paper  “Isothiourea and Brønsted Acid Cooperative Catalysis: Enantioselective Construction of Dihydropyridinones” was published on Org. Lett. Congratulations!

Read More
Tian-Ci Wang's Paper

2020.04

Tian-Ci Wang's Paper “Palladium-catalyzed asymmetric allylic C-H alkylation of 1,4-dienes and glycine Schiff bases”” was published on Sci. China Chem. Congratulations!

Read More
Hua-Jie Jiang's Paper

2020.04

Hua-Jie Jiang's Paper “Hybrid Palladium Catalyst Assembled from Chiral Phosphoric Acid and Thioamide for Enantioselective β‐C(sp3)-H” Arylation” …… 

Read More