Nickel-Catalyzed Enantioselective Synthesis of Dienyl Sulfoxide, Li Gaoǂ[a], Yinqi Wangǂ[a], Ya-Qian Zhang[a], Yi-Han Fu[a], Yi-Yu Liu[a], Qing-Wei Zhang*[a], Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202317626, https://doi.org/10.1002/anie.202317626
Ni-Catalyzed Asymmetric C−P Cross-Coupling Reaction for the Synthesis of Chiral Heterocyclic Phosphine Oxides, Ranran Cui, Yinqi Wang, Liyan Yuwen, Li Gao, Zhuo Huang, Wei-Han Wang, Qing-Wei Zhang*, Org. Lett. 2023, 25, 6139−6142. DOI:doi/10.1021/acs.orglett.3c02216
Nickel-catalysed enantioselective hydrosulfenation of alkynes, Ya-Qian Zhang1, Lingfei Hu2, Liyan Yuwen1, Gang Lu2*, Qing-Wei Zhang1*, Nat. Catal. 2023, 6, 487-494. DOI:https://doi.org/10.1038/s41929-023-00966-9
Nickel-Catalyzed Asymmetric Arylation of H-Phosphinates, Qing Zhang, Ran-ran Cui, Qing-Wei Zhang*, Synlett. 2023, 34, A-E.
Pd-Catalysed Diastereoselective Synthesis of aza-Spiro cyclic P-Stereogenic Phosphine Oxides, Bin Zhang,a Xiao-MingZhang,b Qing-Wei Zhang,*a Eur. J. Org. Chem. 2023, 26, e2023002. DOI:https://doi.org/10.1002/ejoc.202300265
NiII-Catalyzed Enantioselective Anti-Markovnikov Hydrophosphination of Unactivated Alkynes, Wei-Han Wang, Yue Wu, Peng-Jia Qi, Wen-Ning Lan, Qing-Wei Zhang*, ACS Catal. 2023, 13, 6994−7001. DOI:https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00539
Nickel-catalysed enantioselective reaction of secondary phosphine oxides and activated vinylcyclopropanes, Zhuo Huang, Xu-Teng Liu, Ran-ran Cui, Qing-Wei Zhang*, Org. Biomol. Chem. 2023, 21, 3096. DOI:10.1039/d3ob00389b
Synthesis of Cyclic 1,2-Bisphosphines by Tandem Michael Addition of 2,3-Bis(diarylphosphinyl)-1,3-butadiene Zhenqiang Cheng,a Yingying Sun,b Shoufeng Wang,*a Qing-Wei Zhang*b, Eur. J. Org. Chem. 2023, 26, e2022012. DOI:https://doi.org/10.1002/ejoc.202201257
-
A Ni-catalyzed asymmetric C(sp)–P cross-coupling reaction for the synthesis of P-stereogenic alkynylphosphines, Bin Zhang, Wen-Qing Zhou, Xu-Teng Liu, Ying-ying Sun, Qing-Wei Zhang*, Chem. Sci. 2023, 14, 1286–1290. DOI:10.1039/d2sc05841c
Enantioselective synthesis of P-stereogenic allenylphosphines through Ni-catalyzed propargylic substitution, Wei-Han Wang, Yue Wu, Hai-Tao Wang, Peng-Jia Qi, Wen-Ning Lan, Qing-Wei Zhang*, Nat. Synth. 2022, 1, 738. DOI:10.1038/s44160-022-00123-3
Rhodium catalytic asymmetric synthesis of Chiraphos derivatives, Ying-Ying Sun, Bin Zhang, Liangbin Yu, Ran-ran Cui, Qingyang Zhao* and Qing-Wei Zhang*, Chinese Chemical Letters. 2022, 33, 5084. DOI:10.1016/j.cclet.2022.04.054.
 • PDF
 • Ni-catalyzed asymmetric hydrophosphinylation of conjugated enynes and mechanistic studies, Ya-Qian Zhang, Xue-Yu Han, Yue Wu, Peng-Jia Qi, Qing Zhang and Qing-Wei Zhang*. Chem. Sci. 2022, 13, 4095. DOI:10.1039/d2sc00091a
 • PDF
 • († these authors contributed equally)
  Nickel-Catalyzed Asymmetric Synthesis of P-Stereogenic Vinyl Phosphines, Xu-Teng Liu, Yue Wu, and Qing-Wei Zhang*, Synlett 2022, 33, 301. DOI:10.1055/a-1695-4979
 • PDF
 • (Invited highlight)
  Ni-Catalyzed Enantioselective Benzylation of Secondary Phosphine Oxide, Wen-Qiang Cai, Qi Wei, and Qing-Wei Zhang*, Org. Lett. 2022, 24, 1258. DOI:10.1021/acs.orglett.2c00209
 • PDF
 • Ni-Catalyzed Enantioselective Allylic Alkylation of H-Phosphinates, Qing Zhang, Xu-Teng Liu, Yue Wu, and Qing-Wei Zhang*, Org. Lett. 2021, 23, 8683. DOI:10.1021/acs.orglett.1c02986
 • PDF
 • († these authors contributed equally)
  Ni-Catalyzed Asymmetric Hydrophosphination of Unactivated Alkynes, Xu-Teng Liu, Xue-Yu Han, Yue Wu, Ying-Ying Sun, Li Gao, Zhuo Huang and Qing-Wei Zhang*, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 11309. DOI:10.1021/jacs.1c05649
 • PDF
 • Ni-Catalyzed Asymmetric Allylation of Secondary Phosphine Oxides, Xu-Teng Liu, Ya-Qian Zhang, Xue-Yu Han, Shi-Ping Sun and Qing-Wei Zhang*, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 16584−16589. DOI:10.1021/jacs.9b08734
 • PDF
 • (Highlighted by Synfacts)
  ◆ Rhodium hydride enabled enantioselective intermolecular C–H silylation to access acyclic stereogenic Si–H. Kun An, Wenpeng Ma, Li-Chuan Liu, Tao He, Guiyu Guan, Qing-Wei Zhang* and Wei He*. Nat. Commun. 2022, 13, 847
  ◆ Simultaneous oxidative and reductive reactions in one system by atomic design. Zhao Yafei, Zhou Huang, Zhu Xiaorong, Qu Yunteng, Xiong Can, Xue Zhenggang, Zhang Qingwei, Liu Xiaokang, Zhou Fangyao, Mou Xiaoming, Wang Wenyu, Chen Min, Xiong Ya, Lin Xingen, Lin Yue, Chen Wenxing, Wang Hui-Juan, Jiang Zheng, Zheng Lirong, Yao Tao, Dong Juncai, Wei Shiqiang, Huang Weixin, Gu Lin, Luo Jun, Li Yafei, Wu Yuen. Nat. Catal. 2021, 4, 134–143
  ◆ Two-Step Carbothermal Welding To Access Atomically Dispersed Pd1 on Three-Dimensional Zirconia Nanonet for Direct Indole Synthesis. Yafei Zhao, Huang Zhou, Wenxing Chen, Yujing Tong, Chao Zhao, Yue Lin, Zheng Jiang, Qingwei Zhang, Zhenggang Xue, Weng-Chon Cheong, Benjin Jin, Fangyao Zhou, Wenyu Wang, Min Chen, Xun Hong, Juncai Dong, Shiqiang Wei, Yadong Li, Yuen Wu*. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 10590
  ◆ Copper-Catalyzed Trifunctionalization of Alkynes: RapidFormation of OxindolesBearing Geminal Diboronates. Tao He,Bin Li, Li-Chuan Liu, Jing Wang, Wen-Peng Ma, Guang-Yu Li, Qing-Wei Zhang* and Wei He*. Chem. Eur. J. 2019, 25, 966
  ◆ Rhodium-Catalyzed Intermolecular trans-Disilylation of Alkynones with Unactivated Disilanes. Tao He, Li-Chuan Liu, Le Guo,Bin Li, Qing-Wei Zhang* and He Wei*. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10868
  Publications Prior to USTC
  Zhang Qing-Wei#, An Kun#, Liu Li Chuan, Zhang Qi, Guo Hui Fang, He Wei, Construction of Chiral Tetraorganosilicons by Tandem Desymmetrization of Silacyclobutanes/Intermolecular Dehydrogenative Silylation. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1125. (equal authorship)
  Zhang Qing-Wei, Brusoe Andrew T., Mascitti V., Hesp Kevin D., Blakemore David C., Kohrt Jefferey T., Hartwig John F., Fluorodecarboxylation for the Synthesis of Trifluoromethyl Aryl Ethers, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 9758.
  Zhang Qing-Wei#, An Kun#, Liu Li Chuan, Guo Shaung Xi, Jiang Chen Ran, Guo Hui Fang, He Wei. Rhodium-Catalyzed Intramolecular C-H Silylation by Silacyclobutanes. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6319. (equal authorship)
  Zhang Qing-Wei, An Kun, Liu Li Chuan, Yue Yuan, He Wei. Rhodium-Catalyzed Enantioselective Intramolecular C-H Silylation for the Syntheses of Planar-Chiral Metallocene Siloles. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6918.
  Zhang Qing-Wei, An Kun, He Wei. Catalytic Synthesis of π-Conjugated Silole through Si-C (sp3) Bond Activation. Synlett 2015, 26, 1145. (invited highlight)
  Zhang Qing-Wei, An Kun, He Wei. Rhodium-Catalyzed Tandem Cyclization/Si-C Activation Reaction for the Synthesis of Siloles. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5667.
  Zhang Qing-Wei, Zhang Xiao Bo, Li Bao Sheng, Xiang Kai, Zhang Fu Min, Wang Shao Hua, Tu Yong Qiang. Catalytic intermolecular carbon electrophile induced semipinacol rearrangement. Chem. Commun. 2013, 49, 1648.
  Zhang Qing-Wei, Xiang Kai, Tu Yong Qiang, Zhang Shu Yu, Zhang Xiao Ming, Zhao Yu Ming, Zhang Tian Cai. Formal Synthesis of (-)-Cephalotaxine Based on a Tandem Hydroamination/Semipinacol Rearrangement Reaction. Chem. -Asian J. 2012, 7, 894.
  Zhang Qing-Wei, Fan Chun An, Zhang Hai Jun, Tu Yong Qiang, Zhao Yu Ming, Gu Peiming, Chen Zhi Min. Brønsted Acid Catalyzed Enantioselective Semipinacol Rearrangement for the Synthesis of Chiral Spiroethers. Angew. Chem. In. Ed. 2009, 48, 8572.