Highlight Publications

See full publication list...

  1. Min Wang, Wengang Zhou, Xin Yao, Qi Tian, and Houqiang Li, “Towards Codebook-free Deep Probabilistic Quantization for Image Retrieval,” Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), October 2023.

  2. Jiajun Deng, Zhengyuan Yang, Daqing Liu, Tianlang Chen, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li, and Wanli Ouyang, “TransVG++: End-to-End Visual Grounding with Language Conditioned Vision Transformer,” Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), July 2023.

  3. Hezhen Hu, Weichao Zhao, Wengang Zhou, and Houqiang Li, “SignBERT+: Hand-model-aware Self-supervised Pre-training for Sign Language Understanding,” Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), April 2023.

  4. Yiheng Liu, Wengang Zhou, Qiaokang Xie, and Houqiang Li, “Unsupervised Person Re-Identification with Wireless Positioning under Weak Scene Labeling,” Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), July 2022.

  5. Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Tie-Yan Liu, and Houqiang Li, “Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning,” Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), May 2022.

  6. Wengang Zhou, Houqiang Li, Jian Sun, and Qi Tian, “Collaborative Index Embedding for Image Retrieval,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), vol. 40, no. 5, pp. 1154-1166, 2018.

  7. Wengang Zhou, Ming Yang, Xiaoyu Wang, Houqiang Li, Yuanqing Lin, and Qi Tian, “Scalable Feature Matching by Dual Cascaded Scalar Quantization for Image Retrieval,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), vol. 38, no. 1, pp. 159-171, 2016.

  8. Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma, Wei Liu, and Houqiang Li, “Unsupervised Deep Representation Learning for Real-Time Tracking,” International Journal of Computer Vision (IJCV), 129(2): 400-418, 2021.