BIGCOM2019
Organizing Committee
General Chairs:   Zhongwen Guo, Ocean University of China, China
Shigang Chen, University of Florida, USA
Xiuzhen Cheng, The George Washington University, USA
 
TPC Chairs:   Guoliang Xing, Chinese University of Hong Kong, China
Lan Zhang, University of Science and Technology of China, China
 
Vice TPC Co-Chairs:   Bin Yang, Aalborg University, Denmark
Dazhao Cheng, University of North Carolina at Charlotte, USA
Nikolaos Freris, University of Science and Technology of China, China
 
Local Arrangement
Co-Chairs:
  Yingjian Liu, Ocean University of China, China
Chao Liu, Ocean University of China, China
 
Publicity Co-Chair:   Dan Tao, Beijing Jiaotong University, China
Yuanfang Chen, Hangzhou Dianzi University, China
Yanwei Wu, Western Oregon University, USA
 
Publication Chairs´╝Ü   Yuan He, Tsinghua University, China
Taeho Jung, University of Notre Dame, USA
Jianwei Qian, Illinois Institute of Technology, USA
 
Workshop Co-Chairs:   Cheng Wang, Tongji University, China
Wei Dong, Zhejiang University, China
 
Poster Chairs:   Lan Yao, Northeastern University China, China
Fan Li, Beijing Institute of Technology, China
 
Industry Liaison
Co-Chairs:
  Xingfa Shen, Hangzhou Dianzi University, China
Xufei Mao, Dongguan University of Technology, China
Zhongwen Guo, Ocean University of China, China
 
Finance and Registration
Co-Chairs:
  Hongli Xu, University of Science and Technology of China, China
Yubo Yan, University of Science and Technology of China, China
 
Web Chairs:   Yunting Xie, University of Science and Technology of China, China