Research Family Tree

 

课程资料

 

《固体材料结构基础》

 

1.  第一讲  概论

2.  第二讲  晶体中的点和线

3.  第三讲  晶体中的面和晶体投影

4.  第四讲  点对称操作

5.  第五讲  点对称操作和晶系

6.  第六讲  点群 (1)

7.  第七讲  点群 (2)

8.  第八讲  点群 (3)

9.  第九讲 14种布拉菲格子

10. 第十讲 点式空间群(1)

11. 第十一讲 点式空间群(2)

12. 第十二讲 点式空间群(3)

13. 第十三讲 点式空间群(4)

14. 第十四讲 总复习

14. 最后一次作业参考答案

 

 

《光化学与光功能材料科学》

 

1.   待补充