Prof. Kai Chen's Homepage

                                              

Publications

Home -- Research -- Teaching-- Publications -- QPQI group -- Contact

 

https://orcid.org/0000-0001-9833-8197

 

My publications can be found on arXiv.org.

 

1.          Robust self-testing of multipartite Greenberger-Horne-Zeilinger-state measurements in quantum networks
Phys. Rev. A, 106(2022) 042608
Qing Zhou, Xin-Yu Xu, Shuai Zhao, Yi-Zheng Zhen, Li Li*, Nai-Le Liu*, and Kai Chen*

2.          Experimental Demonstration of Quantum Pseudotelepathy
Phys. Rev. Lett., 129 (2022) 050402
Jia-Min Xu, Yi-Zheng Zhen, Yu-Xiang Yang, Zi-Mo Cheng, Zhi-Cheng Ren, Kai Chen*, Xi-Lin Wang*, and Hui-Tian Wang*

3.          Robust Self-Testing of Multiparticle Entanglement
Phys. Rev. Lett., 127 (2021) 230503
Dian Wu, Qi Zhao, Xue-Mei Gu, Han-Sen Zhong, You Zhou, Li-Chao Peng, Jian Qin, Yi-Han Luo, Kai Chen, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

4.          Entanglement-free witnessing of quantum incompatibility in a high-dimensional system
Phys. Rev. Research, 3 (2021) 023017
Dian Wu, Qi Zhao*, Yi-Han Luo, Han-Sen Zhong, Li-Chao Peng, Kai Chen*, Peng Xue, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

5.          An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres
Nature, 589 (2021) 214–219,
Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, Wen-Qi Cai, Sheng-Kai Liao, Jun Zhang, Kai Chen, Juan Yin, Ji-Gang Ren, Zhu Chen, Sheng-Long Han, Xiao Yuan, Mei-Sheng Zhao, Tian-Yin Wang, Xiao Jiang, Wei-Yue Liu, Yang Li, Qi Shen, Yuan Cao, Chao-Yang Lu, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu, Cheng-Zhi Peng* and Jian-Wei Pan*

6.          Open-Destination Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Network
Entropy, 22 (2020) 1083,

Wen-Fei Cao, Yi-Zheng Zhen, Yu-Lin Zheng, Shuai Zhao, Feihu Xu*, Li Li*, Zeng-Bing Chen*, Nai-Le Liu*, and Kai Chen*

7.          Phase-Matching Quantum Cryptographic Conferencing
Phys. Rev. Applied, 14 (2020) 024010,

Shuai Zhao, Pei Zeng, Wen-Fei Cao, Xin-Yu Xu, Yi-Zheng Zhen, Xiongfeng Ma*, Li Li*, Nai-Le liu*, and Kai Chen*

8.          Multiphoton Graph States from a Solid-State Single-Photon Source
ACS Photonics, 7 (2020) 1603−1610,

Jin-Peng Li, Jian Qin, Ang Chen, Zhao-Chen Duan, Ying Yu*, YongHeng Huo*, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, Kai Chen*, and Jian-Wei Pan

9.          Proof-of-principle demonstration of compiled Shor’s algorithm using a quantum dot single-photon source
Opt. Express, 28 (2020) 18917-18930,

Zhao-Chen Duan, Jin-Peng Li, Jian Qin, Ying Yu, Yong-Heng Huo, Sven Höfling, Chao-Yang Lu, Nai-Le Liu, Kai Chen*, And Jian-Wei Pan

10.      Measurement-Device-Independent Entanglement Witness of Tripartite Entangled States and Its Applications
Phys. Rev. Lett., 123 (2020) 160503,
Zheng-Da Li, Qi Zhao, Rui Zhang, Li-Zheng Liu, Xu-Fei Yin, Xingjian Zhang, Yue-Yang Fei, Kai Chen, Nai-Le Liu, Feihu Xu, Yu-Ao Chen, Li Li*, and Jian-Wei Pan

11.      Unified approach to witness non-entanglement-breaking quantum channels
Phys. Rev. A, 101 (2020) 062301,
Yi-Zheng Zhen*, Yingqiu Mao, Kai Chen, Francesco Buscemi, and Oscar Dahlsten*

12.      Experimentally Verified Approach to Nonentanglement-Breaking Channel Certification
Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 010502,
Yingqiu Mao
,Yi-Zheng Zhen, Hui Liu, Mi Zou, Qi-Jie Tang, Si-Jie Zhang, Jian Wang, Hao Liang, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Li Li, Nai-Le Liu, Kai Chen*, Teng-Yun Chen*, and Jian-Wei Pan*

13.      Higher Amounts of Loophole-free Bell Violation using a Heralded Entangled Source
New J. Phys. 21 (2019) 103008,
Shuai Zhao, Wen-Fei Cao, Yi-Zheng Zhen, Changchen Chen, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu*, and Kai Chen*

14.      Einstein-Podolsky-Rosen Steering and Its Certification
Entropy, 21 (2019) 422 (invited paper
,
Yi-Zheng Zhen, Xin-Yu Xu, Li Li*, Nai-Le Liu*, and Kai Chen*

15.      Qudit hypergraph states and their properties
Phys. Rev. A, 97 (2018)
012323,
Fei-Lei Xiong, Yi-Zheng Zhen, Wen-Fei Cao, Kai Chen, and Zeng-Bing Chen*

16.      One-sided measurement-device-independent quantum key distribution
Phys. Rev. A, 97 (2018) 012313,
Wen-Fei Cao, Yi-Zheng Zhen, Yu-Lin Zheng, Li Li, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, and Kai Chen*

17.      Quantum State Transfer from a Single Photon to a Distant Quantum-Dot Electron Spin
Phys. Rev. Lett., 119 (2017) 060501,
Yu He, Yu-Ming He, Yu-Jia Wei, Xiao Jiang, Kai Chen, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan, Christian Schneider, Martin Kamp, and Sven Höfling

18.      Optimized detection of steering via linear criteria for arbitrary-dimensional states
Phys. Rev. A, 95 (2017) 032128,
Yu-Lin Zheng, Yi-Zheng Zhen, Wen-Fei Cao, Li Li, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, and Kai Chen*

19.      Efficient linear criterion for witnessing Einstein-Podolsky-Rosen nonlocality under many-setting local measurements
Phys. Rev. A, 95 (2017) 012142,
Yu-Lin Zheng, Yi-Zheng Zhen, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Kai Chen*, and Jian-Wei Pan

20.      Nonlocal games and optimal steering at the boundary of the quantum set
Phys. Rev. A, 94 (2016) 022116,
Yi-Zheng Zhen, Koon Tong Goh, Yu-Lin Zheng, Wen-Fei Cao, Xingyao Wu, Kai Chen*, and Valerio Scarani

21.      Certifying Einstein-Podolsky-Rosen steering via the local uncertainty principle
Phys. Rev. A, 93 (2016) 012108,
Yi-Zheng Zhen, Yu-Lin Zheng, Wen-Fei Cao, Li Li, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, and Kai Chen*

22.      Genuine High-Order Einstein-Podolsky-Rosen Steering
Phys. Rev. Lett., 115 (2015) 010402,
Che-Ming Li*, Kai Chen*, Yueh-Nan Chen, Qiang Zhang, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan*

23.      Randomness expansion with a one-sided trusted device
Phys. Rev. A, 91 (2015) 052308,
Hong Wang, Kai Chen, Ming Gao, Zhi Ma, Weilong Wang, Chaobo Li, and Chuangui Ma

24.      Experimental multiplexing of quantum key distribution with classical optical communication
Appl. Phys. Lett., 106 (2015), 081108,
Liu-Jun Wang, Luo-Kan Chen, Lei Ju, Mu-Lan Xu, Yong Zhao, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, Teng-Yun Chen, and Jian-Wei Pan

25.      基于半导体量子点的单光子源:原理、实现和前景
中国科学:信息科学03期,394-409 (2014).
何玉明;魏宇佳;贺煜;熊飞雷;陈凯;赵勇;陆朝阳

26.      Direct and full-scale experimental verifications towards ground–satellite quantum key distribution
Nat. Photon., 7 (2013) 387–393,
Jian-Yu Wang, Bin Yang, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Qi Shen, Xiao-Fang Hu, Jin-Cai Wu, Shi-Ji Yang, Hao Jiang, Yan-Lin Tang, Bo Zhong, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yi-Hua Hu, Yong-Mei Huang, Bo Qi, Ji-Gang Ren, Ge-Sheng Pan, Juan Yin, Jian-Jun Jia, Yu-Ao Chen, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng & Jian-Wei Pan

27.      A Real-Time QKD System Based on FPGA,
J. Lightwave Technol. 30, (2012) 3226-3234,
Hong-Fei Zhang, Jian Wang, Ke Cui, Chun-Li Luo, Sheng-Zhao Lin, Lei Zhou, Hao Liang, Teng-Yun Chen, Kai Chen, and Jian-Wei Pan

28.      Experimental Demonstration of Counterfactual Quantum Communication,
Phys. Rev. Lett., 109 (2012) 030501,
Yang Liu, Lei Ju, Xiao-Lei Liang, Shi-Biao Tang, Guo-Liang Shen Tu, Lei Zhou, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen*, Teng-Yun Chen*, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

29.      Metropolitan all-pass and inter-city quantum communication network
Opt. Express, 18 (2010) 27217-27225,
Teng-Yun Chen, Jian Wang, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yang Liu, Xiao Jiang, Yuan Wang, Xu Wan, Wen-Qi Cai, Lei Ju, Luo-Kan Chen, Liu-Jun Wang, Yuan Gao, Kai Chen*, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

30.      Verifying Genuine High-Order Entanglement,
Phys. Rev. Lett., 105 (2010) 210504,
Che-Ming Li, Kai Chen, Andreas Reingruber, Yueh-Nan Chen, and Jian-Wei Pan

31.      Experimental Demonstration of a Heralded Entanglement Source
Nat. Photon., 4 (2010) 549-552,
Claudia Wagenknecht, Che-Ming Li, Andreas Reingruber, Xiao-Hui Bao, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Kai Chen*, and Jian-Wei Pan*

32.      Experimental Free-Space Quantum Teleportation
Nat. Photon., 4 (2010) 376-381,
Xian-Min Jin, Ji-Gang Ren, Bin Yang, Zhen-Huan Yi, Fei Zhou, Xiao-Fan Xu, Shao-Kai Wang, Dong Yang, Yuan-Feng Hu, Shuo Jiang, Tao Yang, Hao Yin, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng and Jian-Wei Pan

33.      Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km
Opt. Express, 18 (2010) 8587-8594,
Yang Liu, Teng-Yun Chen, Jian Wang, Wen-Qi Cai, Xu Wan, Luo-Kan Chen, Jin-Hong Wang, Shu-Bin Liu, Hao Liang, Lin Yang, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen*, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan

34.      Experimental determination of entanglement for arbitrary pure states,
Phys. Rev. A, 80 (2009) 032320
Shao-Ming Fei, Ming-Jing Zhao, Kai Chen, and Zhi-Xi Wang

35.      Long-distance quantum teleportation assisted with free-space entanglement distribution,
Chin. Phys. B, 18 (2009) 3605-3610,
Ren Ji-Gang, Yang Bin, Yi Zhen-Huan, Zhou Fei, Chen Kai, Peng Cheng-Zhi, and Pan Jian-Wei

36.      Field test of a practical secure communication network with decoy-state quantum cryptography,
Opt. Express, 17 (2009) 6540-6549,
Teng-Yun Chen, Hao Liang, Yang Liu, Wen-Qi Cai, Lei Ju, Wei-Yue Liu, Jian Wang, Hao Yin, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan

37.      Multistage Entanglement Swapping
Phys.
Rev. Lett., 101 (2008) 080403,
Alexander Goebel, Claudia Wagenknecht, Qiang Zhang, Yu-Ao Chen, Kai Chen*, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan

38.      Entanglement of formation and concurrence for mixed states
Front. Comput. Sci. China, 2 (2008) 114–128,
Xiuhong Gao, Albeverio Sergio, Kai Chen, Shaoming Fei, Xianqing Li-Jost

39.      Experimental Realization of One-Way Quantum Computing with Two-Photon Four-Qubit Cluster States,
Phys. Rev. Lett., 99 (2007) 120503,
Kai Chen, Che-Ming Li, Qiang Zhang, Yu-Ao Chen, Alexander Goebel, Shuai Chen, Alois Mair and Jian-Wei Pan

40.      Multi-partite quantum cryptographic protocols with noisy GHZ states,
Quantum Inf. Comput., 99 (2007) 689-715,
Kai Chen and Hoi-Kwong Lo

41.      Two-Setting Bell Inequalities for Many Qubits,
Phys. Rev. A, 74 (2006) 050101(R),
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei

42.      Decoy state quantum key distribution with two-way classical post-processing,
Phys. Rev. A, 74 (2006) 032330,
Xiongfeng Ma, Chi-Hang Fred Fung, Frédéric Dupuis, Kai Chen, Kiyoshi Tamaki, Hoi-Kwong Lo

43.      Concurrence-based entanglement measure for Werner States,
Rep. Math. Phys., 58 (2006) 325-334,
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei

44.      Entanglement of Formation of Bipartite Quantum States,
Phys. Rev. Lett., 95 (2005) 210501,
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei

45.      Concurrence of Arbitrary Dimensional Bipartite Quantum States,
Phys.
Rev. Lett., 95 (2005) 040504,
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei

46.      Decoy State Quantum Key Distribution,
Phys. Rev. Lett., 94 (2005) 230504,
 Hoi-Kwong Lo, Xiongfeng Ma and Kai Chen

47.      Conference Key Agreement and Quantum Sharing of Classical Secrets with Noisy GHZ states,
Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Information Theory, Adelaide, Australia, (2005) 1607-1611,
Kai Chen and Hoi-Kwong Lo

48.      Test for entanglement using physically observable witness operators and positive maps,
Phys. Rev. A, 69 (2004) 022312,
Kai Chen, Ling-An Wu

49.      The generalized reduction criterion for separability of quantum states,
Phys. Rev. A, 68 (2003) 062313,
Sergio Albeverio, Kai Chen and Shao-Ming Fei

50.      Is “superluminal” light propagation possible in dispersive medium?
Chin. Phys. Lett., 21 (2004) 770-773,
Kai Chen, Ling-An Wu and Yanhua Shih

51.      The generalized partial transposition criterion for separability of multipartite quantum states,
Phys. Lett. A, 306 (2002) 14-20,
Kai Chen and Ling-An Wu

52.      A matrix realignment method for recognizing entanglement,
Quantum Inf. Comput., 3  (2003) 193-202,
Kai Chen and Ling-An Wu

53.      The Dn Ruijsenaars-Schneider model,
J. Phys. A: Math. Gen., 34, No.37 (2001) 7579-7589,  
Kai Chen and Bo-yu Hou

54.      The Lax pair for elliptic Cn- and BCn-type RS models and their spectral curves,
J.  Math. Phys., 42 (2001) 4894-4914, 
Kai Chen, Bo-yu Hou and Wen-Li Yang

55.      The Lax pair for C2-type Ruijsenaars-Schneider model,
Chin.
Phys., 10 (2001) 550-554,
Kai Chen, Bo-yu Hou and Wen-Li Yang

56.      Lax pair and involutive Hamiltonian for Cn and BCn Ruijsenaars-Schneider models,
in “Integrable Quantum Field Theories and ApplicationsEds. by Changrim Ahn, Chaiho Rim, Ryu Sasaki (World Scientific, Singapore, 2001) pp35-54.
Kai Chen, Bo-yu Hou and Wen-Li Yang

57.      Integrability of the Cn and BCn Ruijsenaars-Schneider models,
J. Math. Phys., 41, (2000) 8132-8147, 
Kai Chen, Bo-yu Hou and Wen-Li Yang

58.      Elliptic Ruijsenaars-Schneider and Calogero-Moser models represented by Sklyanin algebra and sln Gaudin algebra,
Prog. Theor. Phys. Suppl., 135 (1999) 149-165,
Kai Chen, Heng Fan, Bo-yu Hou, Kang-Jie Shi, Wen-Li Yang and Rui-Hong Yue

59.      Nondynamical r-matrix structure of the sl2 trigonometric Ruijsenaars-Schneider model,
Chin. Phys. Lett., 16 (1999) 1-3,
Kai Chen, Bo-yu Hou, Wen-Li Yang and Yi Zhen

60.    三角Calogero-Moser模型的非动力学r矩阵
高能物理与核物理Vol. 23, No. 9 (1999) 854-858,
甄翼侯伯宇杨文力陈凯