PageRank with Priors (Qi Liu)

Data Set
Editorial/Organizing Committee Data
Code
ReadMe
Source (citation):
  • Qi Liu, Biao Xiang, Nicholas Jing Yuan, Enhong Chen, Hui Xiong, Yi Zheng, Yu Yang, An Influence Propagation View of PageRank, ACM Trans. KDD,2017.[PDF]
  • Biao Xiang, Qi Liu, Enhong Chen, Hui Xiong, Yi Zheng, Yu Yang. PageRank with Priors: An Influence Propagation Perspective. IJCAI 2013, pages: 2740-2746,2013.[PDF]