Yang group @ USTC

Home | Prof. Yang | Research | Members | Publications | Facility | News | Links | Course | 课题组简介 | 招生招聘

Welcome to the Laboratory of Functional Fullerene Materials

ResearcherID of Shangfeng Yang: C-4527-2008

Peer-reviewed Journal papers (* indicates the corresponding authorship)

2024 2023 2022 2021 2020 2019-2014 2013-2008 2007-2001

Patents and Monograph

2024
364

Runnan Guan#, Jing Huang#, Jinpeng Xin, Muqing Chen, Pingwu Du, Qunxiang Li*, Yuan-Zhi Tan*, Shangfeng Yang*, Su-Yuan Xie, “A stabilization rule for metal carbido cluster bearing µ3-carbido single-atom-ligand encapsulated in carbon cage”, Nature Commun. 2024, 15, 150.<PDF>

142
363

Ziqi Hu*, Shangfeng Yang*, “Endohedral Metallofullerene Molecular Nanomagnets”, Chem. Soc. Rev. 2024,. (invited review)

362

Xin Yu, Yandong Wang, Liufei Li, Shantao Zhang, Shuang Gao, Mao Liang*, Wen-Hua Zhang*, Shangfeng Yang*, “Interfacial modification of NiOx by self-assembled monolayer for efficient and stable inverted perovskite solar cells”, Chin. J. Chem. Phys. 2024,. <PDF>

142
361

Kun Chen, Yu Chen,* Yang Shen, Weijian Tang, Xiaojia Zheng,* Wen-Hua Zhang, Shangfeng Yang*, “Elimination of Buried Interface Defects for Highly Efficient and Stable Wide-bandgap Perovskite Solar Cells”, Chin. J. Chem. Phys. 2024,. <PDF>

142
360

Dan Zhao, Yan Wang, Xianglang Sun, Xin Wu, Bo Li, Shoufeng Zhang, Danpeng Gao, Baoze Liu, Shaokuan Gong, Zhen Li, Chunlei Zhang, Xihan Chen, Shuang Xiao, Shangfeng Yang, Zhong'an Li, Zonglong Zhu*, “Charge management enables efficient spontaneous chromatic adaptation bipolar photodetector”, Small 2024, 145,. <PDF>

142
2023
359

Wenhao Xiang#, Ziqi Hu#,*, Jinpeng Xin, Huaimin Jin, Zhanxin Jiang, Xinyi Han, Muqing Chen, Yang-Rong Yao,* Shangfeng Yang*, “Steering Single-Electron Metal-Metal Bonds and Hyperfine Coupling between a Transition Metal-Lanthanide Heteronuclear Bimetal Confined in Carbon Cages”, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 22599-22608.<PDF>

142
358

Huaimin Jin, Jinpeng Xin, Wenhao Xiang, Zhanxin Jiang, Xinyi Han, Muqing Chen, Pingwu Du, Yang-Rong Yao*, Shangfeng Yang*, “Bandgap Engineering of Erbium-Metallofullerenes toward Switchable Photoluminescence”, Adv. Mater. 2023, 35, 2304121.<PDF>

142
357

Xue Wang, Dong Zhang, Baoze Liu, Xin Wu*, Xiaofen Jiang, Shoufeng Zhang, Lina Wang, Haolin Wang, Zongming Huang, Tao Chen, Zhengguo Xiao, Qiyuan He, Xiao Shuang*, Zonglong Zhu*, Shangfeng Yang*, “Highly Efficient Perovskite/Organic Tandem Solar Cells Enabled by Mixed-Cation Surface Modulation”, Adv. Mater. 2023, 35, 2305946.<PDF>

142
356

Wei-Feng Wang, Kai-Qing Liu, Chuang Niu, Yun-Shu Wang, Yang-Rong Yao, Zheng-Chun Yin, Muqing Chen, Shi-Qi Ye, Shangfeng Yang*, Guan-Wu Wang*, “Electrosynthesis of Buckyballs with Fused-Ring Systems from PCBM and Its Analogue”, Nature Commun. 2023, 14, 8052.<PDF>

355

Danpeng Gao, Bo Li, Zhen Li, Xin Wu, Shoufeng Zhang, Dan Zhao, Xiaofen Jiang, Chunlei Zhang, Yan Wang, Zhenjiang Li, Nan Li, Shuang Xiao, Wallace C.H. Choy, Alex K.-Y. Jen, Shangfeng Yang*, Zonglong Zhu*, “Highly Efficient Flexible Perovskite Solar Cells through Pentylammonium Acetate Modification over 23.6% efficiency”, Adv. Mater. 2023, 35, 2206387.<PDF>

142
354

Tong-Xin Liu*, Xin Wang, Shilu Xia, Muqing Chen*, Mingjie Li, Panting Yang, Nana Ma, Ziqi Hu, Shangfeng Yang*, Guisheng Zhang,* Guan-Wu Wang*, “Unprecedented Dearomative Ring-Fused Azafulleroids and Carbazole-Derived Metallofullerenes: Reactivity Dictated by Encapsulation in Fullerene Cage”, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202313074.<PDF>

142
353

Xiaofen Jiang, Xue Wang, Xin Wu*, Shoufeng Zhang, Baoze Liu, Dong Zhang, Bo Li, Peng Xiao, Fang Xu*, Haipeng Lu, Tao Chen, Alex K.-Y. Jen, Shangfeng Yang*, Zonglong Zhu*, “Strain Regulation via Pseudo Halide-based Ionic Liquid towards Efficient and Stable α-FAPbI3 Inverted Perovskite Solar Cells”, Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2300700.<PDF>

142
352

Lingbo Jia#, Xinbo Ma#, Wenhao Xiang, Xiaofen Jiang, Honghe Ding, Xingcheng Li, Yanbo Shang, Junfa Zhu, Zhenyu Li, Yongfu Qiu, Muqing Chen*, Jiangzhao Chen*, Shangfeng Yang*, “Lowering the Dielectric Mismatch for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells through Incorporating Cyano-functionalized Fullerene Additive”, Sci. China Mater. 2023, 66, 2146–2158.<PDF>

142
351

Yanbo Shang, Xingcheng Li, Weitao Lian, Xiaofen Jiang, Xue Wang, Tao Chen, Zhengguo Xiao, Mingtai Wang, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “Lead Acetate as a Superior Lead Source Enables Highly Efficient and Stable All-inorganic Lead-Tin Perovskite Solar Cells”, Chem. Eng. J. 2023, 457, 141246.<PDF>

142
350

Chang Xie#, Youcui Xu#, Yajuan Liu, Muqing Chen, Pingwu Du, Yunjiao Zhang*, Xiaopeng Ma*, Shangfeng Yang*, “Edge-selective covalent passivation of black phosphorus nanosheets by fullerene C70 toward enhanced antimicrobial performance”, Chem. Eng. J. 2023, 477, 146997.<PDF>

142
349

Chang Xie#, Li Wang#, Yajuan Liu, Muqing Chen, Pingwu Du, Yucai Wang*, Xiaopeng Ma*, Shangfeng Yang*, “Fullerene Covalent Passivation of Black Phosphorus Nanosheets toward Enhanced NIR-II Photothermal Therapy”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 20686-20696.<PDF>

142
348

Yanbo Shang, Pu Wang, Lingbo Jia, Xingcheng Li, Weitao Lian, Peisen Qian, Muqing Chen, Tao Chen, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “Synchronous defect passivation of all-inorganic perovskite solar cells enabled by fullerene interlayer”, Nano Res. Energy 2023, 2, e9120073.<PDF>

142
347

Huichao Zhang, Jinpeng Xin, Huaimin Jin, Wenhao Xiang, Muqing Chen, Yang-Rong Yao*, Shangfeng Yang*, “TmCN@C82: Monometallic Clusterfullerene Encapsulating a Tm3+ Ion”, Inorganics 2023, 11, 323.<PDF>

142
346

Min Ai, Muqing Chen*, Shangfeng Yang*, “Recent Advances in Functionalized Fullerenes in Perovskite Solar Cells”, Chin. J. Chem. 2023, 41, 2337-2353. (invited review) <PDF>

142
345

Xin Yu, Bing Cai,* Jinxia Zhang, Xingcheng Li, Xue Wang, Gongtao Duan, Wenfeng Zhang, Xinhang Liu, Wen-Hua Zhang*, Shangfeng Yang*, “Fullerene modification of WO3 electron transport layer toward high-efficiency MA-free perovskite solar cells with eliminated light soaking effect”, Interdisciplinary Materials 2023, 2, 459-469.<PDF>

142
344

Dongmei He,# Ru Li,# Baibai Liu, Qian Zhou, Hua Yang, Xuemeng Yu, Shaokuan Gong, Xihan Chen, Baomin Xu, Shangfeng Yang*, Jiangzhao Chen*, “Unraveling abnormal buried interface anion defect passivation mechanisms depending on cation-induced steric hindrance for efficient and stable perovskite solar cells”, J. Energy Chem. 2023, 80, 1-9.<PDF>

142
343

Shangfeng Yang, Sergey I. Troyanov*, “Chlorofullerenes with isomeric C86 carbon cages: C86(16)Cl16 and C86(17)Cl18,20”, Mendeleev Commun. 2023, 33, 503-504.<PDF>

142
342

Ziqi Hu#, Yuanyuan Wang#, Aman Ullah, Gerliz M. Gutiérrez-Finol, Amilcar Bedoya-Pinto, Pierluigi Gargiani, Dier Shi, Shangfeng Yang, Zujin Shi*, Alejandro Gaita-Arioñ1,* Eugenio Coronado*, “High-temperature Magnetic Blocking in a Monometallic Dysprosium Azafullerene Single-molecule Magnet”, Chem 2023, 9, 3613–3622.<PDF>

142
341

Qin Wang#, Laura Abella#, Yang-Rong Yao, Yingjing Yan, Daniel Torrens, Qingyu Meng, Shangfeng Yang, Josep M Poblet, Antonio Rodríguez-Fortea*, and Ning Chen*, “U@Cs(4)-C82: A Different Cage Isomer with Reactivity Controlled by U-Sumanene Interaction”, Inorg. Chem. 2023, 62, 12976-12988.<PDF>

142
340

Yang-Rong Yao, Jing Zhao, Qingyu Meng, Han-Shi Hu, Min Guo, Yingjing Yan, Jiaxin Zhuang, Shangfeng Yang, Skye Fortier, Luis Echegoyen, W. H. Eugen Schwarz, Jun Li*, Ning Chen*, “Synthesis and Characterization of a U≡C Triple Bonds in Fullerene Compounds”, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 25440-25449.<PDF>

142
339

Xintong Li, Xin Wu, Bo Li, Shoufeng Zhang, Yizhe Liu, Zhen Li, Dong Zhang, Xue Wang, Qidi Sun, Danpeng Gao, Chunlei Zhang, Wei-Hsiang Huang, Chu-Chen Chueh, Chi-Liang Chen, Shangfeng Yang, Shuang Xiao, Zilong Wang, Zonglong Zhu*, “Efficient Solar-Driven Water Splitting Enabled by Perovskite Photovoltaics and a Halogen-Modulated Metal-Organic Framework Electrocatalyst”, ACS Nano 2023, 17, 23478-23487.<PDF>

142
338

Taotao Wang, Li Zhang, Jinbao Wu, Muqing Chen, Shangfeng Yang, Yalin Lu, Pingwu Du*, “Few-Layer Fullerene Network for Photocatalytic Pure Water Splitting into H2 and H2O2”, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202311352.<PDF>

142
337

Yang-Rong Yao#, Zuo-Chang Chen#, Ling-Fang Chen#, Shan-Yu Zheng, Shangfeng Yang, Shun-Liu Deng*, Luis Echegoyen*, Yuan-Zhi Tan*, Two Metastable Endohedral Metallofullerenes Sc2C2@C1(39656)-C82 and Sc2C2@C1(51383)-C84: Direct-C2-Insertion Products from Their Most Stable Precursors”, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 16778-16786.<PDF>

142
336

Xin Wu, Danpeng Gao, Xianglang Sun, Shoufeng Zhang, Qi Wang, Bo Li, Zhen Li, Minchao Qin, Xiaofen Jiang, Chunlei Zhang, Zhuo Li, Xinhui Lu, Nan Li*, Shuang Xiao, Xiaoyan Zhong, Shangfeng Yang, Zhong’an Li*, Zonglong Zhu*, “Backbone engineering enables highly efficient polymer hole transporting materials for inverted perovskite solar cells”, Adv. Mater. 2023, 2208431.<PDF>

142
335

Gang Shao, Chuang Niu, Hong-Wei Liu, Huan Yang, Jun-Shen Chen, Yang-Rong Yao, Shangfeng Yang, Guan-Wu Wang*, “[60]Fullerene-Fused Cyclopentanes: Mechanosynthesis and Photovoltaic Application”, Org. Lett. 2023, 25, 1229-1234.<PDF>

142
334

Rong Liu#, Zhitao Shen#, Liangxin Zhu, Jia Huang, Huilin Li, Junwei Chen, Chao Dong, Tao Chen, Shangfeng Yang, Chong Chen*, Mingtai Wang*, “Space-Charging Interfacial Layer by Illumination for Efficient Sb2S3 Bulk-Heterojunction Solar Cells with High Open-Circuit Voltage”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 24583-24594.<PDF>

142
333

Gongtao Duan,# Kai Zhang,# Wenfeng Zhang,* Hui Shu, Yingguo Yang, Xiangqing Zhou, Changjiang Liu, Lang Yu, Xin Yu, Yuelong Huang, Xiaojun Wu, Changtao Peng, Shangfeng Yang, Mao Liang*, Wenhua Zhang*, Hairen Tan, “Lattice-Matching Chelation: An Effective Strategy to Fabricate the Compressive-Strained Perovskite Films for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells”, ACS Energy Lett. 2023, 8, 2308-2315.<PDF>

142
332

Gongtao Duan, Wenfeng Zhang*, Yuelong Huang, Wei Yu, Xiangqing Zhou, Fang Wen, Yanbo Shang, Qian Chen, Lang Yu, Xin Hu, Yuchen Zhang, Raja Sekhar Bobba, Sally Mabrouk, Shangfeng Yang, Fengguang Liu*, Quinn Qiao*, “Regulate excess PbI2 distribution on perovskite film via amphiphilic surfactant for efficient and stable device”, Electrochimica Acta 2023, 462, 142738.<PDF>

142
331

Bingchu Tian, Yanbo Shang, Yi Tu, Jun Hu, Dong Han, Qian Xu, Shangfeng Yang, Yifan Ye, Honghe Ding, Yu Li, Junfa Zhu*, “Correlation between Interfacial Structures and Device Performance: The Double-Edged Sword Effect of Lead Iodide in Perovskite Solar Cells”, ChemPhysChem 2023, 24, e202300400.<PDF>

142
330

Mingjie Li, Tai An, Zongliang Ou, Ke Jin, Zhiwen Jin, Keyou Yan, He Tian, Wentao Wang, Shangfeng Yang, Guan-Wu Wang*, Qiuling Song*, Zuo Xiao*, Liming Ding, “A tetracyclic-bislactone-based copolymer donor for efficient semitransparent organic photovoltaics”, Mater. Adv. 2023, 4, 2991.<PDF>

142
2022
329

Runnan Guan#, Zuo-Chang Chen#, Jing Huang#, Han-Rui Tian, Jinpeng Xin, Si-Wei Ying, Muqing Chen, Qianyan Zhang*, Qunxiang Li, Su-Yuan Xie, Lan-Sun Zheng, Shangfeng Yang*, “Self-Driven Carbon Atom Implantation into Fullerene Embedding Metal-Carbon Cluster”, PNAS 2022, 119, e2202563119.<PDF>

142
328

Xinyu Zhang, Huiqing Liu, Guilin Zhuang, Shangfeng Yang*, Pingwu Du*, “An Unexpected Dual-Emissive Luminogen with Tunable Aggregation-Induced Emission and Enhanced Chiroptical Property”, Nature Commun. 2022, 13, 3543.<PDF>

142
327

Xingcheng Li#, Xin Wu#, Bo Li#, Zeyan Cen, Yanbo Shang, Weitao Lian, Rui Cao, Lingbo Jia, Zhen Li, Danpeng Gao, Xiaofen Jiang, Tao Chen, Yalin Lu, Zonglong Zhu*, Shangfeng Yang*, “Modulating the deep-level defects and charge extraction for efficient perovskite solar cells with high fill factor over 86%”, Energy Environ. Sci. 2022, EE-ART-08-2022-002543.<PDF>

142
326

Weiran Zhou#, Lingbo Jia#, Muqing Chen#, Xingcheng Li, Zhenhuang Su, Yanbo Shang, Xiaofen Jiang, Xingyu Gao, Tao Chen, Mingtai Wang, Zonglong Zhu, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “An Improbable Amino-Functionalized Fullerene Spacer Enables 2D/3D Hybrid Perovskite with Enhanced Electron Transport in Solar Cells”, Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2201374.<PDF>

142
325

Xin Yu, Yinhua Lv,* Bingyan Xue, Lu Wang, Wanpei Hu, Xinhang Liu, Shangfeng Yang,* Wen-Hua Zhang,* “Multiple Bonding Effects of 1-Methanesulfonyl-Piperazine on the Two-step Processed Perovskite towards Efficient and Stable Solar Cells”, Nano Energy 2022, 93, 106856.<PDF>

142
324

Muqing Chen*, #, Yaoxiao Zhao#, Fei Jin, Mengyang Li, Runnan Guan, Jinpeng Xin, Yang-Rong Yao, Xiang Zhao*, Guan-Wu Wang*, Qianyan Zhang*, Su-Yuan Xie, Shangfeng Yang*, “Decisive role of non-rare earth metals in high-regioselectivity addition of μ3-carbido clusterfullerene”, Inorg. Chem. Front. 2022, 10.1039/d2qi01442d.<PDF>

142
323

Xinyi Han, Jinpeng Xin, Yangrong Yao, Zhihui Liang, Yongfu Qiu, Muqing Chen*, Shangfeng Yang*, “Modulating the deep-level defects and charge extraction for efficient perovskite solar cells with high fill factor over 86%”, Nanomaterials 2022, 12, 3291.<PDF>

142
322

Chuang Niu, Zhan Liu, Muqing Chen,* Shangfeng Yang,* Guan-Wu Wang*, “Unexpected Formation of Pyrazoline-Fused Metallofullerenes from the Multicomponent Cascade Reaction of Sc3N@Ih?C80 with Tetrazines, Water, and Oxygen”, Org. Lett. 2022, 24, 3493-3498.<PDF>

142
321

Xingcheng Li, Wanpei Hu, Yanbo Shang, Xin Yu, Xue Wang, Weiran Zhou, Mingtai Wang, Qun Luo, Chang-Qi Ma, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “Phenylformamidinium-enabled quasi-2D Ruddlesden-Popper perovskite solar cells with improved stability”, J. Energy Chem. 2022, 66, 680-688.<PDF>

142
320

Bo Li, Xin Wu, He Zhang, Shoufeng Zhang, Zhen Li, Danpeng Gao, Chunlei Zhang, Muqing Chen, Shuang Xiao, Alex. K.-Y. Jen, Shangfeng Yang*, Zonglong Zhu*, “Efficient and Stable Tin Perovskite Solar Cells by Pyridine-Functionalized Fullerene with Reduced Interfacial Energy Loss”, Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2205870.<PDF>

142
319

Nan Yan, Xiaodong Ren, Zhimin Fang,* Xiaofen Jiang, Zhuo Xu, Lu Zhang, Shengqiang Ren, Lingbo Jia, Jingru Zhang, Yachao Du, Dewei Zhao, Kui Zhao, Shangfeng Yang,* Shengzhong (Frank) Liu*, “Ligand-Anchoring-Induced Oriented Crystal Growth for High-Efficiency Lead-Tin Perovskite Solar Cells”, Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2201384.<PDF>

142
318

Zhimin Fang, Lingbo Jia, Nan Yan, Xiaofen Jiang, Xiaodong Ren, Shangfeng Yang,* Shengzhong (Frank) Liu*, “Proton-transfer-induced in situ defect passivation for highly efficient wide-bandgap inverted perovskite solar cells”, InfoMat. 2022, e12307.<PDF>

142
317

Shuai Gong, Zhipeng Yin, Xinxin Zhang, Xiang He, Wenjun Zhang,* Shangfeng Yang,* Weijie Song*, “A novel naphthalene diimide-based conjugated polymer as an electron transport material for non-fullerene organic solar cells”, New J. Chem. 2022, 46, 10611-10617.<PDF>

142
316

Rong Liu, Chao Dong, Liangxin Zhu, Junwei Chen,* Jia Huang, Wenbo Cao, Xueqiang Zhang, Chengfeng Ge, Shangfeng Yang, Tao Chen, Mingtai Wang*, “Heteroepitaxial and homoepitaxial nucleation strategies to grow Sb2S3 nanorod arrays and therefrom a derived gain of 7.18%-efficient Sb2(S,Se)3 quasi-nanoarray heterojunction solar cells”, Appl. Mater. Today 2022, 27, 101487.<PDF>

142
315

Jinyi Wang, Yayu Wu, Guilin Zhuang, Shengda Wang, Pingsen Huang, Muqing Chen, Shangfeng Yang, Thomas Greber, Pingwu Du*, “A Single-Stranded Magnetic Carbon Nanosolenoid with Riemann Surfaces”, Nature Commun. 2022, 13, 1239.<PDF>

142
314

Zhijian Li, Shenglong Chu, Yihan Zhang, Wenjing Chen, Jia Chen, Yongbo Yuan, Shangfeng Yang, Hongmin Zhou, Tao Chen,* Zhengguo Xiao,* “Mass Transfer Printing of Metal-Halide Perovskite Films and Nanostructures”, Adv. Mater. 2022, 34, 2203529.<PDF>

142
313

Wusong Zha, Lianping Zhang, Long Wen, Jiachen Kang, Qun Luo*, Qin Chen, Shangfeng Yang, Chang-Qi Ma*, “Controllable Formation of PbI2 and PbI2(DMSO) Nano Domains in Perovskite Films through Precursor Solvent Engineering”, Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2003022.<PDF>

142
312

Bowen Liu, Xiao Su, Yi Lin, Zerui Li, Lingpeng Yan, Yunfei Han, Qun Luo,* Jin Fang, Shangfeng Yang, Hongwei Tan,* Chang-Qi Ma*, “Simultaneously achieving highly efficient and stable polymer:non-fullerene solar cells enabled by molecular structure optimization and surface passivation”, Adv. Sci. 2022, 9, 2104588.<PDF>

142
311

Weitao Lian, Rui Cao, Gang Li, Huiling Cai, Zhiyuan Cai, Rongfeng Tang, Changfei Zhu, Shangfeng Yang, Tao Chen*, “Distinctive Deep-Level Defects in Non-Stoichiometric Sb2Se3 Photovoltaic Materials”, Adv. Sci. 2022, 9, 2105268.<PDF>

142
310

Xiangqing Zhou, Wenfeng Zhang*, Song Wang*, Fang Wen, Qian Chen, Xiaolong Shen, Xin Hu, Changtao Peng, Zhu Ma, Meng Zhang, Yuelong Huang, Shangfeng Yang, Wenhua Zhang, “Managing the Interfacial Properties of Planar Perovskite Solar Cells Using Y3N@C80 Endohedral Metallofullerene”, Sci. China Mater.2022, 65, 2325-2334.<PDF>

142
309

Shengda Wang, Xingcheng Li, Kang Wei, Xinyu Zhang, Shangfeng Yang, Guilin Zhuang, Pingwu Du*, “Facile Synthesis of a Conjugated Macrocyclic Nanoring with Graphenic Hexabenzocoronene Sidewall as the Segment of [12,12] Carbon Nanotubes”, Eur. J. Org. Chem. 2022, 29, e202101493.<PDF>

142
2021
308

Muqing Chen*, Runnan Guan, Bo Li, Le Yang, Chuang Niu, Peng Jin*, Guan-Wu Wang*, Shangfeng Yang*, “Anomalous Cis-conformation Regioselectivity of Heterocycle-fused Sc3N@D3h-C78 Derivatives”, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 7880-7886.<PDF>

142
307

Runnan Guan,# Muqing Chen,#,* Jinpeng Xin, Xiao-Ming Xie, Fei Jin, Qianyan Zhang, Su-Yuan Xie,* Shangfeng Yang*, “Capturing the Missing Carbon Cage Isomer of C84 via Mutual Stabilization of a Triangular Monometallic Cyanide Cluster”, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 8078-8085. <PDF>

142
306

Yajuan Liu, Muqing Chen, Shangfeng Yang*, “Chemical Functionalization of 2D Black Phosphorus”, InfoMat 2021, 3, 231-251. (invited review, Front cover). <PDF>

142
305

Fei Jin#, Jinpeng Xin#, Runnan Guan, Xiao-Ming Xie, Muqing Chen,* Qianyan Zhang,* Alexey A. Popov,* Su-Yuan Xie, Shangfeng Yang,* “Stabilizing Three-Center Single-Electron Metal-Metal Bond in a Fullerene Cage”, Chem. Sci. 2021, 12, 6890–6895. (Inside Front cover) <PDF>

142
304

Lingbo Jia, Fanyang Huang, Honghe Ding, Chuang Niu, Yanbo Shang, Wanpei Hu, Xingcheng Li, Xin Yu, Xiaofen Jiang, Ruiguo Cao, Junfa Zhu, Guan-Wu Wang, Muqing Chen*, Shangfeng Yang*, “Double-Site Defect Passivation of Perovskite Film via Fullerene Additive Engineering toward Highly Efficient and Stable Bulk Heterojunction Solar Cells”, Nano Today 2021, 39, 101164. <PDF>

142
303

Yajuan Liu, Zhiyuan Li, Feng Fan, Xianjun Zhu, Lingbo Jia, Muqing Chen, Pingwu Du, Lihua Yang*, Shangfeng Yang*, “Boosting Antitumor Sonodynamic Therapy Efficacy of Black Phosphorus via Covalent Functionalization”, Adv. Sci. 2021, 8, 2102422.<PDF>

142
302

Jinpeng Xin#, Fei Jin#, Runnan Guan, Muqing Chen, Xiao-Ming Xie, Qianyan Zhang,* Su-Yuan Xie, Shangfeng Yang,* “Ancient pigment to treasure: Prussian blue as a cheap solid cyanide/nitrogen dual-source affording high-yield syntheses of pricey endohedral clusterfullerenes”, Inorg. Chem. Front. 2021, 8, 1719-1726.<PDF>

142
301

Huiqing Liu, Guilin Zhuang, Shengda Wang, Pingsen Huang, Muqing Chen, Shangfeng Yang,* Pingwu Du*, “Synthesis and Photophysical Properties of [3]Cyclo-1,8-pyrenes via [4 + 2] Cycloaddition Reaction”, J. Org. Chem. 2021, 86, 7038-7045. <PDF>

142
300

Ye Wang#, Bairu Li#, Lingbo Jia#, Bo Zhang, He Zhang, Panfei Liang, Muqing Chen*, Hua Yang, Xinqing Wang*, Shangfeng Yang,* “Pyridine-functionalized Fullerene Derivative as an Independent Electron Transport Layer Enabling Efficient and Hysteresis-Free Regular Perovskite Solar Cells”, NanoSelect 2021, 2, 2192-2200.<PDF>

142
299

Jianhua Wu, Shiyang Wang, Zhanwu Lei, Runnan Guan, Muqing Chen, Pingwu Du, Yalin Lu, Ruiguo Cao,* Shangfeng Yang*, “Pomegranate-Structured C60@Cobalt/Nitrogen-Codoped Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction Reaction and Lithium-Sulfur Battery”, Nano Res. 2021, 14, 2596-2605.<PDF>

142
298

Wanpei Hu, Zhiling Wen, Xin Yu, Peisen Qian, Weitao Lian, Xingcheng Li, Yanbo Shang, Xiaojun Wu, Tao Chen, Yalin Lu, Mingtai Wang, Shangfeng Yang*, “In-situ Surface Fluorination of TiO2 Nanocrystals Reinforces Interface Binding of Perovskite Layer for Highly Efficient Solar Cells with Dramatically Enhanced Ultraviolet-Light Stability”, Adv. Sci. 2021, 8, 2004662.<PDF>

142
297

Zhan Liu, Zheng-Chun Yin, Wen-Qiang Lu, Muqing Chen*, Shangfeng Yang*, Guan-Wu Wang *, “Cu(I)-Catalyzed Synthesis of [60]Fullerene-Fused Lactams and Further Electrochemical Functionalization”, Org. Lett. 2021, 23, 4051-4056.<PDF>

142
296

Shengda Wang, Xingcheng Li, Xinyu Zhang, Pingsen Huang, Pengwei Fang, Junhui Wang,* Shangfeng Yang,* Kaifeng Wu, Pingwu Du*, “A supramolecular polymeric heterojunction composed of an all-carbon conjugated polymer and fullerenes”, Chem. Sci. 2021, 12, 10506-10513.<PDF>

142
295

Shengda Wang#, Xingcheng Li#, Gui-Lin Zhuang, Muqing Chen, Pingsen Huang, Shangfeng Yang*, Pingwu Du*, “Synthesis and Properties of a Nanographene-Embedded Conjugated Macrocyclic Nanoring through Scholl Reaction”, Chem. Commun. 2021, 57, 9104-9107.<PDF>

142
294

Lingbo Jia, Lixiu Zhang, Liming Ding*, Shangfeng Yang*, “Using fluorinated and crosslinkable fullerene derivatives to improve the stability of perovskite solar cells”, J. Semicond. 2021, 42, 120201..<PDF>

142
293

Yu Zhang#, Runnan Guan#, Muqing Chen, Yongpeng Shen, Qingjiang Pan,* Yongfu Lian,* Shangfeng Yang,* “The Favorite Orientation of Carbon Cage and Unique Two-dimensional Layered Packing Model in the Co-crystals of Nd@C82 (I, II) Isomers with Decapyrrylcorannulene”, Inorg. Chem. 2021, 60, 1462-1471. <PDF>

142
292

Zhimin Fang, Qiang Zeng, Chuantian Zuo, Lixiu Zhang, Hanrui Xiao, Ming Cheng, Feng Hao, Qinye Bao, Lixue Zhang, Yongbo Yuan, Wu-Qiang Wu, Dewei Zhao, Yuanhang Cheng, Hairen Tan, Zuo Xiao, Shangfeng Yang,* Fangyang Liu,* Zhiwen Jin,* Jinding Yan*, Liming Ding*, “Perovskite-based tandem solar cells”, Sci. Bull. 2021, 66, 621-636. (invited review).<PDF>

142
291

Yanbo Shang, Zhimin Fang, Wanpei Hu, Chuantian Zuo, Bairu Li, Xingcheng Li, Mingtai Wang, Liming Ding*, Shangfeng Yang*, “Efficient and photostable CsPbI2Br solar cells realized by adding PMMA”, J. Semicond. 2021, 42, 050501.<PDF>

142
290

Annie Ng*, Askhat N. Jumabekov, Shangfeng Yang, Juan Antonio Zapien, Charles Surya, “Editorial: Advances in Perovskite Materials for Optoelectronic Applications”, Front. Mater. 2021, 8, 717830. <PDF>

289

Xinyu Zhang,# Hong Shi,# Guilin Zhuang,# Shengda Wang, Jinyi Wang, Shangfeng Yang, Xiang Shao, Pingwu Du*, “A Highly Strained All-Phenylene Siamese-Twin Bismacrocycle”, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 17368-17372. <PDF>

142
288

Honghe Ding, Kangrong Yan, Bairu Li, Wanpei Hu, Lingbo Jia, Shah Zareen, Eva Marie Freiberger, Jianmin Huang, Jun Hu, Qian Xu, Yu Li, Shangfeng Yang, Changzhi Li, Yifan Ye*, Junfa Zhu*, “In Situ Investigation of the Cu/CH3NH3PbI3 Interface in Perovskite Device”,Adv. Mater. Interfaces. 2021, 8, 2100120.<PDF>

142
287

Wusong Zha, Huimin Gu, Wei Pan, Xue Sun, Yunfei Han, Zhiyun Li, Xuefei Weng, Qun Luo,* Shangfeng Yang, Chang-Qi Ma*, “Controllable synthesis and n-doping of HMoOx nanoparticle inks through simple photoreduction for solution-processed organic photovoltaics”, Chem. Eng. J. 2021, 425, 130620. <PDF>

142
286

Puan Lin, Wenfeng Zhang*, Liuwen Tian, Lingbo Jia, Fang Wen, Gongtao Duan, Xiangqing Zhou, Shenghou Zhou, Fu Zhang, Yutong Jiang, Tao Chen, Fengguang Liu, Shangfeng Yang, Yuelong Huang*, “Surface modification of PEDOT:PSS for enhanced performance of inverted perovskite solar cells”, ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4, 4408-4415.<PDF>

142
285

Wei Pan#, Yunfei Han#, Zhenguo Wang, Chao Gong, Jingbo Guo, Jian Lin, Qun Luo,* Shangfeng Yang, Chang-Qi Ma*, “Efficiency of 14.29% and 13.08% for 1 cm2 and 4 cm2 Flexible Organic Solar Cell Enabled by Sol-Gel ZnO and ZnO Nanoparticles Bilayer Electron Transporting Layers”, J. Mater. Chem. A 2021, 9, 16889-16897. <PDF>

142
284

Qiang Zeng, Xianyi Meng, Zhimin Fang, Ming Cheng, Shangfeng Yang, Yongbo Yuan, Yuanhang Cheng, Zhiwen Jin*, Qinye Bao*, Fangyang Liu*, Feng Hao*, Liming Ding*, “The integration structure enhances performance of perovskite solar cells”, Sci. Bull. 2021, 66, 310-313. <PDF>

142
283

Jianqiang Qin, Lixiu Zhang, Chuantian Zuo, Zuo Xiao*, Yongbo Yuan, Shangfeng Yang, Feng Hao, Ming Cheng, Kuan Sun*, Qinye Bao*, Zhengyang Bin*, Zhiwen Jin, Liming Ding*, “A chlorinated copolymer donor demonstrates a 18.13% power conversion efficiency”, J. Semicond. 2021, 42, 010501. <PDF>

142
282

Rong Liu,# Zhitao Shen,# Zhiyang Wan,# Liangxin Zhu, Junwei Chen,* Chao Dong, Wangwei Chen, Wenbo Cao, Bin Chen, Xiaogang Yuan, Bojiang Ding, Guangnan Luo, Shangfeng Yang, Tao Chen, Xingyou Tian, Chong Chen,* Mingtai Wang*, “Nanoarray heterojunction and its efficient solar cells without negative impact of photogenerated electric field”,Commun. Phys. 2021, 4, 177. <PDF>

142
281

Liangxin Zhu,# Junwei Chen,#,* Rong Liu, Chao Dong, Shangfeng Yang, Tao Chen, Chong Chen,* Quinn Qiao, Mingtai Wang*, “Solution-Processed Compact Sb2S3 Thin Films by a Facile One-Step Deposition Method for Efficient Solar Cells”, Solar RRL 2021, 5, 2100666. <PDF>

142
2020
280

Runnan Guan, Muqing Chen, Fei Jin, Shangfeng Yang*, “Strain Release of Fused Pentagons on Fullerene Cage via Chemical Functionalization”, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1048-1073. (invited review) .<PDF>

142
279

Wanpei Hu, Shangfeng Yang*, Shihe Yang*, “Surface Modification of TiO2 for Perovskite Solar Cells”, Trends in Chem. 2020, 2, 148-162. (invited review) <PDF>

142
278

Lingbo Jia, Muqing Chen*, Shangfeng Yang*, “Functionalization of Fullerene Materials toward Applications in Perovskite Solar Cells”, Mater. Chem. Front. 2020, 4, 2256-2282. (invited review)<PDF>

142
277

Yajuan Liu#, Daoming Zhu#, Xianjun Zhu, Gaoke Cai, Jianhua Wu, Bowen Zhang, Muqing Chen, Pingwu Du, Yongshun Chen,* Wei Liu,* Shangfeng Yang*, “Enhancing the Photodynamic Therapy Efficacy of Black Phosphorus Nanosheets by Covalently Grafting Fullerene C60”, Chem. Sci. 2020, 11, 11435-11442.<PDF>

142
276

Qishi Liu#, Ke Jin#, Wenting Li, Zuo Xiao,* Ming Cheng, Yongbo Yuan, Shengwei Shi, Zhiwen Jin,* Feng Hao,* Shangfeng Yang*, Liming Ding*, “An efficient medium-bandgap nonfullerene acceptor for organic solar cells”, J. Mater. Chem. A 2020, 8, 8857-8861. .<PDF>

142
275

Runnan Guan, Muqing Chen, Shangfeng Yang*, “Endohedral metallofullerene single molecule magnets”, Chin. Sci. Bull. (科学通报) 2020, 65, 2209-2224. (invited review) <PDF>

142
274

Wanpei Hu, Xin He, Zhimin Fang, Weitao Lian, Yanbo Shang, Xingcheng Li, Weiran Zhou, Mengmeng Zhang, Tao Chen, Yalin Lu, Lijun Zhang*, Liming Ding*, Shangfeng Yang*, “Bulk Heterojunction Gifts Bismuth-Based Lead-Free Perovskite-Like Solar Cells with Record-High Efficiency”, Nano Energy 2020, 68, 104362.<PDF>

142
273

Bairu Li, Xin Yu, Lingbo Jia, Mengmeng Zhang, Wanpei Hu, Yanbo Shang, Xingcheng Li, Liming Ding, Jixian Xu,* Shangfeng Yang*, “Fast wetting of a fullerene capping layer improves the efficiency and scalability of perovskite solar cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 37265-37274.<PDF>

142
272

Bairu Li, Jieming Zhen, Yangyang Wan, Xunyong Lei, Lingbo Jia, Xiaojun Wu, Hualing Zeng, Muqing Chen,* Guan-Wu Wang,* Shangfeng Yang*, “Steering the Electron Transport Properties of Pyridine-Functionalized Fullerene Derivatives in Inverted Perovskite Solar Cells: The Nitrogen Site Matters”, J. Mater. Chem. A 2020, 8, 3872-3881.<PDF>

142
271

Xing-Xing Yan#, Bairu Li#, Hao-Sheng Lin, Fei Jin, Chuang Niu, Kai-Qing Liu, Guan-Wu Wang*, Shangfeng Yang,* “Successively Regioselective Electrosynthesis and Electron Transport Property of Stable Multiply Functionalized [60]Fullerene Derivatives”, Research 2020, 2020, 2059190.<PDF>

142
270

Fei Li*, Yanbo Shang, Chuang Niu, Chao Li, Xinmin Huang, Guoyong Xu, Jun Xuan, Hongping Zhou, Shangfeng Yang*, “Potassium Salt Promoted Regioselective Three-Component Coupling Synthesis of 1,4-Asymmetrical [60]Fullerene Bisadducts with Superior Electron Transport Properties”, Chem. Commun. 2020, 56, 9513-9516. .<PDF>

142
269

Yong Yang, Chuang Niu, Muqing Chen,* Shangfeng Yang*, Guan-Wu Wang*, “Electrochemical regioselective alkylations of [60]fulleroindoline with bulky alkyl bromides”, Org. Biomol. Chem. 2020, 18, 4783-4787.<PDF>

142
268

Yang Tong#, Zuo Xiao#, Xiaoyan Du, Chuantian Zuo, Yuelong Li, Menglan Lv, Yongbo Yuan, Chenyi Yi, Feng Hao, Yong Hua, Ting Lei, Qianqian Lin, Kuan Sun, Dewei Zhao, Chunhui Duan, Xiangfeng Shao, Wei Li, Hin-Lap Yip, Zhengguo Xiao, Bin Zhang, Qingzhen Bian, Yuanhang Cheng, Shengjian Liu*, Ming Cheng*, Zhiwen Jin*, Shangfeng Yang*, Liming Ding*, “Progress of the key materials for organic solar cells”, SCIENCE CHINA Chem. 2020, 63, 758-765. (invited review).<PDF>

142
267

Mengmeng Zhang, Weiran Zhou, Wanpei Hu, Bairu Li, Qiquan Qiao, Shangfeng Yang*, “Modifying Mesoporous TiO2 by Ammonium Sulfonate Boosts Performance of Perovskite Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 12696-12705.<PDF>

142
266

Mengmeng Zhang, Wanpei Hu, Yanbo Shang, Weiran Zhou, Wenfeng Zhang*, Shangfeng Yang*, “Surface Passivation of Perovskite Film by Sodium Toluenesulfonate for Highly Efficient Solar Cells”, Solar RRL 2020, 4, 2000113.<PDF>

142
265

Lingbo Jia, Bairu Li, Yanbo Shang, Muqing Chen,* Guan-Wu Wang,* Shangfeng Yang*, “Double Fullerene Cathode Buffer Layers Afford Highly Efficient and Stable Inverted Planar Perovskite Solar Cells”, Org. Eletron.2020, 82, 105726.<PDF>

142
264

Bo Zhang,# Mengmeng Zhang,# Jieming Zhen, Chang Xie, Lingbo Jia, Qing Liu, Muqing Chen,* Hua Yang,* Shangfeng Yang*, “Functionalization of Fullerene by Polyethylene Glycol toward Promoted Electron Transport in Inverted Polymer Solar Cells”, Org. Electron. 2020, 77, 105502.<PDF>

142
263

Qishi Liu#, Yufan Jiang#, Ke Jin#, Jianqiang Qin, Jingui Xu, Wenting Li, Ji Xiong, Jinfeng Liu, Zuo Xiao*, Kuan Sun, Shangfeng Yang*, Xiaotao Zhang*, Liming Ding*, “18% efficiency organic solar cells”, Sci. Bull. 2020, 65, 272-275.<PDF>

142
262

Wenting Li#, Qishi Liu#, Ke Jin, Ming Cheng, Feng Hao, Wu-Qiang Wu, Shengjian Liu, Zuo Xiao*, Shangfeng Yang*, Shengwei Shi*, Liming Ding*, “Fused-ring phenazine building blocks for efficient copolymer donors”, Mater. Chem. Front. 2020, 4, 1454-1458.<PDF>

142
261

Song Wang*, Qing Chang, Guizhi Zhang, Fukun Li, Xingmin Wang, Shangfeng Yang*, Sergey I. Troyanov*, “Structural studies of giant empty and endohedral fullerenes”, Front. Chem. 2020, 8, 607712. (invited review) <PDF>

142
260

Jinyi Wang#, Guilin Zhuang#, Dapeng Lu, Zhe Li, Qiang Huang, Hongxing Jia, Shengsheng Cui, Xiang Shao, Shangfeng Yang, Pingwu Du*, “Selective Synthesis of Conjugated Chiral Macrocycles as Sidewall Segments of (-)/(+)-(12,4) Carbon Nanotube with Strong Circularly Polarized Luminescence”, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1619-1626..<PDF>

142
259

Tao Wei, Malte Kohring, Muqing Chen, Shangfeng Yang, Heiko B. Weber, Frank Hauke, Andreas Hirsch*, “Highly Efficient and Reversible Covalent Patterning of Graphene: 2D-Management of Chemical Information”, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 5602-5606.<PDF>

142
258

Sally Mabrouk, Behzad Bahrami, Hytham Elbohy, Khan Mamun Reza, Ashim Gurung, Fan Wu, Mao Liang, Mingtai Wang, Shangfeng Yang, Qiquan Qiao*, “Synergistic Engineering of Hole Transport Materials in Perovskite Solar Cells”, InfoMat 2020, 2, 928-941.<PDF>

142
257

Nadezhda B. Tamm, Runnan Guan, Shangfeng Yang, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Trifluoromethyl Derivatives of Elusive Fullerene C98”, Chem. Eur. J. 2020, 26, 616-619.<PDF>

142
256

Hongxing Jia, Guilin Zhuang, Qiang Huang, Jinyi Wang, Yayu Wu, Yu Zhou, Shangfeng Yang, Pingwu Du*, “Synthesis of Giant π-Extended Molecular Macrocyclic Rings as Finite Models of Carbon Nanotubes Displaying Enriched Size-Dependent Physical Properties”, Chem. Eur. J. 2020, 26, 2159-2163.<PDF>

142
255

Tan Wang, Jianqiang Qin, Zuo Xiao*, Xianyi Meng, Chuantian Zuo, Bin Yang, Hairen Tan, Junliang Yang, Shangfeng Yang, Kuan Sun*, Suyuan Xie*, Liming Ding*, “A 2.16 eV bandgap polymer donor gives 16% power conversion efficiency”, Sci. Bull. 2020, 65, 179-181.<PDF>

142
254

Nadezhda B. Tamm, Runnan Guan, Shangfeng Yang, Sergey I. Troyanov*, “New Isolated-Pentagon-Rule Isomers of Fullerene C96 Captured as Chloro Derivatives”, Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 2092-2095.<PDF>

142
253

Bowen Liu, Yunfei Han, Zerui Li, Huiming Gu, Lingpeng Yan, Yi Lin, Qun Luo,* Shangfeng Yang, Chang-Qi Ma*, “Visible Light–Induced Degradation of Inverted Polymer:Nonfullerene Acceptor Solar Cells: Initiated by the Light Absorption of ZnO Layer”, Solar RRL 2020, 4, 2000638. <PDF>

142
252

Honghe Ding, Bairu Li, Shah Zareen, Guihang Li, Yi Tu, Dongling Zhang, Xu Cao, Qian Xu, Shangfeng Yang, Steven L. Taitc, Junfa Zhu*, “In-situ Investigations of Al/Perovskite Interfacial Structures”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 28861-28868. .<PDF>

142
251

Ashim Gurung, Khan Mamun Reza, Sally Mabrouk, Behzad Bahrami, Rajesh Pathak, Buddhi Sagar Lamsal, Sheikh Ifatur Rahman, Nabin Ghimire, Raja Sekhar Bobba, Ke Chen, Jyotshna Pokharel, Abiral Baniya, Md Ashiqur Rahman Laskar, Mao Liang, Wenfeng Zhang, Wen-Hua Zhang, Shangfeng Yang, Kang Xu,* Qiquan Qiao*, “Rear-Illuminated Perovskite Photorechargeable Lithium Battery”, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2001865.<PDF>

142
250

Rongfeng Tang, Xiaomin Wang, Weitao Lian, Jialiang Huang, Qi Wei, Yiwei Yin, Chenhui Jiang, Shangfeng Yang, Guichuan Xing, Changfei Zhu,* Xiaojing Hao,* Martin A. Green, Tao Chen*, “10%-Efficient Antimony Selenosulfide Solar Cells Enabled by Defect Engineering”, Nature Energy 2020, 5, 587-595.<PDF>

142
249

Ruixiang Peng, Tingting Yan, Junwei Chen, Shangfeng Yang, Ziyi Ge*, Mingtai Wang*, “Passivating Surface Defects of n-SnO2 Electron Transporting Layer by InP/ZnS Quantum Dots: Towards Efficient and Stable Organic Solar Cells”, Adv. Electron. Mater. 2020, 6, 1901245.<PDF>

142
2019
248

Shangfeng Yang*, Ilya N. Ioffe, Sergey I. Troyanov*, “Chlorination-Promoted Skeletal Transformations of Fullerenes”, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 1783-1792. (invited review) <PDF>

142
247

Jianhua Wu#, Xianjun Zhu#, Yong Guan, Yujing Wang, Fei Jin, Runnan Guan, Fupin Liu, Muqing Chen, Yangchao Tian*, Shangfeng Yang*, “From Cube to Dice: Solvent-Regulated Morphology Engineering of Endohedral Fullerene Microcrystals with Anomalous Photoluminescence Enhancement”, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11350-11354. <PDF>

142
246

Yun-Yan Xu#, Han-Rui Tian#, Shu-Hui Li#, Zuo-Chang Chen, Yang-Rong Yao, Shan-Shan Wang, Xin Zhang, Zheng-Zhong Zhu, Shun-Liu Deng, Qianyan Zhang*, Shangfeng Yang*, Su-Yuan Xie*, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng, “Flexible decapyrrylcorannulene hosts”, Nature Commun. 2019, 10, 485. <PDF>

142
245

Wanpei Hu, Weiran Zhou, Xunyong Lei, Pengcheng Zhou, Mengmeng Zhang, Tao Chen, Hualing Zeng, Jun Zhu, Songyuan Dai, Shihe Yang*, Shangfeng Yang*, “Low-Temperature In-situ Amino Functionalization of TiO2 Nanoparticles Sharpens Electron Management Reaping over 21% Efficient Planar Perovskite Solar Cells”, Adv. Mater. 2019, 31, 1806095. <PDF>

142
244

Yajuan Liu, Pengfei Gao, Taiming Zhang, Xianjun Zhu, Mengmeng Zhang, Muqing Chen, Pingwu Du, Guan-Wu Wang, Hengxing Ji,* Jinlong Yang,* Shangfeng Yang*, “Azide Passivation of Black Phosphorus Nanosheets: Covalent Functionalization Affords Ambient Stability Enhancement”, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1479-1483. <PDF>

142
243

Qiang Huang#, Guilin Zhuang#, Hongxing Jia#, Manman Qian, Shengsheng Cui, Shangfeng Yang*, Pingwu Du*, “Photoconductive curved-nanographene/fullerene supramolecular heterojunctions”, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6244-6249. <PDF>

142
242

Muqing Chen, Runnan Guan, Shangfeng Yang*, “Hybrids of Fullerenes and Two-Dimensional Nanomaterials”, Adv. Sci. 2019, 6, 1800941 (invited review). <PDF>

142
241

Weiran Zhou, Dan Li, Zhengguo Xiao, Zhilin Wen, Mengmeng Zhang, Wanpei Hu, Xiaojun Wu, Mingtai Wang, Wen-Hua Zhang, Yalin Lu, Shihe Yang*, Shangfeng Yang*, “Zwitterion Coordination Induced Highly Orientational Order of CH3NH3PbI3 Perovskite Film Delivers a Record Open Circuit Voltage Exceeding 1.2 V”, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1901026. <PDF>

142
240

Pengcheng Zhou, Bairu Li, Zhimin Fang, Weiran Zhou, Mengmeng Zhang, Wanpei Hu, Tao Chen, Zhengguo Xiao,* Shangfeng Yang*, “Nitrogen-Doped Nickel Oxide as Hole Transport Layer for High-Efficiency Inverted Planar Perovskite Solar Cells”, Solar RRL 2019, 3, 1900164. <PDF>

142
239

Jieming Zhen#, Weiran Zhou#, Muqing Chen*,#, Bairu Li, Lingbo Jia, Mingtai Wang, and Shangfeng Yang*, “Pyridine-functionalized Fullerene Additive Enabling Coordination Interactions with CH3NH3PbI3 Perovskite towards Highly Efficient Bulk Heterojunction Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 2754-2763. <PDF>

142
238

Qing Liu#, Xiang Chen#, Wanpei Hu, Mengmeng Zhang, Liming Ding*, Mingtai Wang, Qiquan Qiao, Shangfeng Yang*, “Beyond Metal Oxides: Introducing Low-temperature Solution-processed Ultrathin Layered Double Hydroxide Nanosheets into Polymer Solar Cells toward Improved Electron Transport”, Solar RRL 2019, 3, 1800299. (inside front cover) <PDF>

142
237

Runnan Guan#, Fei Jin#, Nadezhda B. Tamm, Shangfeng Yang*, Sergey I. Troyanov*, “Stable C92(26) and C92(38) as Well as Unstable C92(50) and C92(23) Isolated-Pentagon-Rule Isomers As Revealed by Chlorination of C92 Fullerene”, Inorg. Chem. 2019, 58, 5393-5396. <PDF>

142
236

Chuang Niu, Bai-Ru Li, Zheng-Chun Yin, Shangfeng Yang,* Guan-Wu Wang*, “Electrochemical Benzylation of [60]Fullerene-Fused Lactones: Unexpected Formation of Ring-Opened Adducts and Photovoltaic Performance”, Org. Lett. 2019, 21, 7346-7350. <PDF>

142
235

Ling Liu#, Qishi Liu#, Zuo Xiao*, Shangfeng Yang*, Yongbo Yuan*, Liming Ding*, “Induced J-aggregation in acceptor alloy enhances photocurrent”, Sci. Bull. 2019, 64, 1083-1086. <PDF>

142
234

Jingyi Zhu, Qishi Liu, Dan Li, Zuo Xiao, Yu Chen*, Yong Hua*, Shangfeng Yang*, Liming Ding*, “A Wide-Bandgap Copolymer Donor for Efficient Fullerene-Free Solar Cells”, ACS Omega 2019, 4, 14800-14804. <PDF>

142
233

Zhimin Fang#, Ling Liu#, Zhiming Zhang, Shangfeng Yang*, Fangyang Liu*, Mingzhen Liu*, Liming Ding*, “CsPbI2.25Br0.75 solar cells with 15.9% efficiency”, Sci. Bull. 2019, 64, 507-510. <PDF>

142
232

Xiangfeng Wei,# Xiaoqian Liu,# Han Liu, Shangfeng Yang*, Hualing Zeng, Fancheng Meng, Xunyong Lei, Jiehua Liu*, “Exfoliated graphitic carbon nitride self-recognizing CH3NH3PbI3 grain boundaries by hydrogen bonding interaction for improved perovskite solar cells”, Solar Energy 2019, 181, 161-168. <PDF>

142
231

Yaxin Gao,# Dan Li,# Zuo Xiao, Xin Qian, Junliang Yang*, Fangyang Liu*, Shangfeng Yang*, Liming Ding*, “High-performance wide-bandgap copolymers with dithieno[3,2-b:20,30-d]pyridin-5(4H)-one units”, Mater. Chem. Front. 2019, 3, 399-402. <PDF>

142
230

Qiang Huang, Mengmeng Zhang, Jinyi Wang, Shengda Wang, Yayu Wu, Shangfeng Yang, Pingwu Du*, “A Long π-Conjugated Poly-para-Phenylene-Based Polymeric Segment of Single-Walled Carbon Nanotubes”, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 18938-18943. <PDF>

142
229

Tao Wei, Oliver Martin, Muqing Chen, Shangfeng Yang, Frank Hauke, Andreas Hirsch*, “Facilely Covalent Bonding Endohedral Sc3N@C80 to Carbon Nanotubes: A Long-Waited Synthetic-Carbon-Allotrope Hybrid”, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8058-8062. <PDF>

142
228

Tao Wei, Oliver Martin, Shangfeng Yang, Frank Hauke, and Andreas Hirsch*, “Modular Covalent Graphene Functionalization with C60 and the Endohedral Fullerene Sc3N@C80: A Facile Entry to Inter-Synthetic-Carbon-Allotrope-Hybrids”, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 816-820. <PDF>

142
227

Zuo Xiao, Shangfeng Yang, Zhou Yang, Junliang Yang, Hin-Lap Yip, Fujun Zhang, Feng He, Tao Wang, Jizheng Wang, Yongbo Yuan,* Huai Yang,* Mingkui Wang,* Liming Ding,* “Carbon-Oxygen-Bridged Ladder-Type Building Blocks for Highly Efficient Nonfullerene Acceptors”, Adv. Mater. 2019, 31, 1804790. <PDF>

142
226

Majid Hussain, Muqing Chen,* Shangfeng Yang, Guan-Wu Wang*, “Palladium-Catalyzed Heteroannulation of Indole-1-carboxamides with [60]Fullerene and Subsequent Electrochemical Transformations”, Org. Lett. 2019, 21, 8568-8571. <PDF>

142
225

Wangwei Chen, Juanjuan Qi, Chao Dong, Junwei Chen, Zhitao Shen, Yonglin He, Shangfeng Yang, Tao Chen, Chong Chen,* Yunliang Li,* Ming-De Li*, Mingtai Wang*, “Solution-processed in-situ growth of CuInS2 nanoparticle films for efficient planar heterojunction solar cells with a dual nature of charge generation”, ACS Appl. Energy Mater.2019, 2, 5231-5242. <PDF>

142
224

Ruixiang Peng, Zhiyang Wan, Wei Song, Tingting Yan, Qiquan Qiao, Shangfeng Yang, Ziyi Ge*,? Mingtai Wang*, “Improving Performance of Non-fullerene Organic Solar Cells over 13% by Employing Silver Nanowires Doped PEDOT:PSS Composite Electrode”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 42447-42454. <PDF>

142
223

Junwei Chen, Juanjuan Qi, Xiaoguang Zhu, Shanwen Tao, Zhiyang Wan, Qiuyuan Zhao, Chao Dong, Getinet Y. Ashebir, Wangwei Chen, Ruixiang Peng, Shangfeng Yang, Mingtai Wang*, “Preferentially oriented large antimony trisulfide single-crystalline cuboids grown on polycrystalline titania film for solar cells”, Commun. Chem. 2019, 2, 121. <PDF>

142
222

Xue Jia, Chuantian Zuo, Shuxia Tao, Kuan Sun, Yixin Zhao, Shangfeng Yang, Ming Cheng, Mingkui Wang, Yongbo Yuan, Junliang Yang, Feng Gao, Guichuan Xing, Zhanhua Wei, Lijun Zhang, Hin-Lap Yip, Mingzhen Liu, Qing Shen, Longwei Yin, Liyuan Han, Shengzhong Liu, Lianzhou Wang, Jingshan Luo*, Hairen Tan*, Zhiwen Jin*, Liming Ding*, “CsPb(IxBr1-x)3 solar cells”, Sci. Bull. 2019, 64, 1532-1539. <PDF>

142
221

Ju Wang, Yaxin Gao, Zuo Xiao, Xianyi Meng, Lixiu Zhang, Ling Liu, Chuantian Zuo, Shangfeng Yang, Yingping Zou,* Junliang Yang,* Shengwei Shi,* Liming Ding*, “A wide-bandgap copolymer donor based on a phenanthridin-6(5H)-one unit”, Mater. Chem. Front. 2019, 3, 2686-2689. <PDF>

142
220

Nadezhda B. Tamm, Runnan Guan, Shangfeng Yang, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Chlorination-Promoted Cage Transformation of IPR C92 Discovered via Trifluoromethylation under Formation of Non-classical C92(NC)(CF3)22”, Chem. Asian J. 2019, 14, 2108-2111. <PDF>

142
219

Guoqi Ji, Wenchao Zhao, Junfeng Wei, Linpeng Yan, Yunfei Han, Qun Luo,* Shangfeng Yang, Jianhui Hou,* Chang-Qi Ma,* “Influence of the Surface Morphology of a ZnO Cathode Buffer Layer on the Photovoltaic Performance and Long-Term Stability of Doctor-Blade-Coated Inverted Polymer Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 212-220. <PDF>

142
218

Yafeng Xu, Wenyong Chen, Linhua Hu, Xu Pan, Shangfeng Yang, Qing Shen, Jun Zhu,* “Template deposition of Sb2S3 for solid-state sensitized solar cells”, Journal of Alloys and Compounds 2019, 784, 947-953. <PDF>

142
2018
217

Shangfeng Yang*, Author Profile, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57,?6972. <PDF>

142
216

Xianjun Zhu, Taiming Zhang, Daochuan Jiang, Hengli Duan, Zijun Sun, Mengmeng Zhang, Hongchang Jin, Runnan Guan, Yajuan Liu, Muqing Chen, Hengxing Ji, Pingwu Du, Wensheng Yan, Shiqiang Wei, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “Stabilizing black phosphorus nanosheets via edge-selectively bonding sacrificial C60 molecules”, Nature Commun. 2018, 9, 4177. <PDF>

142
215

Tao Wei, Fei Jin, Runnan Guan, Jing Huang, Muqing Chen, Qunxiang Li, Shangfeng Yang*, “Blending Non-Group-IIIB Transition Metal and Rare-Earth Metal into a C80 Fullerene Cage with D5h Symmetry”, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10273-10277. <PDF>

142
214

Fei Jin, Nadezhda B. Tamm, Sergey I. Troyanov, Shangfeng Yang*, “Steering the Geometry of Butterfly-Shaped Dimetal Carbide Cluster within a Carbon Cage via Trifluoromethylation of Y2C2@C82(6)”, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3496-3499 (cover). <PDF>

142
213

Dan Li, Zuo Xiao, Shizhe Wang, Xinjian Geng, Shangfeng Yang*, Junfeng Fang*, Huai Yang*, Liming Ding*, “A Thieno[3,2-c]Isoquinolin-5(4H)-one Building Block for Efficient Thick-Film Solar Cells”, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1800397.<PDF>

142
212

Bairu Li#, Jieming Zhen#, Yangyang Wan, Xunyong Lei, Qing Liu, Yajuan Liu, Lingbo Jia, Xiaojun Wu, Hualing Zeng, Wenfeng Zhang, Guan-Wu Wang, Muqing Chen*, Shangfeng Yang*, “Anchoring Fullerene Derivative onto Perovskite Film via Grafting Pyridine toward Enhanced Electron Transport in High-Efficiency Inverted Perovskite Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 32471-32482. <PDF>

142
211

Xiang Chen, Qing Liu, Mengmeng Zhang, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Qiquan Qiao, Mingtai Wang, Shangfeng Yang*, “Noncovalent phosphorylation of graphene oxide with improved hole transport in high-ef?ciency polymer solar cells”, Nanoscale 2018, 10, 14840-14846. <PDF>

142
210

Jian Guan, Xiongwu Zhong, Xiang Chen, Xianjun Zhu, Panlong Li, Yalin Lu, Yan Yu*, Shangfeng Yang*, “Expanding Pore Sizes of ZIF-8-Derived Nitrogen-Doped Microporous Carbon via C60 Embedding: toward Improved Anode Performance for Lithium-Ion Battery”, Nanoscale 2018, 10, 2473-2480. <PDF>

142
209

Weiran Zhou, Pengcheng Zhou, Xunyong Lei, Zhimin Fang, Mengmeng Zhang, Qing Liu, Tao Chen, Hualing Zeng, Liming Ding,* Jun Zhu, Songyuan Dai, Shangfeng Yang*, “Phase Engineering of Perovskite Materials for High-efficiency Solar Cells: Rapid Conversion of CH3NH3PbI3 to Phase-pure CH3NH3PbCl3 via Hydrochloric Acid Vapor Annealing Post-treatment”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 1897-1908. <PDF>

142
208

Jian Guan,# Jianhua Wu,# Daochuan Jiang, Xianjun Zhu, Runnan Guan, Xunyong Lei, Pingwu Du, Hualing Zeng, Shangfeng Yang*, “Synergistically Enhancing Visible Light Photocatalytic Hydrogen Production Activities of MoS2 and C60 via Hybridization Affording a van der Waals Heterostructure”, Int. J. Hydrogen Energy 2018,43, 8698-8706.<PDF>

142
207

Zhimin Fang, Shizhe Wang, Shangfeng Yang*, Liming Ding*, “CsAg2Sb2I9 solar cells”, Inorg. Chem. Front. 2018, 5, 1690-1693.<PDF>

142
206

Qishi Liu, Zuo Xiao, Ting Li, Shangfeng Yang,* Wei You,* Mingkui Wang,* Liming Ding,* “Understanding the side-chain effects on A-D-A acceptors: in-plane and out of-plane”, Mater. Chem. Front. 2018, 2, 1563-1567. <PDF>

142
205

Xiangfeng Wei,# Mengmeng Zhang,# Xiaoqian Liu, Fang Chen, Xunyong Lei, Han Liu, Fancheng Meng, Hualing Zeng, Shangfeng Yang*, and Jiehua Liu*, “Semitransparent CH3NH3PbI3 Films Achieved by Solvent Engineering for Annealing- and Electron Transport Layer-Free Planar Perovskite Solar Cells”, Solar RRL 2018, 2, 1700222.<PDF>

142
204

Zhiqiang Zhao, Qing Liu, Wenfeng Zhang*, Shangfeng Yang*, “Conductivity Enhancement of PEDOT:PSS Film via Sulfonic Acid Modification: Application as Transparent Anode for ITO-free Polymer Solar Cells”, SCIENCE CHINA Chem. 2018, 61, 1179-1186.<PDF>

142
203

Sally Mabrouk#, Mengmeng Zhang#, Mao Liang*, Zhihui Wang*, Behzad Bahrami, Yungen Wu, Jinhua Wu, Qiquan Qiao*, Shangfeng Yang*, “Dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole-based hole transport materials for perovskite solar cells with efficiencies over 18%”, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 7950-7958.<PDF>

142
202

Olga N. Mazaleva, Ilya N. Ioffe, Fei Jin, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Experimental and Theoretical Approach to Variable Chlorination-Promoted Skeletal Transformations in Fullerenes: The Case of C102”, Inorg. Chem. 2018, 57, 4222-4225 (front cover). <PDF>

142
201

Zuo Xiao, Shangfeng Yang, Zhou Yang, Junliang Yang, Hin-Lap Yip, Fujun Zhang, Feng He, Tao Wang, Jizheng Wang, Yongbo Yuan,* Huai Yang,* Mingkui Wang,* Liming Ding,* “Carbon-Oxygen-Bridged Ladder-Type Building Blocks for Highly Efficient Nonfullerene Acceptors”, Adv. Mater. 2018, 30, 1804790.<PDF>

142
200

Shengsheng Cui, Guilin Zhuang, Dapeng Lu, Qiang Huang, Hongxing Jia, Ya Wang, Shangfeng Yang, Pingwu Du*, “A Three-Dimensional Capsule-Like Carbon Nanocage as A Novel Segment Model of Capped Zigzag [12,0] Carbon Nanotubes: Synthesis, Characterization, and Selective Complexation with Fullerene C70”, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9330-9335.<PDF>

142
199

Lijian Zhang, Chunyan Wu, Weifeng Liu, Shangfeng Yang, Mingtai Wang, Tao Chen*, Changfei Zhu*, “Sequential Deposition Route to Efficient Sb2S3 Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 21320-21326.<PDF>

142
198

Rongfeng Tang, Xiaomin Wang, Chenhui Jiang, Shiang Li, Guoshun Jiang, Shangfeng Yang, Changfei Zhu*, Tao Chen*, “Vacuum assisted solution processing for highly efficient Sb2S3 solar cells”, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 16322-16327.<PDF>

142
197

Rongfeng Tang, Xiaomin Wang, Chenhui Jiang, Shiang Li, Weifeng Liu, Huanxin Ju, Shangfeng Yang, Changfei Zhu*, Tao Chen*, “n-Type Doping of Sb2S3 Light Harvesting Film Enabling High Efficiency Planar Heterojunction Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 30314-30321.<PDF>

142
196

Xihong Ding, Haibin Chen, Yahan Wu, Shuang Ma, Songyuan Dai,* Shangfeng Yang, Jun Zhu*, “Triple Cation NH3+C2H4NH2+C2H4NH3+-induced Phase-stable Inorganic α-CsPbI3 Perovskite Films for Use in Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 18258-18266.<PDF>

142
195

Haiying Zheng, Liangzheng Zhu, Linhua Hu, Shangfeng Yang, Shuanghong Chen, Ahmed Alsaedi, Tasawar Hayat, Yang Huang*, Xu Pan*, Songyuan Dai*, “Promoting the perovskite crystal growth to achieve highly efficient and stable solar cells by introducing acetamide additive”, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 9930-9937.<PDF>

142
194

Yafeng Xu, Wenyong Chen, Xihong Ding, Xu Pan, Linhua Hu, Shangfeng Yang, Jun Zhu*, Songyuan Dai*, “An Ultrathin SiO2 Blocking Layer to Suppress Interfacial Recombination for Efficient Sb2S3 Sensitized Solar Cells”, Inorg. Chem. Front. 2018, 5, 1370-1377.<PDF>

142
193

Yingke Ren, Xihong Ding, Jun Zhu,Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhao-Qian Li, Xiaoxiao Xu, Shangfeng Yang, Mingguang Kong, Song-Yuan Dai*, “A Bi-functional additive for linking PI2 and decreasing defects in organo-halide perovskites”, Journal of Alloys and Compounds 2018, 758, 171-176.<PDF>

142
192

Christin Schlesier, Lukas Spree, Aram Kostanyan, Rasmus Westerstrom, Ariane Brandenburg, Anja U. B. Wolter, Shangfeng Yang, Thomas Greber, Alexey A. Popov*, “Strong carbon cage influence on the single molecule magnetism in Dy-Sc nitride clusterfullerenes”, Chem. Commun. 2018, 54, 9730-9733 (inside front cover).<PDF>

142
191

Junwei Chen, Zhiyang Wana, Jiandang Liu, Shengquan Fu, Fapei Zhang, Shangfeng Yang, Shanwen Tao, Mingtai Wang*, Chong Chen*, “Growth of compact CH3NH3PbI3 films governed by crystallization in PbI2 matrix for efficient planar perovskite solar cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 8649-8658. <PDF>

142
190

Ashish Dubey, Nirmal Adhikari, Sally Mabrouk, Fan Wu, Ke Chen, Shangfeng Yang, Qiquan Qiao*, “Strategic Review on Processing Routes towards Highly Efficient Perovskite Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 2406-2431 (invited review). <PDF>

142
189

Yafeng Xu, Qing Ye, Wenyong Chen, Xu Pan, Linhua Hu, Shangfeng Yang, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Jun Zhu*, Songyuan Dai*, “Solution Processed CuSbS2 Solar Cells Based on Metal Organic Molecular Solution Precursors”, J. Mater. Sci. 2018, 53, 2016-2025. <PDF>

142
188

Ying-Ke Ren, Xiao-Qiang Shi, Xi-Hong Ding, Jun Zhu,* Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhao-Qian Li, Xiao-Xiao Xu, Shang-Feng Yang, Song-Yuan Dai*, “Facile Fabrication of Perovskite Layers with Large Grain through Solvent Exchange Approach”, Inorg. Chem. Front. 2018, 5, 348-353. <PDF>

142
187

Hina Naz, Rai Nauman Ali*, Qing Liu, Shangfeng Yang, Bin Xiang, “Niobium doped zinc oxide nanorods as an Electron Transport Layer for High-performance Inverted Polymer Solar Cells”, Journal of Colloid and Interface Science 2018, 512, 548-554. <PDF>

142
186

Qing Ye, Yafeng Xu, Wengyong Chen, Shangfeng Yang, Jun Zhu, Jian Weng*, “Enhanced photovoltaic performance of Sb2S3-sensitized solar cells through surface treatments”, Applied Surface Science 2018, 440, 294-299. <PDF>

142
2017
185

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Fei Jin, “When metal clusters meet carbon cages: Endohedral clusterfullerenes”, Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 5005-5058. (invited review) <PDF>

142
184

Fei Jin, Song Wang, Nadezhda B. Tamm, Shangfeng Yang*, Sergey I. Troyanov, “Synthesis, Isolation and Trifluoromethylation of Two Isomers of C84-based Monometallic Cyanide Clusterfullerenes: Interplay between the Endohedral Cluster with the Exohedral Addend”, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 11990-11994.<PDF>

142
183

Xianjun Zhu#, Taiming Zhang#, Zijun Sun, Huanlin Chen, Jian Guan, Xiang Chen, Hengxing Ji*, Pingwu Du*, Shangfeng Yang*, “Black Phosphorus Revisited: A Missing Metal-free Elemental Photocatalyst for Visible Light Hydrogen Evolution”, Adv. Mater. 2017, 29, 1605776.<PDF>

142
182

Fei Jin, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “Skeletal Transformation of a Classical Fullerene C88 into a Nonclassical Fullerene Chloride C84Cl30 Bearing Quaternary Sequentially Fused Pentagons”, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 4651-4654. <PDF>

142
181

Fupin Liu#, Song Wang#, Cong-Li Gao, Qingming Deng, Xianjun Zhu, Aram Kostanyan, Rasmus Westerstrom, Fei Jin, Su-Yuan Xie,* Alexey A. Popov,* Thomas Greber,* Shangfeng Yang*, “Monometallic Clusterfullerene Single-Molecule Magnet Containing Strained Fused-Pentagon Stabilized by a Nearly Linear Metal Cyanide Cluster”, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 1830-1834. <PDF>

142
180

Pengcheng Zhou, Zhimin Fang, Weiran Zhou, Qiquan Qiao, Mingtai Wang, Tao Chen*, Shangfeng Yang*, “Nonconjugated Polymer Poly(vinylpyrrolidone) as an Efficient Interlayer Promoting Electron Transport for Perovskite Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, DOI: 10.1021/acsami.7b12135. <PDF>

142
179

Sheng-Peng Jiang, Mengmeng Zhang, Cheng-Yu Wang, Shangfeng Yang*, Guan-Wu Wang*, “Cascade Radical Reaction of N-Sulfonyl-2-allylanilines with [60]Fullerene: Synthesis and Functionalization of (2-Indolinyl)methylated Hydrofullerenes ”, Org. Lett.2017, 9, DOI: 10.1021/acs.orglett.7b02343. <PDF>

142
178

Xiang Chen, Huanlin Chen, Jian Guan, Jieming Zhen, Zijun Sun, Pingwu Du, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “A facile mechanochemical route to covalently bonded graphitic carbon nitride (g-C3N4) and fullerene hybrid toward enhanced visible light photocatalytic hydrogen production”, Nanoscale 2017, 9, 5615-5623. <PDF>

142
177

Fei Jin, Shangfeng Yang*, Maria A. Fritz, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Chloro Derivatives of Isomers of a Giant Fullerene C104: C104(234)Cl16/18, C104(812)Cl12/24, and C104(811)Cl28”, Chem. Eur. J. 2017, 23, 4761-4764.<PDF>

142
176

Fei Jin, Shangfeng Yang*, Sergey I. Troyanov*, “New Isolated-Pentagon-Rule Isomers of Fullerene C98 Captured as Chloro Derivatives”, Inorg. Chem. 2017, 56, 4780-4783. <PDF>

142
175

Fupin Liu#, Fei Jin#, Song Wang, Alexey A. Popov, Shangfeng Yang*, “Pyramidal TiTb2C Cluster Encapsulated within the Popular Ih(7)-C80 Fullerene”, Inorg. Chim. Acta 2017, 468, 203-208. <PDF>

142
174

Weiran Zhou, Jieming Zhen, Qing Liu, Zhimin Fang, Dan Li, Pengcheng Zhou, Tao Chen*, Shangfeng Yang*, “Successive surface engineering of TiO2 compact layer via dual modification of fullerene derivatives affording hysteresis-suppressed high-performance perovskite solar cells”, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 1724-1733. <PDF>

142
173

Dan Li, Qing Liu, Jieming Zhen, Zhimin Fang, Xiang Chen, Shangfeng Yang*, “Imidazole-Functionalized Fullerene as a Vertically Phase-Separated Cathode Interfacial Layer of Inverted Ternary Polymer Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 2720-2729. <PDF>

142
172

Zuo Xiao, Xue Jia, Dan Li, Shizhe Wang, Xinjian Geng, Feng Liu,* Junwu Chen,* Shangfeng Yang,* Thomas P. Russell, Liming Ding*, “26 mA cm-2 Jsc from organic solar cells with a low-bandgap nonfullerene acceptor”, Science Bulletin 2017, 62, 1494-1496. <PDF>

142
171

Dapeng Lu, Guilin Zhuang, Haotian Wu, Song Wang, Shangfeng Yang, Pingwu Du*, “Large π-Extended Carbon Nanoring Based on Nanographene Unit: Bottom-up Synthesis, Photophysical Properties, and Its Selective Complexation with Fullerene C70”, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 158 -162. <PDF>

142
170

Ying-Ke Ren, Xi-Hong Ding, Ya-Han Wu, Jun Zhu,* Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Ya-Feng Xu, Zhao-Qian Li, Shang-Feng Yang, Song-Yuan Dai*, “Temperature-assisted Rapid Nucleation: A Facile Method to Optimize the Film Morphology for Perovskite Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 20327-20333. <PDF>

142
169

Sally Mabrouk, Behzad Bahrami, Ashim Gurung, Nirmal Adhikari, Ashish Dubey, Shangfeng Yang, Qiquan Qiao*, “Higher Efficiency Perovskite Solar Cells Using Additives of LiI, LiTFSI and BMImI in the PbI2 Precursor”, Sustainable Energy & Fuels 2017, 5, DOI: 10.1039/SE-ART-09-2017-000435. <PDF>

142
168

Yu-Cheng Shao, L. Andrew Wray*, Shih-Wen Huang, Yi-Sheng Liu, Wang Song, Shangfeng Yang, Yi-De Chuang*, Jinghua Guo, Way-Faung Pong, “The key energy scales of Gd-based metallofullerene determined by resonant inelastic x-ray scattering spectroscopy”, Sci. Rep. 2017, 7, 8125 . <PDF>

142
167

Xiaomin Wang, Jianmin Li, Weifeng Liu, Shangfeng Yang, Changfei Zhu, Tao Chen*, “A fast chemical approach towards Sb2S3 film with a large grain size for high-performance planar heterojunction solar cells”, Nanoscale 2017, 9, 3386-3390. <PDF>

142
166

Yan Zhang, Jianmin Li, Guoshun Jiang, Weifeng Liu, Shangfeng Yang, Changfei Zhu*, Tao Chen*, “Selenium-Graded Sb2(S1-xSex)3 for Planar Heterojunction Solar Cell Delivering a Certified Power Conversion Efficiency of 5.71%”, Solar RRL 2017, 1, 1700017. <PDF>

142
165

Eman A. Gaml#, Ashish Dubey#, Khan Mamun Reza, Md Nazmul Hasan, Nirmal Adhikari, Hytham Elbohy, Behzad Bahrami, Hamdy Zeyada, Shangfeng Yang, Qiquan Qiao*, “Alternative benzodithiophene (BDT) based polymeric hole transport layer for efficient perovskite solar cells”, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2017, 168, 8-13. <PDF>

142
164

Nataliya A. Samoylova, Stanislav M. Avdoshenko, Denis S. Krylov, Hannah R. Thompson, Amelia C. Kirkhorn, Marco Rosenkranz, Sandra Schiemenz, Frank Ziegs, Anja U. B. Wolter, Shangfeng Yang, Steven Stevenson,* Alexey A. Popov*, “Confining the spin between two metal atoms within the carbon cage: Redox-active metal-metal bonds in dimetallofullerenes and their stable cation radicals”, Nanoscale 2017, 9, 7977-7990.<PDF>

142
2016
163

Fupin Liu, Cong-Li Gao, Qingming Deng, Xianjun Zhu, Aram Kostanyan, Rasmus Westerstr?m, Song Wang, Yuan-Zhi Tan, Jun Tao, Su-Yuan Xie,* Alexey A. Popov,* Thomas Greber,* Shangfeng Yang*, “Triangular Monometallic Cyanide Cluster Entrapped in Carbon Cage with Geometry-Dependent Molecular Magnetism”, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14764-14771. <PDF>

142
162

Tao Wei, Song Wang, Xing Lu, Yuanzhi Tan, Jing Huang, Fupin Liu, Qunxiang Li, Suyuan Xie, Shangfeng Yang*, “Entrapping a Group-VB Transition Metal, Vanadium, within an Endohedral Metallofullerene: VxSc3-xN@Ih-C80 (x=1, 2)”, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 207-214. <PDF>

142
161

Song Wang, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “New Isolated-Pentagon-Rule and Skeletally Transformed Isomers of C100 Fullerene Identified by Structure Elucidation of Chlorides”, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 3451-3454. <PDF>

142
160

Xiang Chen, Qing Liu, Qiliang Wu, Pingwu Du, Jun Zhu, Songyuan Dai, Shangfeng Yang*, “Incorporating Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) Quantum Dots into Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells Leads to Efficiency Enhancement”, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 1719-1728 (inside back cover). <PDF>

142
159

Jieming Zhen#, Qing Liu#, Xiang Chen, Dan Li, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “Ethanolamine-Functionalized Fullerene as an Efficient Electron Transport Layer for High-Efficiency Inverted Polymer Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 8072-8079. <PDF>

142
158

Qiliang Wu#, Weiran Zhou#, Qing Liu, Pengcheng Zhou, Tao Chen, Yalin Lu, Qiquan Qiao, Shangfeng Yang*, “Solution-Processable Ionic Liquid as an Independent or Modifying Electron Transport Layer for High-Efficiency Perovskite Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 34464-34473. <PDF>

142
157

Qing Liu#, Jieming Zhen#, Weiran Zhou, Xiang Chen, Dan Li, Shangfeng Yang*, “Efficiency Enhancement of Polymer Solar Cells by Applying an Alcohol-Soluble Fullerene Aminoethanol Derivative as a Cathode Buffer Layer”, Org. Electron. 2016, 39, 191-198. <PDF>

142
156

Qiliang Wu, Pengcheng Zhou, Weiran Zhou, Xiangfeng Wei, Tao Chen, Shangfeng Yang*, “Acetate Salts as Non-Halogen Additives to Improve Perovskite Film Morphology for High-Efficiency Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 15333-15340. <PDF>

142
155

Fei Jin, Song Wang, Shangfeng Yang*, Nadezhda B. Tamm, Ilya N. Ioffe, Sergey I. Troyanov*, “Trifluoromethyl Derivatives of Monometalic Cyanide Cluster Fullerene, YCN@C82(6)(CF3)16/18”, Inorg. Chem. 2016, 55, 12523-12526. <PDF>

142
154

Song Wang, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “New Giant Fullerenes Identified as Chloro Derivatives: Isolated-Pentagon-Rule C108(1771)Cl12 and C106(1155)Cl24 as well as Non-classical C104Cl24”, Inorg. Chem. 2016, 55, 5741-5743. <PDF>

142
153

Song Wang#, Jing Huang#, Congli Gao, Fei Jin, Qunxiang Li, Suyuan Xie, Shangfeng Yang*, “Singly Bonded Monoadduct Rather than Methanofullerene: Manipulating Simultaneously the Reactivity and Addition Pattern of Metal Nitride Clusterfullerene via One Endohedral Metal Atom Substitution”, Chem. Eur. J. 2016, 22, 8309-8315. <PDF>

142
152

Song Wang, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “The first experimentally confirmed isolated pentagon rule (IPR) isomers of higher fullerene C98 captured as chlorides, C98(248)Cl22 and C98(116)Cl20”, Chem. Eur. J. 2016, 22, 5138-5141. <PDF>

142
151

Song Wang, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Unusual Chlorination Patterns of Three IPR Isomers of C88 Fullerene in C88(7)Cl12/24, C88(17)Cl22, and C88(33)Cl12/14”, Chem. Asian J. 2016, 11, 77-80. <PDF>

142
150

Sally Mabrouk, Ashish Dubey, Wenfeng Zhang, Nirmal Adhikari, Behzad Bahrami, Md Nazmul Hasan, Shangfeng Yang*, Qiquan Qiao*, “Increased Efficiency for Perovskite Photovoltaics via Doping the PbI2 Layer”, J. Phys. Chem. C 2016, 120, 24577-24582. <PDF>

142
149

Baohua Wang, King Young Wong, Shangfeng Yang, Tao Chen*, “Crystallinity and Defect State Engineering in Organo-Lead Halide Perovskite for High-Efficiency Solar Cells”, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 3806-3812. <PDF>

142
148

Dapeng Lu, Haotian Wu, Peng Xu, Yafei Dai, Hong Shi, Xiang Shao, Shangfeng Yang, Jinlong Yang, Pingwu Du*, “Cycloparaphenylene Nanoring with Graphenic Hexabenzocoronene Sidewalls: Synthesis, Photophysical Properties, and Direct Observation by Scanning Tunneling Microscopy”, Chem. Commun. 2016, 52, 7164-7167. <PDF>

142
147

Hongxing Jia, Zijun Sun, Daochuan Jiang, Shangfeng Yang, Pingwu Du*, “An Iron?? Porphyrin-Based Conjugated Network Wrapped around Carbon Nanotubes as a Noble-Metal-Free?? Electrocatalyst for Efficient Oxygen Reduction Reaction”, Inorg. Chem. Front. 2016, 3, 821-827. <PDF>

142
2015
146

Tao Wei, Song Wang, Fupin Liu, Yuanzhi Tan, Xianjun Zhu, Suyuan Xie, Shangfeng Yang*, “Capturing the Long-Sought Small-Bandgap Endohedral Fullerene Sc3N@C82 with Low Kinetic Stability”, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3119-3123. <PDF>

142
145

Jian Guan, Xiang Chen, Tao Wei, Fupin Liu, Song Wang, Qing Yang, Yalin Lu, and Shangfeng Yang*, “Directly Bonded Hybrid of Graphene Nanoplatelets and Fullerene: Solid-State Mechanochemical Synthesis and Application as Carbon-based Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction”, J. Mater. Chem. A 2015, 3, 4139-4146. <PDF>

130
144

Qiliang Wu, Cong Xue, Yi Li, Pengcheng Zhou, Weifeng Liu, Jun Zhu, Songyuan Dai, Changfei Zhu, Shangfeng Yang*, “Kesterite Cu2ZnSnS4 as a Low Cost Inorganic Hole Transporting Material for High Efficiency Perovskite Solar Cells”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 28466?28473. <PDF>

131
143

Fei Xia, Qiliang Wu, Pengcheng Zhou, Yi Li, Xiang Chen, Qing Liu, Jun Zhu, Songyuan Dai, Yalin Lu, Shangfeng Yang*, “Efficiency enhancement of inverted structure perovskite solar cells via oleamide doping of PCBM electron transport layer”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 13659-13665. <PDF>

131
142

Zhiqiang Zhao, Qiliang Wu, Fei Xia, Xiang Chen, Yawei Liu, Wenfeng Zhang, Jun Zhu, Songyuan Dai* and Shangfeng Yang* “Improving the Conductivity of PEDOT:PSS Hole Transport Layer in Polymer Solar Cells via Copper(II) Bromide Salt Doping”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 1439-1448. <PDF>

131
141

Tao Wei, Fupin Liu, Song Wang, Xianjun Zhu, Alexey A. Popov*, Shangfeng Yang*, “An Expanded Family of Dysprosium-Scandium Mixed-Metal Nitride Clusterfullerenes: The Role of Lanthanide Metal on the Carbon Cage Size Distribution”, Chem. Eur. J. 2015, 21, 5750-5759. (Inside Front Cover, Hot paper).<PDF>

131
140

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Kerstin Scheurell, Erhard Kemnitz,* Sergey I. Troyanov*, “Chlorination-promoted Skeletal Cage Transformations of C88 Fullerene by C2 Losses and a Stone-Wales C–C Bond Rotation”, Chem. Eur. J. 2015, 21, 15138 – 15141.<PDF>

138
139

Zhiqiang Zhao, Xiang Chen, Qing Liu, Qiliang Wu, Fei Xia, Jun Zhu, Songyuan Dai, Shangfeng Yang*, “Zwitterion Doping of PEDOT:PSS Hole Transport Layer Affording Efficiency Enhancement in Polymer Solar Cells”, Org. Electron. 2015, 27, 232-239.<PDF>

138
138

Tao Wei, Shangfeng Yang*, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “Two successive C2 losses from C86 fullerene upon chlorination with the formation of non-classical C84Cl30 and C82Cl30”, Chem. Asian J. 2015, 10, 559-562.<PDF>

138
137

Jianhe Guo, Ying Xu, Xi Chen, Shangfeng Yang*, “Single-Crystalline C60 Microplates: Preparation, Characterization, and Application as Catalyst Supports for Methanol Oxidation”, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 2015, 23, 424-430.<PDF>

131
136

Rasmus Westerstrom, Anne-Christine Uldry, Roland Stania, Jan Dreiser, Cinthia Piamonteze, Matthias Muntwiler, Fumihiko Matsui, Stefano Rusponi, Harald Brune, Alexey Popov, Shangfeng Yang, Bernard Delley, Thomas Greber*, “Surface aligned magnetic moments and hysteresis of an endohedral single-molecule magnet on a metal”, Phys. Rev. Lett. 2015, 144, 087201.<PDF>

131
135

Ilya N. Ioffe, Shangfeng Yang*, Song Wang, Erhard Kemnitz*, Lev. N. Sidorov, Sergey I. Troyanov*, “C100 is Converted into C94Cl22 via Three Chlorination-Promoted C2 Losses Under Formation and Elimination of Cage Heptagons”, Chem. Eur. J. 2015, 21, 4904-4907. (Hot paper)<PDF>

131
134

Nadezhda B. Tamm, Shangfeng Yang, Tao Wei, Sergey I. Troyanov*, “Five Isolated Pentagon Rule Isomers of Higher Fullerene C94 Captured as Chlorides and CF3 Derivatives: C94(34)Cl14, C94(61)Cl20, C94(133)Cl22, C94(42)(CF3)16, and C94(43)(CF3)18”, Inorg. Chem. 2015, 54, 2494-2496.<PDF>

134
133

Yi Li, Jun Zhu*, Yang Huang, Junfeng Wei, Feng Liu, Zhipeng Shao, Linhua Hu, Shuanghong Chen, Shangfeng Yang, Junwang Tang,* Jianxi Yao, Songyuan Dai,*, “Efficient inorganic solid solar cell composed of perovskite and PbS quantum dots”, Nanoscale 2015, 7, 9902-9907.<PDF>

134
132

Liwei Hui, Jeffrey T. Auletta, Zhiyu Huang, Xiang Chen, Fei Xia, Shangfeng Yang, Haitao Liu, Lihua Yang*, “Surface Disinfection Enabled by a Layer-by-Layer Thin Film of Polyelectrolyte-Stabilized Reduced Graphene Oxide upon Solar Near-Infrared Irradiation”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 10511-10517.<PDF>

134
131

Feng Li, Xiaoning Li, Shangfeng Yang, Zhengping Fu*, Yalin Lu*, “Improved electrochemical performance via tailoring {116} faceted single crystalline anatase nanosheets”, CrystEngComm 2015, 17, 4377-4382.<PDF>

134
130

Yuanxin Du, Zhuchen Tao, Jian Guan, Zijun Sun, Wencong Zeng, Pengchao Wen, Kun Ni, Jianglin Ye, Shangfeng Yang, Pingwu Du, Yanwu Zhu*, “Microwave-Assisted Synthesis of α-Fe2O3/Activated Graphene Composites with Enhanced Photocatalytic Activity for Reduction of Cr(VI)”, RSC Adv. 2015, 5, 81438-81444.<PDF>

134
129

Tao Li, Zhipeng Huo*, Songyuan Dai*, Jun Zhu, Changneng Zhang, Xu Pan, Yang Huang, Shangfeng Yang, Bing Zhang, Jianxi Yao, “Stable quasi-solid-state dye-sensitized solar cell using ionic gel electrolyte with low molecular mass organogelator”, Mater. Chem. Phys. 2015, 152, 62-68.<PDF>

133
2014
128

Shangfeng Yang*, Song Wang, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “Chlorination of IPR C100 Fullerene Affords Unconventional C96Cl20 with Non-classical Cage Containing Three Heptagons”, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 54, 2460-2463. <PDF>

129
127

Shangfeng Yang*, Song Wang, Sergey I. Troyanov*, “The most stable isomers of giant fullerenes C102 and C104 captured as chlorides, C102(603)Cl18/20 and C104(234)Cl16/18/20/22”, Chem. Eur. J. 2014, 20, 6875-6878. <PDF>

129
126

Fupin Liu, Song Wang, Jian Guan, Tao Wei, Minxiang Zeng, Shangfeng Yang*, “Putting a Terbium-Monometallic Cyanide Cluster into the C82 Fullerene Cage: TbCN@C2(5)-C82”, Inorg. Chem. 2014, 53, 5201-5205.<PDF>

129
125

Xu Ying, Xiang Chen, Fupin Liu, Xi Chen, Jianhe Guo, Shangfeng Yang*, “Ultrasonication-Switched Preparation of Dice- and Cubic-Shaped Fullerene Crystals and Their Applications as Catalyst Supports for Methanol Oxidation”, Mater. Horiz. 2014, 2, 411-418 (cover).<PDF>

129
124

Wenfeng Zhang, Xianghong Bi, Xuemei Zhao, Zhiqiang Zhao, Jun Zhu, Songyuan Dai, Yalin Lu*,Shangfeng Yang*, “Isopropanol-treated PEDOT:PSS as electron transport layers in polymer solar cells”,Org. Electron. 2014, 15, 3445-3451.<PDF>

129
123

Minghua Li*, Zhixiong Liu, Juling Ruan, Xiang Chen, Fangda Xu, Xia Chen, Xing Lu, Shangfeng Yang*, “Noncovalently grafting sulfonic acid onto graphene oxide toward improved hole transport in polymer solar cells”, RSC Adv. 2014, 4, 53999-54006.<PDF>

126-2
122

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Sergey I. Troyanov*, “Chlorination of two isomers of C86 fullerene. Molecular structures of C86(16)Cl16, C86(17)Cl18, C86(17)Cl20 and C86(17)Cl22”, Chem. Eur. J. 2014, 20,14198-14200.<PDF>

129
121

Tao Wei, Nadezhda B. Tamm, Shangfeng Yang*, Sergey I. Troyanov*, “New trifluoromethylated derivatives of metal nitride clusterfullerenes: Sc3N@Ih-C80(CF3)14 and Sc3N@D5h-C80(CF3)16”, Chem. Asian J. 2014, 9, 2449-2452. <PDF>

129
120

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Song Wang, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “Structures of Chlorinated Fullerenes, IPR C96Cl20 and Non-classical C94Cl28 and C92Cl32: Evidence of the Existence of Three New Isomers of C96”, Chem. Asian J. 2014, 9, 3102-3105. <PDF>

129
119

Xuemei Zhao, Chenhui Xu, Haitao Wang, Fei Chen, Wenfeng Zhang, Zhiqiang Zhao, Liwei Chen, Shangfeng Yang*, “Application of Biuret, Dicyandiamide and Urea as New Cathode Buffer Layers of Polymer Solar Cells: Efficiency Enhanced by the Amino Group”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 4329-4337. <PDF>

129
118

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “First Isomers of Pristine C104 Fullerene Structurally Confirmed as Chlorides, C104(258)Cl16 and C104(812)Cl24”, Chem. Asain J. 2014, 9, 79-82. (VIP paper). <PDF>

129
117

Fupin Liu, Tao Wei, Song Wang, Jian Guan, Xing Lu, Shangfeng Yang*, “A Bent Tb2C2 Cluster Encaged in a Cs(6)-C82 Cage: Synthesis, Isolation and X-ray Crystallographic Study”, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 2014, 22, 215-226. <PDF>

120
116

Lixin Xie, Xuemei Zhao, Zhiqiang Zhao, Jieming Zhen, Muqing Chen, Jun Zhu, Songyuan Dai, Shangfeng Yang*, “Rhodanine-containing fullerene derivative as a new acceptor in polymer solar cells with enhanced light absorption”, The Journal of University of Science and Technology of China (中国科学技术大学学报) 2014, 44, 100-105. <PDF>

118
115

Feng Li, Xiaoning Li, Shangfeng Yang, Zhengping Fu*, Yalin Lu*, “{116} faceted anatase single-crystalline nanosheet arrays: facile synthesis and enhanced electrochemical performances”, Nanoscale 2014, 6, 12434-12439.<PDF>

118
114

Rasmus Westerstrom, Jan Dreiser, Cinthia Piamonteze, Matthias Muntwiler, Stephen Weyeneth, Karl Kraemer, Shi-Xia Liu, Silvio Decurtins, Alexey Popov, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, Thomas Greber*, “Tunneling, Remanence and Frustration in Dysprosium based Endohedral Single Molecule Magnets”, Phys. Rev. B 2014, 89, 060406.<PDF>

129
113

Zhipeng Shao, Xu Pan*, Haiwei Chen, Li Tao, Wenjun Wang, Yong Ding, Bin Pan, Shangfeng Yang, Songyuan Dai*, “Polymer based photocathodes for panchromatic tandem dye-sensitized solar cells”, Energy Envir. Sci. 2014, 7, 2647-2651. <PDF>

129
112

Feng Liu, Jun Zhu,* Junfeng Wei, Yi Li, Mei Lv, Shangfeng Yang, Bing Zhang, Jianxi Yao Songyuan Dai*, “Numerical simulation: Toward the design of high-efficiency planar perovskite solar cells”, Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 253508. <PDF>

129
111

Jan Dreiser*, Rasmus Westerstr?m, Cinthia Piamonteze, Frithjof Nolting, Stefano Rusponi, Harald Brune, Shangfeng Yang, Alexey Popov, Lothar Dunsch, Thomas Greber*, “X-ray Induced Demagnetization of Single-Molecule Magnets”, Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 032411. <PDF>

129
110

Jingzhe Li, Fantai Kong*, Guohua Wu, Wangchao Chen, Fuling Guo, Bing Zhang, Jianxi Yao, Shangfeng Yang, Songyuan Dai*, Pan Xu, “Di-n-alkylphosphinic acids as coadsorbents for Metal-free organic dye-sensitized solar cells”, Synth. Met. 2014, 6, 188-193.<PDF>

2013
109

Alexey A. Popov*, Shangfeng Yang*, Lothar Dunsch*, “Endohedral Fullerenes”, Chem. Rev. 2013, 113, 5989-6113 (invited review).<PDF>

129
108

Shangfeng Yang*, Chuanbao Chen, Fupin Liu, Yunpeng Xie, Fengyu Li, Mingzhi Jiao, Mitsuaki Suzuki, Tao Wei, Song Wang, Xing Lu*, Zhongfang Chen*, Takeshi Akasaka*, “An Improbable Monometal Cluster Entrapped in a Fullerene Cage: YCN@C82”, Sci. Rep. (Nature Publishing Group) 2013, 3, 1487.<PDF>

129
107

Shuxuan Qu, Minghua Li, Lixin Xie, Xiao Huang, Jinguo Yang, Nan Wang, Shangfeng Yang*, “Noncovalent Functionalization of Graphene Attaching [6,6]-phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester (PCBM) and Application as Electron Extraction Layer of Polymer Solar Cells”, ACS Nano 2013, 7, 4070-4081. <PDF>

129
106

Wenfeng Zhang, Baofeng Zhao, Zhicai He, Xuemei Zhao, Haitao Wang, Shangfeng Yang,* Hongbin Wu,* Yong Cao, “High-Efficiency ITO-Free Polymer Solar Cells Using Highly Conductive PEDOT:PSS/Surfactant Bilayer Transparent Anodes”, Energy Envir. Sci. 2013, 25, 1956-1964. <PDF>

129
105

Shangfeng Yang,* Tao Wei, Song Wang, Daria V. Ignat’eva, Erhard Kemnitz,* Sergey I. Troyanov,* “The first structural confirmation of a C102 fullerene as C102Cl20 containing a non-IPR carbon cage”, Chem. Commun. 2013, 49, 7944-7946. <PDF>

129
104

Shangfeng Yang,* Tao Wei, Nadezhda B. Tamm, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov,* “Trifluoromethyl and Chloro Derivatives of a Higher Fullerene D2-C80 (2): C80(CF3)12 and C80Cl28”, Inorg. Chem. 2013, 52, 4768-4770. <PDF>

129
103

Fupin Liu, Jian Guan, Tao Wei, Song Wang, Mingzhi Jiao, Shangfeng Yang*, “A Series of Inorganic Solid Nitrogen Sources for the Synthesis of Metal Nitride Clusterfullerenes: The Dependence of Production Yield on the Oxidation State of Nitrogen and Counter Ion”, Inorg. Chem. 2013, 52, 3814-3822. <PDF>

129
102

Shangfeng Yang,* Chuanbao Chen, Xiaofang Li,* Tao Wei, Fupin Liu, Song Wang, “Bingel-Hirsch monoadducts of TiSc2N@Ih-C80 versus Sc3N@Ih-C80: Reactivity improvement via internal metal atom substitution”, Chem. Commun. 2013, 49, 10844-10846.<PDF>

129
101

Boxue Chen, Wenfeng Zhang, Xinghao Zhou, Xiao Huang, Xuemei Zhao, Haitao Wang, Min Liu, Yalin Lu*, Shangfeng Yang*, “Surface Plasmon Enhancement of Polymer Solar Cells by Penetrating Au/SiO2 Core/Shell Nanoparticles into All Organic Layers”, Nano Energy 2013, 2, 906-915. <PDF>

129
100

Ying Xu, Jianhe Guo, Tao Wei, Xi Chen, Qing Yang, Shangfeng Yang*, “Micron-Sized Hexagonal Single-Crystalline Rods of Metal Nitride Clusterfullerene: Preparation, Characterization, and Photoelectrochemical Application”, Nanoscale 2013, 5, 1993-2001. <PDF>

129
99

Haitao Wang, Wenfeng Zhang, Chenhui Xu, Xianghong Bi, Boxue Chen, Shangfeng Yang*, “Efficiency Enhancement of Polymer Solar Cells by Applying Poly(vinylpyrrolidone) as Cathode Buffer Layer via Spin-Coating or Self-Assembly”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 26-34. <PDF>

129
98

Muqing Chen, Minghua Li, Haitao Wang, Xuemei Zhao, Lixin Xie, Shangfeng Yang*, “Side-chain Substitution of Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) by PCBM via Postpolymerization: An Intramolecular Hybrid of Donor and Acceptor”, Polym. Chem. 2013, 4, 550-557. <PDF>

129
97

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Sergey I. Troyanov*, “A new isomer of pristine higher fullerene Cs-C82 (4) captured by chlorination as C82Cl20”, Chem. Asian J. 2013, 8, 351-353. <PDF> (highlighted by ChemistryViews, http://www.chemistryviews.org/ details/ezine/3802191/Chlorination_Reveals_Fullerene_Structure.html)

129
96

Olusegun Adebanjo, Purna P. Maharjan, Prajwal Adhikary, Mingtai Wang, Shangfeng Yang, Qiquan Qiao,* “Triple Junction Polymer Solar Cells”, Energy Envir. Sci. 2013, 25, 3150-3170. (invited review). <PDF>

129
95

Ilya N. Ioffe*, Olga N. Mazaleva, Lev N. Sidorov, Shangfeng Yang*, Tao Wei, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Cage shrinkage of fullerene via a C2 loss: from IPR C90(28)Cl24 to non-classical, heptagon containing C88Cl22/24”, Inorg. Chem. 2013, 52, 13821-13823.<PDF>

129
94

Natalia A. Romanova, Maria A. Fritz, Kaichin Chang, Nadezhda B. Tamm, Alexey A. Goryunkov, Lev N. Sidorov, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “Synthesis, Structure, and Theoretical Study of Trifluoromethyl Derivatives of C84(23) Fullerene”, Chem. Eur. J. 2013, 19, 11707-11716. <PDF>

129
93

Min Feng, Yongliang Shi, Chungwei Lin, Jin Zhao, Fupin Liu, Shangfeng Yang, Hrvoje Petek*, “Energy stabilization of the s-symmetry superatom molecular orbital by endohedral doping of C82 fullerene with a lanthanum atom”, Phys. Rev. B 2013, 88, 075417. <PDF>

129
92

Kaichin Chang, Maria A. Fritz, Nadezhda B. Tamm, Alexey A. Goryunkov, Lev N. Sidorov, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang, Erhard Kemnitz*, Sergey I. Troyanov*, “Synthesis, Structure, and Theoretical Study of Trifluoromethyl Derivatives of C84(22) Fullerene”, Chem. Eur. J. 2013, 19, 578-587. <PDF>

129
91

Jing Huang*, Weiyi Wang, Shangfeng Yang, Qunxiang Li*, Jinlong Yang, “Iron-phthalocyanine molecular junction with high spin filter efficiency and negative differential resistance”, Chem. Phys. Lett. 2013, 590, 111-115. <PDF>

129
2012
90

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Four Isomers of C96 Fullerene Structurally Proven as Chlorides C96Cl22 and C96Cl24”, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8239-8242. <PDF>

129
89

Tong-Xin Liu, Tao Wei, San-E Zhu, Guan-Wu Wang,* Mingzhi Jiao, Shangfeng Yang*, Faye Bowles, Marilyn M. Olmstead,* Alan L. Balch*, “Azide Addition to An Endohedral Metallofullerene: Formation of Azafulleroids of Sc3N@Ih-C80”, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11956-11959. <PDF>

129
88

Rasmus Westerstroem, Jan Dreiser, Cinthia Piamonteze, Matthias Muntwiler, Stephen Weyeneth, Harald Brune, Stefano Rusponi, Frithjof Nolting, Alexey Popov, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, Thomas Greber,* “An endohedral single-molecule magnet with long relaxation times: DySc2N@C80”, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9840-9843. <PDF>

129
87

Shangfeng Yang*, “Synthesis, Separation, and Molecular Structures of Endohedral Fullerenes”, Curr. Org. Chem. 2012, 16, 1079-1094 (invited review). <PDF>

86

Wenfeng Zhang, Haitao Wang, Boxue Chen, Xianghong Bi, Swaminathan Venkatesan, Qiquan Qiao, Shangfeng Yang*, “Oleamide as a self-assembled cathode buffer layer for polymer solar cells: the role of the terminal group on the function of the surfactant”, J. Mater. Chem. 2012, 22, 24067-24074. <PDF>

129
85

Mingzhi Jiao, Wenfeng Zhang, Ying Xu, Tao Wei, Chuanbao Chen, Fupin Liu, Shangfeng Yang*, “Urea as a New and Cheap Nitrogen Source for the Synthesis of Metal Nitride Clusterfullerenes: the Role of Decomposed Product on Selectivity of Fullerenes”, Chem. Eur. J. 2012, 18, 2666-2673. <PDF>

129
84

Chuanbao Chen, Fupin Liu, Shujuan Li, Nan Wang, Alexey A. Popov, Mingzhi Jiao, Tao Wei, Qunxiang Li, Lothar Dunsch, Shangfeng Yang*, “Titanium/Yttrium Mixed Metal Nitride Clusterfullerene TiY2N@C80: Synthesis, Isolation, and Effect of the Group-III Metal”, Inorg. Chem. 2012, 51, 3039–3045.<PDF>

129
83

Shangfeng Yang*, Chuanbao Chen, Tao Wei, Nadezhda B. Tamm, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “X-ray crystallographic proof of the isomer D2-C84 (5) as trifluoromethylated and chlorinated derivatives, C84(CF3)16 and C84Cl32”, Chem. Eur. J. 2012, 18, 2217-2220. <PDF>

129
82

Shangfeng Yang*, Tao Wei, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “The Most Stable IPR Isomer of C88 Fullerene, Cs-C88 (17), Revealed by X-ray Structures of C88Cl16 and C88Cl22”, Chem. Asian J. 2012, 7, 290-293. (VIP paper) <PDF>

129
81

Ilya N. Ioffe, Olga N. Mazaleva, Lev N. Sidorov, Shangfeng Yang, Tao Wei, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Skeletal Transformation of IPR C82 into Non-IPR C82Cl28: Thermodynamic Driving Forces Meet Notably Low Activation Barriers”, Inorg. Chem. 2012, 51, 11226-11228. <PDF>

129
80

Tian Huang, Jin Zhao, Min Feng, Alexey A. Popov, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, Hrvoje Petek*, “A multi-state single-molecule switch actuated by rotation of an encapsulated cluster within a fullerene cage”, Chem. Phys. Lett. 2012, 543, 1-12. (Frontiers Article) <PDF>

129
79

Haitao Wang, Wenfeng Zhang, Boxue Chen, and Shangfeng Yang*, “Enhancing Power Conversion Efficiency of Polymer Solar Cell via Treatment of PEDOT:PSS Anode Buffer Layer Using DMF Solvent”, The Journal of University of Science and Technology of China 2012, 42, 775-784.

83
78

Jing Huang, Weiyi Wang, Shangfeng Yang, Haibin Su, Qunxiang Li,* Jinlong Yang, “A theoretical study of spin-polarized transport properties of planar four-coordinate Fe complexes”, Chem. Phys. Lett. 2012, 539–540, 102–106.<PDF>

129
77

Jing Huang, Weiyi Wang, Shangfeng Yang, Qunxiang Li,* Jinlong Yang, “Efficient spin filter based on FeN4 complexes between carbon nanotube electrodes”, Nanotechnology 2012, 23, 255202-1-7.<PDF>

129
76

Jing Huang, Ke Xu, Shulai Lei, Haibin Su, Shangfeng Yang, Qunxiang Li,* Jinlong Yang, “Iron-phthalocyanine molecular junction with high spin filter efficiency and negative differential resistance”, J. Chem. Phys. 2012, 136, 064707-1-6.<PDF>

129
2011
75

Shangfeng Yang*, Fupin Liu, Chuanbao Chen, Mingzhi Jiao, Tao Wei, “Fullerenes Encaging Metal Clusters — Clusterfullerenes”, Chem. Commun. 2011, 47, 11822 - 11839 (invited feature article). <PDF>

129
74

Tian Huang, Jin Zhao, Min Feng, Alexey A. Popov, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, Hrvoje Petek*, “A Molecular Switch Based on Current-Driven Rotation of an Encapsulated Cluster within a Fullerene Cage”, Nano Lett. 2011, 11, 5327–5332. <PDF>

129
73

Wenfeng Zhang, Ying Xu, Haitao Wang, Chenhui Xu, Shangfeng Yang*, “Fe3O4 Nanoparticles Induced Magnetic Field Effect on Efficiency Enhancement of P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells”, Solar Energy Materials & Solar Cells 2011, 95, 2880-2885. <PDF>

129
72

Ying Xu, Chenchen He, Fupin Liu, Mingzhi Jiao, Shangfeng Yang*, “Hybrid Hexagonal Nanorods of Metal Nitride Clusterfullerene and Porphyrin Using a Supramolecular Approach”, J. Mater. Chem. 2011, 21, 13538-13545. <PDF>

129
71

Ilya N. Ioffe, Olga N. Mazaleva, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “C76 fullerene chlorides and cage transformations. Structural and theoretical study”, Dalton Trans. 2011, 40, 11005-11011. <PDF>

129
70

Alexey A. Popov*, Sandra Schiemenz, Stanislav M. Avdoshenko, Shangfeng Yang, Gianaurelio Cuniberti, Lothar Dunsch*, “The State of Asymmetric Nitride Clusters in Endohedral Fullerenes as Studied by 14N-NMR Spectroscopy: Experiment and Theory”, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 15257-15265.<PDF>

129
69

Muqing Chen, Zhi Geng, Shangfeng Yang*, “Synthesis of Alkyl Sulfonated Fullerenes without Catalyst: Improved Water Solubility by the Sulfonate Groups”, J. Nanosci. & Nanotechnol. 2011, 11, 10093-10101.<PDF>

68

Sergey I. Troyanov*, Shangfeng Yang, Chuanbao Chen, Erhard Kemnitz, “Six IPR Isomers of C90 Fullerene Captured as Chlorides: Carbon Cage Connectivities and Chlorination Patterns”, Chem. Eur. J. 2011, 17, 10662-10669.<PDF>

129
67

Shangfeng Yang*, Chuanbao Chen, Mingzhi Jiao, Maria A. Lanskikh, Nadezhda B. Tamm, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Trifluoromethylated D5h and Ih Isomers of Sc3N@C80: Synthesis, Isolation, and Addition Patterns of Sc3N@D5h-C80(CF3)18 and Sc3N@Ih-C80(CF3)14”, Inorg. Chem. 2011, 50, 3766-3771. <PDF>

129
66

Guan-Wu Wang,* Tong-Xin Liu, Mingzhi Jiao, Nan Wang, San-E Zhu, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang*, Faye Bowles, Christine M. Beavers, Marilyn M. Olmstead,* Brandon Q. Mercado, Alan L. Balch*, “The Cycloaddition Reaction of Sc3N@C80 with 2-Amino-4,5-diisopropoxybenzoic Acid and Isoamyl Nitrite in Air Produces an Unprecedented Open-Cage Metallofullerene”, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4658-4662. <PDF>

129
65

Hong Ying, Zhiyong Wang, Zhenduo Guo, Zujin Shi,* Shangfeng Yang*, “Reduced Graphene Oxide-modified Bi2WO6 as an Improved Photocatalyst under Visible Light”, Acta Physico-Chimica Sinica 2011, 27, 1482-1486.<PDF>

64

Fei He, Ranran Peng,* Shangfeng Yang, “Reversible Solid Oxide Cell with Proton Conducting Electrolyte: Materials and Reaction Machanism”, Progress in Chemistry (Hua Xue Jin Zhan) 2011, 23, 477-486 (invited review).<PDF>

129
63

Minghua Li, Pan Xu, Jinguo Yang, Hong Ying, Kinga Haubner, Lothar Dunsch, Shangfeng Yang*, “Synthesis of Pyrene-substituted Poly(3-hexylthiophene) via Postpolymerization and Its Noncovalent Interactions with Single-Walled Carbon Nanotubes”, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 4584-4593. <PDF>

129
62

Shangfeng Yang*, Chuanbao Chen, Maria A. Lanskikh, Nadezhda B. Tamm, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “New isomers of trifluoromethylated derivatives of metal nitride clusterfullerene: Sc3N@C80(CF3)n (n=14 and 16)”, Chem. Asian J. 2011, 6, 505-509. (VIP paper) <PDF>

129
61

Kun Qian, Liangfeng Luo, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang, Weixin Huang*, “Finely Dispersed Au Nanoparticles on SiO2 Achieved by C60 Additive and Their Catalytic Activity”, ChemCatChem 2011, 3, 161-166. <PDF>

129
2010
60

Shangfeng Yang*, Lin Zhang, Wenfeng Zhang, Lothar Dunsch*, “A Facile Route to Metal Nitride Clusterfullerenes Using Guanidinium Salts: A Selective Organic Solid as the Nitrogen Source”, Chem. Eur. J. 2010, 16, 12398-12405. <PDF>

129
59

Alexey Popov*, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang*, Ferdinand Lipps, Lothar Dunsch*, “The Spin-Flow Vibrational Spectroscopy of Molecules with Flexible Spin Density: Electrochemistry, ESR, Cluster and Spin Dynamics, and Bonding in TiSc2N@C80”, ACS Nano 2010, 4, 4857-4871. <PDF>

129

News by Nanotechweb.org; Pressrelease by IFW-Dresden

58

Lothar Dunsch*, Shangfeng Yang, Lin Zhang, Anna Svitova, Steffen Oswald, Alexey Popov, “Metal Sulfide in a C82 Fullerene Cage: A New Form of Endohedral Clusterfullerenes”, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5413-5421. <PDF>

129
57

Ilya N. Ioffe, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang, Lev N. Sidorov, Erhard Kemnitz, Sergey I. Troyanov*, “Chlorination of C86 to C84Cl32 with Non-classical Heptagon-containing Fullerene Cage Formed by Cage Shrinking”, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4784-4787. <PDF>

129
56

Shangfeng Yang*, Fupin Liu, Chuanbao Chen, Wenfeng Zhang, “Novel Endohedral Mixed Metal Nitride Clusterfullerenes: Synthesis, Structure and Property”, Progress in Chemistry (Hua Xue Jin Zhan) 2010, 22, 1869-1881 (invited review). <PDF>

55

Klaus Braun*, Lothar Dunsch, Ruediger Pipkorn, Michael Bock, Tobias Baeuerle, Shangfeng Yang, Waldemar Waldeck, Manfred Wiessler, “Gain of a 500-fold sensitivity on an intravital MR Contrast Agent based on an endohedral Gadolinium-Cluster-Fullerene- Conjugate: A new chance in cancer diagnostics”, Int. J. Med. Sci. 2010, 7, 136-146. <PDF>

129
54

Lin Zhang, Alexey A. Popov, Shangfeng Yang, Sabrina Klod, Peter Rapta, Lothar Dunsch*, “An endohedral redox sytem in a fullerene cage: The Ce based mixed cluster fullerene Lu2CeN@C80”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 7840-7847 (inside front cover). <PDF>

129
53

Minghua Li, Pan Xu, Jinguo Yang, Shangfeng Yang*, “Donor-pi-Acceptor Double-Cable Polythiophenes Bearing Fullerene Pendant with Tunable Donor/Acceptor Ratio: A Facile Postpolymerization”, J. Mater. Chem. 2010, 20, 3953 - 3960. <PDF>

129
52

Tian Huang, Jin Zhao, Min Feng, Hrvoje Petek, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, “Superatom Orbitals of Sc3N@C80 and Their Intermolecular Hybridization on Cu(110)-(2×1)-O surface”, Phys. Rev. B 2010, 81, 085434. <PDF>

129
51

Chuanbao Chen, Xiaofang Li, Shangfeng Yang*, “One-pot Synthesis of New Thio Derivatives of C60 with the Unexpected Formation of Thiazolidine Fulleropyrrolidine”, New J. Chem. 2010, 34, 331-336. <PDF>

129
50

Minghua Li, Xiaofang Li, Pan Xu, Shangfeng Yang*, “Fullerene Substitution of the Donor Disubstituted Polyacetylenes: Significantly Accelerated Polymerization by the C60 Pendant”, Macromol. Chem. Phys. 2010, 211, 443-452. <PDF>

129
49

Fei He, Duo Song, Ranran Peng, Guangyao Meng, Shangfeng Yang, “Electrode Performance and Analysis of Intermediate Temperature Reversible Solid Oxide Fuel Cells with Proton-Conducting Electrolyte of BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3-δ”, J. Power Sources 2010, 195, 3359-3364. <PDF>

2009
48

Shangfeng Yang*,Chuanbao Chen, Alexey Popov, Wenfeng Zhang, Fupin Liu, Lothar Dunsch, “An Endohedal Titanium (III) in a Clusterfullerene: Putting a Non-Group-III Metal Nitride into the C80-Ih Fullerene Cage”, Chem. Commun. 2009, 6391-6393. <PDF>

129
47

Shangfeng Yang*, Alexey Popov, Chuanbao Chen, Lothar Dunsch*, “Mixed Metal Nitride Clusterfullerenes in Cage Isomers: Lux
Sc3-xN@C80 (x=1, 2) As Compared with MxSc3-xN@C80 (M= Er, Dy, Gd, Nd)”, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 7616-7623. <PDF>

129
46

Jan Tarabek, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch*, “Redox Properties of Mixed Lutetium/Yttrium Nitride Clusterfullerenes: Endohedral LuxY3-xN@C80 (I) (x= 0-3) Compounds”, ChemPhysChem 2009, 10, 1037-1043. <PDF>

129
45

Sergey I. Troyanov*, Nadezhda B. Tamm, Chuanbao Chen, Shangfeng Yang, Erhard Kemnitz, “Synthesis and Structure of a Highly Chlorinated C78: C78(2)Cl30”, Z. Anorg. Allg. Chem. 2009, 635, 1783-1786(cover picture). <PDF>

129
44

Matthias Trier*, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Frithjof Nolting, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, Thomas Greber, “Looking inside an endohedral fullerene: Inter- and intramolecular ordering of Dy3N@C80 (Ih) on Cu(111) ”, Phys. Rev. B 2009, 80, 081403-1-4. <PDF>

129
2008
43

Shangfeng Yang*, Alexey Popov, Lothar Dunsch*, “Carbon Pyramidalization in Fullerene Cages Induced by the Endohedral Cluster: Non-Scandium Mixed Metal Nitride Clusterfullerenes”, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8196-8200; Angew. Chem. 2008, 120, 8318-8322.<PDF>

129
42

Shangfeng Yang*, Alexey Popov, Martin Kalbac, Lothar Dunsch*, “The Isomers of Gadolinium-Scandium Nitride Clusterfullerenes GdxSc3-xN@C80 (x=1, 2) and Their Influence on the Cluster Structure”, Chem.Eur. J. 2008, 14, 2084-2092. <PDF>

129
41

Shangfeng Yang*, Alexey Popov, Lothar Dunsch*, “Large mixed metal nitride clusters encapsulated in a small cage: The confinement
of the C68-based clusterfullerenes”, Chem. Commun. 2008, 2885-2887.<PDF>

129
40

Peter Rapta, Alexey Popov, Shangfeng Yang, Lothar Dunsch*, “Charged States of Sc3N@C68: An in situ Spetroelectrochemical Study of the Radical Cation and Radical Anion of a Non-IPR Fullerene”, J. Phys. Chem. A 2008, 112, 5858-5865. <PDF>

129

Before joining USTC (2001 - 2007)

39
Shangfeng Yang*, Alexey Popov, Lothar Dunsch*, “Violating the Isolated Pentagon Rule (IPR): The Endohedral Non-IPR C70 Cage
of Sc3N@C70”, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 1256-1259; Angew. Chem. 2007, 119, 1278-1281. <PDF>
38
Shangfeng Yang*, Peter Rapta, Lothar Dunsch*, “The Spin State of a Charged Non-IPR Fullerene: The Stable Radical Cation of 
Sc3N@C68”,Chem. Commun. 2007, 189-191. <PDF>
37
Shangfeng Yang*, Alexey Popov, Lothar Dunsch*, “The Role of an Asymmetric Nitride Cluster on Fullerene Cage: the Non-IPR Endohedral DySc2N@C76”, J. Phys. Chem. B 2007, 111, 13659-13663. <PDF>
36
Lothar Dunsch*, Shangfeng Yang*, “Metal Nitride Cluster Fullerenes – The Recent State and Prospects”, Small 2007, 3, 1298-1320 (invited review). <PDF>
35
Lothar Dunsch*, Shangfeng Yang*, “Endohedral Clusterfullerenes – Playing with Cluster and Cage Sizes”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2007, 9, 3067-3081 (invited review).<PDF>
34
Lothar Dunsch, Shangfeng Yang, “Die Welt der endohedralen Fullerene – eine bunte Facette der Nanostrukturen”, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dresden (in German) 2007, 56, 39-46 (invited review). <PDF>
33
Alexey A. Popov, Matthias Krause, Shangfeng Yang, Joanna Wong, Lothar Dunsch, “C78 Cage Isomerism Defined by Trimetallic
Nitride Cluster Size: A Computational and Vibrational Spectroscopic Study”, J. Phys. Chem. B 2007, 111, 3363-3369. <PDF>
32
J. cech, M. Kalbac, S. A. Curran, D. Zhang, U. Dettlaff-Weglikowska, L. Dunsch, S. Yang, S. Roth, “HRTEM and EELS investigation of functionalized carbon nanotubes”, Physica E 2007, 37, 109-114.<PDF>
31
Martin Kalbac, Ladislav Kavan, Markéta Zukalova, Shangfeng Yang, Jiri cech, Siegmar Roth, Lothar Dunsch, “The change of the state of an endohedral fullerene by encapsulation into SWCNT: a Raman spectroelectrochemical study of Dy3N@C80 peapods”, Chem. Eur. J. 2007, 13, 8811-8817. <PDF>
30
Shangfeng Yang*, Lothar Dunsch*, “Di- and Tridysprosium Endohedral Metallofullerenes with Cages from C94 to C100”,Angew.
Chem. Int. Ed.
2006, 45, 1299-1302; Angew. Chem. 2006, 118, 1321-1324.<PDF>
29
Shangfeng Yang*, Sergey I. Troyanov*, Alexey Popov, Matthias Krause, Lothar Dunsch*, “Deviation from the Planarity - a Large Dy3N Cluster Encapsulated in an Ih-C80 Cage: An X-ray Crystallographic and Vibrational Spectroscopic Study”, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 16733-16739. <PDF>
28
Shangfeng Yang*, Lothar Dunsch*, “Expanding the Number of Stable Isomeric Structures of the C80 Cage: A New Fullerene   
Dy3N@C80”, Chem. Eur. J. 2006, 12, 413-419.<PDF>
27
Shangfeng Yang, Michal Zalibera, Peter Rapta, Lothar Dunsch*, “Charge-induced Reversible Rearrangement of Endohedral Fullerenes: Electrochemistry of Tridysprosium Nitride Clusterfullerenes Dy3N@C2n (2n = 78, 80)”, Chem. Eur. J. 2006, 12, 7848-7855.<PDF>
26
Shangfeng Yang, Martin Kalbac, Alexey Popov, Lothar Dunsch*, “A Facile Route to the non-IPR Fullerene Sc3N@C68: Synthesis, Spectroscopic Characterizations and DFT Computations”,Chem. Eur. J. 2006, 12, 7856-7863.<PDF>
25
Shangfeng Yang*, Martin Kalbac, Alexey Popov, Lothar Dunsch*, “Gadolinium-based Mixed-Metal Nitride Clusterfullerenes GdxSc3-xN@C80 (x=1, 2)”, ChemPhysChem 2006, 7, 1990-1995. <PDF>
24
Lothar Dunsch, Shangfeng Yang, “The Recent State of Endohedral Fullerene Research”, Electrochem. Soc. Interface 2006, 15(2),
34-39 (invited review).<PDF>
23
H. Shiozawa, H. Rauf, T. Pichler, M. Knupfer, M. Kalbac, S. Yang, L. Dunsch, B. Buchner, D. Batchelor, H. Kataura, “Filling
factor and electronic structure of Dy3N@C80 filled single wall carbon nanotubes”, Phys. Rev. B 2006, 73, 205411-1-6. <PDF>
22
H. Shiozawa, H. Rauf, D. Grimm, M. Knupfer, M. Kalbac, S. Yang, L. Dunsch, B. Buchner, T. Pichler, “Charge distribution of potassium intercalated Dy3N@C80 observed with core-level and valence-band photoemission”, Phys. Stat. Sol. B 2006, 243, 3004-3007.<PDF>
21
Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, “A Large Family of Dysprosium-based Trimetallic Nitride Endohedral Fullerenes: Dy3N@C2n
(39<n<44)”, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 12320-12328.<PDF>
20
Shangfeng Yang, Xiaogang Wen, Weixin Zhang, Shihe Yang, “Photoelectrochemistry of Pure and Core/Sheath Nanowire Arrays of
Cu2S Directly Grown on Copper Electrodes”, J. Electrochem. Soc. 2005, 152, G220-G226. <PDF>
19
H. Shiozawa, H. Rauf, T. Pichler, D. Grimm, X. Liu, M. Knupfer, M. Kalbac, S. Yang, L. Dunsch, B. Buchner, D. Batchelor,  “Electronic structure of the trimetal nitride fullerene Dy3N@C80”, Phys. Rev. B 2005, 72, 195409-1-5. <PDF>
18
Louzhen Fan, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Electroactive Metallofullerene Film Electrodes in Aqueous Solutions”, J. Electroanal. Chem. 2005, 574, 273-283. <PDF>
17
Louzhen Fan, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Thin Films of Endohedral Metallofullerenes Embedded in Polythiophene: A Facile Electrochemical Preparation”, Thin Solid Films 2005, 483, 95-101.<PDF>
16
Louzhen Fan, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “The development of functional endohedral metallofullerene materials”, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 2005, 13, 155-158.<PDF>
15
Shangfeng Yang, Louzhen Fan, Shihe Yang, “Langmuir-Blodgett Films of Poly(3-hexylthiophene) Doped with the Endohedral Metallofullerene Dy@C82: Preparation, Characterization, and Application in Photoelectrochemical Cells”, J. Phys. Chem. B 2004, 108, 4394-4404.<PDF>
14
Shangfeng Yang, Louzhen Fan, Shihe Yang, “Significantly Enhanced Photocurrent Efficiency of a Poly(3-hexylthiophene) Photoelectrochemical Device by Doping with the Endohedral Metallofullerene Dy@C82”, Chem. Phys. Lett. 2004, 388, 253-258.<PDF>
13
Jannik C. Meyer, Dirk Obergfell, Siegmar Roth, Shihe Yang, Shangfeng Yang, “Transmission electron microscopy and transistor characteristics of the same carbon nanotube”, Appl. Phys. Lett. 2004, 85, 2911-2913.<PDF>
12
Louzhen Fan, Yueqin Wu, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Electrochemical study on metallofullerene [Dy@C82(I)] films”, Acta
Chimica Sinica
(in Chinese) 2004, 62, 2213-2217.<PDF>
11
Weihua Wang, Kedong Wang, Shangfeng Yang, Bing Wang, Shihe Yang, Jinlong Yang, J. G. Hou, Qingshi Zhu, “Detection of the
metal atom inside a fullerene cage by scanning tunneling microscopy”, Physics (in Chinese) 2004, 33, 316-318.<PDF>
10
Shangfeng Yang, Louzhen Fan, Shihe Yang, “Preparation, Characterization, and Photoelectrochemistry of Langmuir-Blodgett Films
of the Endohedral Metallofullerene Dy@C82 Mixed with Metallophthalocyanines”, J. Phys. Chem. B 2003, 107, 8403-8411. <PDF>
9
Louzhen Fan, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Electrochemistry of Metallofullerene Films: the Major Isomer of Dy@C82”, Chem. Eur. J. 2003, 9, 5610-5617. <PDF>
8
P. W. Chiu, S. F. Yang, S. H. Yang, G. Gu, S. Roth, “Temperature Dependence of Conductance Character in Nanotube Peapods”, Applied Physics A - Materials Science & Processing 2003, 76,  463- 467.<PDF>
7
Kedong Wang, Jin Zhao, Shangfeng Yang, Lan Chen, Qunxiang Li, Bing Wang, Shihe Yang, Jinlong Yang, J. G. Hou, Qingshi Zhu, “Unveiling Metal-Cage Hybrid States in a Single Endohedral Metallofullerene”, Phys. Rev. Lett. 2003, 91, 185504-1-4.<PDF>
6
Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Preparation and Film Formation Behavior of the Supramolecular Complex of the Endohedral Metallofullerene Dy@C82 with Calix[8]arene”, Langmuir 2002, 18, 8488- 8495.<PDF>
5
Yongfu Lian, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Revisiting the Preparation of La@C82 (I and II) and La2@C80: Efficient Production of
the “Minor” Isomer La2@C82 (II)”, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 3112- 3117. <PDF>
4
Xiaogang Li, Shangfeng Yang, Shihe Yang, Yu Xu, Yunqi Liu, Daoben Zhu, “Formation and Structural Characteristics of Langmuir- Blodgett Films of the Endohedral Metallofullerene Dy@C82 Mixed with Cadimum Arachidic”, Thin Solid Films 2002, 413,    231-236. <PDF>
3
Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Photoelectrochemistry of Langmuir-Blodgett Films of the Endohedral Metallofullerene Dy@C82 on ITO Electrodes”, J. Phys. Chem. B. 2001, 105, 9406-9412.<PDF>
2
P. W. Chiu, G. Gu, G. T. Kim, G. Philipp, S. Roth, S. F. Yang, S. H. Yang, “Temperature-induced Change from p to n Conductance in Metallofullerene Nanotube Peapods”, Appl. Phys. Lett. 2001, 79, 3845- 3847.<PDF>
1
Xiaogang Li, Shihe Yang, Yu Xu, Shangfeng Yang, Yunqi Liu, Daoben Zhu, Chunlei Yang, Jiannong Wang, Weikun Ge, “Photoconductivity of Poly(N-vinylconbozole) (PVK) Doped with the Metallofullerene Dy@C82 and the Fullerene C84 and C60”, Israel Journal of Chemistry 2001, 41, 45-50 (invited).

Patents

4
杨上峰,章文峰,“复合透明电极、聚合物太阳能电池及它们的制备方法”, 中国发明专利,申请日期:2012.11.16,申请号:201210464191.8. 公开号:CN102931354A. 授权号:ZL 201210464191.8(2015.11.25)
3
杨上峰,徐颖,“一种制备内嵌富勒烯晶体的方法”, 中国发明专利,申请日期:2012.9.27,申请号:201210365754.8, 公开号:CN102887499A. 授权号:ZL201210365754.8(2014.7.23).
2
杨上峰,焦明之,“内嵌氮化物原子簇富勒烯的制备方法”, 中国发明专利,申请日期:2011.05.04,申请号:CN201110114218.6. 公开号:CN102205958A. 授权号:ZL201110114218.6(2013.1.23).
1
章文峰,杨上峰,王海涛,朱沁雯,“一种聚合物太阳能电池及其制备方法”, 中国发明专利,申请日期:2010.12.23,申请号:CN201010603292.X. 公开号:CN102231425A. 授权号:ZL201010603292.x(2012.10.24).

Conference papers

6
Alexey A. Popov, Shangfeng Yang, Martin Kalbac, Peter Rapta, Lothar Dunsch, “Electronic Structure of Sc3N@C68 In Neutral And Charged States: Experimental And TD-DFT Study”, AIP Conference Proceedings, Vol. 1148, pp. 712-715, 2009.
5
A. Muller, S. Schippers, R. A. Phaneuf, S. Scully, E. D. Emmons, M. F. Gharaibeh, M. Habibi, A. L. D. Kilcoyne, A. Aguilar, A. S. Schlachter, L. F. Dunsch, S. Yang, H. S. Chakraborty, M. E. Madjet, J. M. Rost, “Photoionization and fragmentation of fullerene ions”, in Latest Advances in Atomic Cluster Collisions: Structure and Dynamics from the Nuclear to the Biological Scale (edited by    J.-P.Connerade and A. V. Solovyov), Imperial College Press, London, UK, pp 177-186, 2008.
4
A. Muller, S. Schippers, R. A. Phaneuf, M. Habibi, D. Esteves, J. C. Wang, A. L. D. Kilcoyne, A. Aguilar, S. Yang, L. Dunsch, “Photoionization of the endohedral fullerene ions Sc3N@C80+ and Ce@C82+ by synchrotron radiation”, J. Phys.: Conf. Ser. 2007, 88, 012038.
3
H. Shiozawa, H. Rauf, T. Pichler, M. Knupfer, M. Kalbac, S. Yang, L. Dunsch, B Buechner, D. Batchelor, H. Kataura, “Effective     valency of Dy ions in Dy3N@C80 metallofullerenes and peapods”, in: Electronic Properties of Novel Nanostructures, H. Kuzmany; J. Fink; M. Mehring; S. Roth (eds.) AIP Conference Proceedings, Vol. 786, pp. 325-328, 2005.
2
Dirk Obergfell, Jannik C. Meyer, Po-Wen Chiu, Shihe Yang, Shangfeng Yang, Siegmar Roth, “Electrical Transport in Dy
Metallofullerene Peapods”, AIP Conference Proceedings, Vol. 723 (1), pp. 556-560, 2004.
1
Louzhen Fan, Shangfeng Yang, Shihe Yang, “Electrochemical Response of Metallofullerene Films Casted on Electrodes”, in: Molecular Nanostructures, H. Kuzmany; J. Fink; M. Mehring; S. Roth (eds.)  AIP Conference Proceedings, Vol. 685 (1), pp. 54-61, 2003.

Monograph

1. Shangfeng Yang, Chun-Ru Wang, ‘‘Endohedral Fullerenes: From Fundamentals to Applications’’, World Scientific Publishing Co., Singapore, 2014 (434 pages) (ISBN: 978-9814489836).<PDF>

Book Chapters

9. Jieming Zhen, Qing Liu, Shangfeng Yang*, ‘‘Photoexcitation in Donor-Acceptor Dyads Based on Endohedral Fullerenes and Their Applications in Organic Photovoltaics’’, in book ‘‘Endohedral Metallofullerenes: Electron Transfer and Spin’’ (edited by Alexey A. Popov), Springer International Publishing AG, 2017, pp103-122 (Chapter 5) (ISBN: 978-3-319-47049-8).

8. Zhiqiang Zhao, Wenfeng Zhang, Xuemei Zhao, Shangfeng Yang*, ‘‘Interfacial materials toward efficiency enhancement of polymer solar cells’’, in book ‘‘Organic solar cells: materials, devices, interfaces, and modeling’’ (edited by Qiquan Qiao and Kris Iniewski), CRC Press, Taylor & Francis Publishing Group, 2014, pp201-246 (Chapter 8) (ISBN: 978-1-4822-2984-4).

7. Song Wang, Taishan Wang, Tao Wei, Chunru Wang*, Shangfeng Yang*, ‘‘Intrinsic Properties of Endohedral Metallofullerenes’’, in book ‘‘Endohedral Metallofullerenes ---- Basics and Applications’’ (edited by Xing Lu, Luis Echegoyen, Alan Balch, Shigeru Nagase and Takeshi Akasaka), CRC Press, Taylor & Francis Publishing Group, 2015, pp133-172 (Chapter 5) (ISBN: 9781466593947).

6. Fupin Liu, Shangfeng Yang*, ‘‘Carbon: Fullerenes’’ in book ‘‘Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry’’ (edited by C. M. Lukehart and R. A. Scott), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, United Kingdom, 2014, (DOI: 10.1002/9781119951438.eibc0033.pub2, online June 16, 2014) (ISBN: 9781119951438).

5. Fupin Liu, Jian Guan, Tao Wei, Song Wang, Shangfeng Yang*, ‘‘Synthesis and isolation of endohedral fullerenes — A General review’’, in book ‘‘Endohedral Fullerenes: From Fundamentals to Applications’’ (edited by Shangfeng Yang and Chun-Ru Wang), World Scientific Publishing Co., Singapore, 2014, pp19-60 (Chapter 2) (ISBN: 978-9814489836).

4. Tao Wei, Song Wang, Fupin Liu, Jian Guan, Alexey A. Popov*, Lothar Dunsch*, Shangfeng Yang*, ‘‘Metal Nitride Clusterfullerenes — New Advances and Challenges’’, in book ‘‘Endohedral Fullerenes: From Fundamentals to Applications’’ (edited by Shangfeng Yang and Chun-Ru Wang), World Scientific Publishing Co., Singapore, 2014, pp99-135 (Chapter 4) (ISBN: 978-9814489836).

3. Shangfeng Yang*, Lothar Dunsch*, ‘‘Endohedral Fullerenes’’, in book ‘‘Encyclopedia of Inorganic Chemistry’’ (edited by C. M. Lukehart     and R. A. Scott), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, United Kingdom, 2011, DOI: 10.1002/0470862106.ia415 (online     March15, 2009).

2. Shangfeng Yang*, Lothar Dunsch*, “Endohedral Fullerenes”, in book “Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology” (edited by H.     S.Nalwa), American Scientific Publishers, Valencia, 2010, Vols. 11-25, Chapter 140 (ISBN: 1-58883-159-0).

1. Shangfeng Yang*, Lothar Dunsch*, “Endohedral Fullerenes”, in book “Nanomaterials: Inorganic and Bioinorganic Perspectives” (edited
    by Charles M. Lukehart and Robert A. Scott), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, United Kingdom, 2008, pp189-214.


Highlights

3. A. A. Popov*, C. B. Chen, S. F. Yang*, F. Lipps, L. Dunsch*, “The Spin-Flow Vibrational Spectroscopy of Molecules with Flexible Spin     Density: Electrochemistry, ESR, Cluster and Spin Dynamics, and Bonding in TiSc2N@C80”, ACS Nano 2010, 4, 4857-4871.     (Highlighted by Nanotechweb.org: “Tuning the electronic state in fullerenes”, URL: http://nanotechweb.org/cws/article/tech/43535;     Press Release of IFW- Dresden: “New function inside the fullerene cage”, URL: http://www.ifw-dresden.de/ publications/press/press-    releases/neue-funktion-im-innere-eines-fullerenkafigs)

2. Shangfeng Yang, Alexey Popov, Lothar Dunsch, “Breaking the isolated pentagon rule by chemical bonding: Sc3N@C70”, pp. 29-32,
    IFW Annual Report 2006 (URL: http://www.ifw-dresden.de/publications/annual-reports-1/annual-report-2006/2_highlights.pdf).

1. Shangfeng Yang, Lothar Dunsch, “The new dimension in fullerenes: endohedral C100 structure”, pp. 22-25, IFW Annual Report 2005     (URL: http://www.ifw-dresden.de/publications/annual-reports-1/annual-reports/jb2005.pdf)