Graduate Students


Longyu Duan

PhD Student

dly1103@mail.ustc.edu.cn

Bowen Chen

PhD Student

cysghert@mail.ustc.edu.cn

Zijun Song

PhD Student

songzj@mail.ustc.edu.cn

Xin Deng

Master Student

dxzxy@mail.ustc.edu.cn

Jian Song

Master Student

sj528513@mail.ustc.edu.cn

Yajie Zhao

Master Student

zhaoyj97@mail.ustc.edu.cn

Zicong Xiao

Master Student

xczics@mail.ustc.edu.cn

Former Students


  • Chao Yao(PhD)
  • Wangsheng Qian(PhD)
  • Dapeng Yang(PhD)
  • Wenzhong Wang(PhD)
  • Yonghui Li(PhD)
  • Yinhan Xu(PhD)
  • Shangqin Hao(Master)
  • Chen Zhou(Master)
  • Fan Zou(Master)
  • Yahui Song(Master)
  • Weijian Cao(Master)
  • Tian Qin(Master)
  • Chongqing Feng(Master)
  • Rui Yang(Master)