Lab Members

Postdoc Yuanzhi Yao, Jinrui Chen, Wenbo Zhou
PhD students:
         Third year

         Second year
         First year

Hongyue Zha, Dongdong Hou, Mohsin Shah, Yueshan Wang
Kejiang Chen, Hang Zhou, Jiayang Liu, Yabing Cui
Han Fang, Huanyu Bian, Xiaojuan Dong, Li Li
Master students:
         Third year

         Second year
         First year

Yue Guo, Chuan Qin, Yujia Liu, Pei Zhang, Kuan Yang, Weixiang Li
Hao Shen, Yaofei Wang, Xiquan Guan, Xinzhi Yu, Linfeng Geng, Hao Cui, Haozhe Chen, Hongru Cao, Shangyu Gu
Zehua Ma, Lincong Li, Menghan Li, Kunlin Liu, Xiaoyi Dong, Shan Sun, Yuxiang Cheng, Honggu Liu, Han Gao


Research Groups

Steganography and steganalysis group Yaofei Wang, Hang Zhou, Wenbo Zhou, Hongyue Zha, Kejiang Chen, Li Li, Chuan Qin, Kuan Yang, Weixiang Li, Xinzhi Yu, Lincong Li, Menghan Li, Yuxiang Cheng
Watermarking & audio/video convert communication group Linfeng Geng, Han Fang, Dongdong Hou, Huanyu Bian, Xiaojuan Dong, Yue Guo, Pei Zhang, Hao Shen, Zehua Ma, Hao Cui, Shan Sun
Adversarial attacks and defences group Haozhe Chen, Jiayang Liu, Yujia Liu, Xiquan Guan, Kunlin Liu, Xiaoyi Dong, Honggu Liu, Han Gao, Shangyu Gu


Ph.D. Students

Wenbo Zhou

Email welbeckz@mail.ustc.edu.cn

Hongyue Zha

Email zhahongyue@163.com

Dongdong Hou

Email houdd@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://home.ustc.edu.cn/~houdd/

Mohsin Shah

Email mohsin@mail.ustc.edu.cn

Jiayang Liu

Email ljyljy@mail.ustc.edu.cn

Kejiang Chen

Email chenkj@mail.ustc.edu.cn

Hang Zhou

Email hangzhou_ryan@163.com
Homepage home.ustc.edu.cn/~zh2991/

Han Fang

Email fanghan@mail.ustc.edu.cn

Huanyu Bian

Email hybian@mail.ustc.edu.cn

Xiaojuan Dong

Email xjuadong@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://home.ustc.edu.cn/~xjuadong

Li Li

Email 13134511699@163.com

Master Students

Yue Guo

Email guoyue@mail.ustc.edu.cn

Pei Zhang

Email 546458938@qq.com

Weixiang Li

Email wxli6049@mail.ustc.edu.cn

Yujia Liu

Email yjcaihon@mail.ustc.edu.cn

Chuan Qin

Email qc94@mail.ustc.edu.cn

Kuan Yang

Email kuan@mail.ustc.edu.cn

Xiquan Guan

Email gxq13@mail.ustc.edu.cn

Linfeng Geng

Email genglf@mail.ustc.edu.cn

Hao Cui

Email cuihao.leo@gmail.com
Homepage https://i-yu.me/

Hao Shen

Email wxsh@mail.ustc.edu.cn

Yaofei Wang

Email yaofei@mail.ustc.edu.cn

Haozhe Chen

Email chzchen@mail.ustc.edu.cn

Xinzhi Yu

Email xzyu@mail.ustc.edu.cn

Lincong Li

Email llc123@mail.ustc.edu.cn

Shan Sun

Email sunshan333@foxmail.com

Menghan Li

Email lmh1111@mail.ustc.edu.cn

Zehua Ma

Email mzh045@mail.ustc.edu.cn

Xiaoyi Dong

Email dlight@mail.ustc.edu.cn

Han Gao

Email gh2018@mail.ustc.edu.cn

Honggu Liu

Email lhg9754@mail.ustc.edu.cn

Yuxiang Cheng

Email 835792730@qq.com

Kunlin Liu

Email lkl6949@mail.ustc.edu.cn