Lab Members

Postdoc Yuanzhi Yao, Jinrui Chen, Wenbo Zhou, Kejiang Chen
PhD students:
         Third year

         Second year
         First year

Hongyue Zha, Han Fang, Huanyu Bian, Xiaojuan Dong, Li Li, Chuan Qin, Weixiang Li
Jie Zhang, Yaofei Wang, Xiquan Guan, Haozhe Chen
Lincong Li, Xiaoyi Dong, Zehua Ma, Kunlin Liu, Honggu Liu, Junqi Zhang
Master students:
         Third year

         Second year
         First year

Menghan Li, Shan Sun, Yuxiang Cheng, Han Gao
Kai Zeng, Xi Yang, Wenxuan Wu, Yi Yin, Jiaying Lin, Tianyi Wei, Feng Wang, Hanqing Zhao, Jiansong Zhang, Kui Zhang, Xinru Qu
Qiyi Yao, Jinyang Ding, Jinliu Feng, Xin Zhao, Yinan Li, Yanmei Chen, Qidong Huang, Yifan He, Jiaxin Zeng, Ping Wang, Jiyan He
Zhe Zhang


Research Groups

Steganography & steganalysis group Kejiang Chen, Hang Zhou, Hongyue Zha, Yaofei Wang, Li Li, Chuan Qin, Weixiang Li, Lincong Li, Menghan Li, Yuxiang Cheng, Kai Zeng, Yi Yin, Jiansong Zhang, Qiyi Yao, Jinyang Ding, Jinliu Feng, Xin Zhao, Zhe Zhang
Watermarking & audio/video convert communication group Hang Zhou, Han Fang, Xiaojuan Dong, Zehua Ma, Shan Sun, Xi Yang, Feng Wang, Yinan Li, Yanmei Chen
Deep learning model security group Hang Zhou, Huanyu Bian, Haozhe Chen, Jie Zhang, Xiquan Guan, Xiaoyi Dong, Kui Zhang, Yi Yin, Qidong Huang, Yifan He, Jiaxin Zeng
Portraits synthesize & detection group Wenbo Zhou, Jie Zhang, Qidong Huang, Honggu Liu, Kunlin Liu, Jiaying Lin, Tianyi Wei, Wenxuan Wu, Hanqing Zhao, Ping Wang, Jiyan He
System security group Junqi Zhang, Hongxin Wen


Postdoctoral researchers

Wenbo Zhou

Email welbeckz@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://staff.ustc.edu.cn/~welbeckz

Kejiang Chen

Email chenkj@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://staff.ustc.edu.cn/~chenkj

Ph.D. Students

Hongyue Zha

Email zhahongyue@163.com

Han Fang

Email fanghan@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://home.ustc.edu.cn/~fanghan

Huanyu Bian

Email hybian@mail.ustc.edu.cn

Xiaojuan Dong

Email xjuadong@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://home.ustc.edu.cn/~xjuadong

Li Li

Email 13134511699@163.com

Weixiang Li

Email wxli6049@mail.ustc.edu.cn

Chuan Qin

Email qc94@mail.ustc.edu.cn

Yaofei Wang

Email yaofei@mail.ustc.edu.cn

Haozhe Chen

Email chzchen@mail.ustc.edu.cn

Jie Zhang

Email zjzac@mail.ustc.edu.cn

Homepage http://home.ustc.edu.cn/~zjzac

Xiquan Guan

Email gxq13@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://home.ustc.edu.cn/~gxq13

Lincong Li

Email llc123@mail.ustc.edu.cn

Zehua Ma

Email mzh045@mail.ustc.edu.cn

Xiaoyi Dong

Email dlight@mail.ustc.edu.cn

Kunlin Liu

Email lkl6949@mail.ustc.edu.cn

Honggu Liu

Email lhg9754@mail.ustc.edu.cn

Junqi Zhang

Email zhangjunqi@mail.ustc.edu.cn

Master Students

Shan Sun

Email sunshan333@foxmail.com

Menghan Li

Email lmh1111@mail.ustc.edu.cn

Han Gao

Email gh2018@mail.ustc.edu.cn

Yuxiang Cheng

Email 835792730@qq.com

Kai Zeng

Email zk0128@mail.ustc.edu.cn

Xi Yang

Email yx9726@mail.ustc.edu.cn

Wenxuan Wu

Email wwx123@mail.ustc.edu.cn

Yi Yin

Email yy961214@mail.ustc.edu.cn

Tianyi Wei

Email bestwty@mail.ustc.edu.cn

Jiaying Lin

Email vivian19@mail.ustc.edu.cn

Feng Wang

Email nishi@mail.ustc.edu.cn

Hanqing Zhao

Email zhq2015@mail.ustc.edu.cn

Jiansong Zhang

Email zjs0014@mail.ustc.edu.cn

Kui Zhang

Email zk19@mail.ustc.edu.cn

Yifan He

Email heyifan1998@mail.ustc.edu.cn

Qidong Huang

Email hqd0037@mail.ustc.edu.cn

Yinan Li

Email lyn368@mail.ustc.edu.cn

Yanmei Chen

Email cym2016@mail.ustc.edu.cn

Hongxin Wen

Email hxwen16@mail.ustc.edu.cn

Ping Wang

Email wp123@mail.ustc.edu.cn

Qiyi Yao

Email qyyao@mail.ustc.edu.cn

Jiaxin Zeng

Email zjx1999@mail.ustc.edu.cn

Xin Zhao

Email zhaoxin0924@mail.ustc.edu.cn

Jinyang Ding

Email source@mail.ustc.edu.cn

Jinliu Feng

Email jinliufeng@mail.ustc.edu.cn

Zhe Zhang

Email gibbszz@mail.ustc.edu.cn