Lab Members

Associate Professor Wenbo Zhou Kejiang Chen
Postdoc Yuanzhi Yao Jie Zhang
PhD students:
         Third year

         Second year
         First year

Haozhe Chen Xiaoyi Dong Yanru He Hongyue Zha Junqi Zhang Honggu Liu Kunlin Liu Zehua Ma
Kui Zhang Kai Zeng Hanqing Zhao Tianyi Wei Xinghui Zhou Xi Yang
Qidong Huang Wen Huang Qiyi Yao Jiansong Zhang Mengqiu Li
Master students:
         Third year

         Second year
         First year

Yifan He Jiaxin Zeng Jinliu Feng Jinyang Ding Zhe Zhang Xin Zhao Jiaqi Xiong Ping Wang Yanmei Chen Yinan Li
Xiaojian Yuan Yuang Qi Jian Wang Na Zhao Zexin Fan Yanming Zhang Xiangkun Wang Guoqiang Chen Xuehai Zhang Zhijian Deng Chang Liu Zhiwen Ren Yelu Yu
Wei Fan Poyao Zhao Jing Qiu Xin Zhang Zijin Yang Linqing Hu Zhiling Zhang Zhongyi Zhang Weitao Feng Chi Zhang Linfeng Ma Rensong Wang Yanghao Su


Research Groups

Steganography & steganalysis group Kejiang Chen Hongyue Zha Kai Zeng Qiyi Yao Jiansong Zhang Jinliu Feng Jinyang Ding Zhe Zhang Xin Zhao Yuang Qi Jian Wang Na Zhao Zexin Fan Xiangkun Wang Xin Zhang Zijin Yang
Watermarking & audio/video convert communication group Zehua Ma Xi Yang Yanmei Chen Yinan Li Chang Liu Zhiwen Ren Yelu Yu Linfeng Ma
Deep learning model security group Jie Zhang, Yanru He Xiaoyi Dong Haozhe Chen Kui Zhang Wen Huang Qidong Huang Yifan He Jiaxin Zeng Xiaojian Yuan Jing Qiu Wei Fan Poyao Zhao
Portraits synthesize & detection group Wenbo Zhou, Jie Zhang, Honggu Liu Kunlin Liu Hanqing Zhao Tianyi Wei Xinghui Zhou Ping Wang Xuehai Zhang Zhijian Deng Zhiling Zhang Zhongyi Zhang Weitao Feng Chi Zhang
System security group Junqi Zhang Jiaqi Xiong Guoqiang Chen Yanming Zhang Linqing Hu


Associate Professor

Wenbo Zhou

Email welbeckz@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://staff.ustc.edu.cn/~welbeckz/

Kejiang Chen

Email chenkj@mail.ustc.edu.cn
Homepage http://staff.ustc.edu.cn/~chenkj

Postdoctoral researchers

Jie Zhang

Email zjzac@mail.ustc.edu.cn

Homepage http://home.ustc.edu.cn/~zjzac

Yuanzhi Yao

Email UNKNOWN

Homepage UNKNOWN

Ph.D. Students

Haozhe Chen

Email chzchen@mail.ustc.edu.cn

Xiaoyi Dong

Email dlight@mail.ustc.edu.cn

Yanru He

Email heyanru@mail.ustc.edu.cn

Hongyue Zha

Email zhahongyue@163.com

Junqi Zhang

Email zhangjunqi@mail.ustc.edu.cn

Honggu Liu

Email lhg9754@mail.ustc.edu.cn

Kunlin Liu

Email lkl6949@mail.ustc.edu.cn

Zehua Ma

Email mzh045@mail.ustc.edu.cn

Kui Zhang

Email zk19@mail.ustc.edu.cn

Kai Zeng

Email zk0128@mail.ustc.edu.cn

Hanqing Zhao

Email zhq2015@mail.ustc.edu.cn

Tianyi Wei

Email bestwty@mail.ustc.edu.cn

Xinghui Zhou

Email graydove@mail.ustc.edu.cn

Xi Yang

Email yx9726@mail.ustc.edu.cn

Qidong Huang

Email hqd0037@mail.ustc.edu.cn

Wen Huang

Email hw2000@mail.ustc.edu.cn

Qiyi Yao

Email qyyao@mail.ustc.edu.cn

Jiansong Zhang

Email zjs0014@mail.ustc.edu.cn

Mengqiu Li

Email UNKNOWN

Master Students

Yifan He

Email heyifan1998@mail.ustc.edu.cn

Jiaxin Zeng

Email zjx1999@mail.ustc.edu.cn

Jinliu Feng

Email jinliufeng@mail.ustc.edu.cn

Jinyang Ding

Email source@mail.ustc.edu.cn

Zhe Zhang

Email gibbszz@mail.ustc.edu.cn

Xin Zhao

Email zhaoxin0924@mail.ustc.edu.cn

Jiaqi Xiong

Email jqxiong@mail.ustc.edu.cn

Ping Wang

Email wp123@mail.ustc.edu.cn

Yanmei Chen

Email cym2016@mail.ustc.edu.cn

Yinan Li

Email lyn368@mail.ustc.edu.cn

Xiaojian Yuan

Email xjyuan@mail.ustc.edu.cn
Homepage https://lethe.site/

Yuang Qi

Email qya7ya@mail.ustc.edu.cn

Jian Wang

Email wangjian1227@mail.ustc.edu.cn

Na Zhao

Email znzhaona@mail.ustc.edu.cn

Zexin Fan

Email xxxx12345@mail.ustc.edu.cn

Yanming Zhang

Email azesinter@mail.ustc.edu.cn

Xiangkun Wang

Email ee909@mail.ustc.edu.cn

Guoqiang Chen

Email ch3nye@mail.ustc.edu.cn
Homepage https://ch3nye.top/

Xuehai Zhang

Email zxh141613683@mail.ustc.edu.cn

Zhijian Deng

Email zhijian@mail.ustc.edu.cn

Chang Liu

Email hichangliu@mail.ustc.edu.cn

Zhiwen Ren

Email renzhiwen12@mail.ustc.edu.cn

Yelu Yu

Email yuyelu@mail.ustc.edu.cn

Wei Fan

Email UNKNOWN

Poyao Zhao

Email UNKNOWN

Jing Qiu

Email qiujing2018@mail.ustc.edu.cn

Xin Zhang

Email UNKNOWN

Zijin Yang

Email bsmhmmlf@mail.ustc.edu.cn

Linqing Hu

Email hlq2018@mail.ustc.edu.cn

Zhiling Zhang

Email zzl_ng@mail.ustc.edu.cn

Zhongyi Zhang

Email zzy20010212@mail.ustc.edu.cn

Weitao Feng

Email fw135795@mail.ustc.edu.cn

Chi Zhang

Email czhang_10@mail.ustc.edu.cn

Linfeng Ma

Email linfengma@mail.ustc.edu.cn

Rensong Wang

Email rs_wang@mail.ustc.edu.cn

Yanghao Su

Email yhsu@mail.ustc.edu.cn