Deng Group Members
Principal Investigator: Dr. Zhaoxiang Deng

| Home | People | Research | Teaching | Publications | Openings | Fundings | Netsim | Links | News | Contact |


(Most left) Zhaoxiang Deng, Songhe Fu, Jianyu Cheng, Jiemin Zhao, Anqi Li, Qian Tian, Yue Zhang, Yuanqin Zheng, Danfeng Qiu, Huiqiao Wang, Chenlu Xie, Bo You, Yulin Li, Miao Liu, Jinjing Wu (most right)

<More pictures from our group>
(photo by ZD)

 
 

Current

Former
 
Postdocs:
 
 
Daping He (CAN)
 
 

Visiting
scholars:

 

 

   
 

Ph.D.
students:

 

Jinjing Wu 13
Jun Qian 17
Lei Song 18
Yueliang Wang 19
Xiaojun Song 19
Yanjuan Li 20
Chengjun Wang 20
Yan Hao 21

 
Xiaogang Han (UCR) 09
Na Lu (SIM) 09
Congying Shao (HBCNC) 10
Jinbin Liu (UTD)10
Gaoli Chen 17
Lingling Fang 17
Peiqun Yin (CAN, 17)
Xue Bai (CIAE) 11
Yulin Li (Purdue) 12
Yuanqin Zheng (Purdue) 12
Huiqiao Wang (NYNU) 14
Bo You (USU) 14
Miao Liu 16
 

Master
students:

Xiaolong Wang 18
Qingqing Zhu 19
Shan Huang 19
Pengcheng Lei 20
Jiannan Wang 20
Nuo Chen 20
Meiyun Ye 21
Zhijun Lv 21
 

Songhe Fu 14
Jianyu Cheng 14
Fei Kang 15
Song Wang 16
Junli Zhang 16

 
Unders:
 
Zihao Zhou (TAMU)07
Jingyu Feng (GSU)07
Zhao Zhao (ASU)08
Fan Nie 08
Cheng Tian(Purdue)09
Ying Zhou(UMICH)09
Qian Zhou (TAMU)09
Peiti Niu (Purdue)10
Man Chen (USTC)10
Chaolun Zheng (UMD) 14
Lufan Zhang 14
Youlin Liu (Purdue)16
Tianlin Liu 18
Yanggang Zhang (DICP)10
Changyao Liu (Rutgers)11
Kangshu Zhan (NCSU)11
Bo Shen (HKUST)11
Qian Tian (HKUST) 12
Ting Li (ICCAS) 12
Yue Zhang (Cornell) 12
Anqi Li (NUS) 13
Jiemin Zhao (Purdue) 13
Chenlu Xie (UC,Berkeley) 13
Jiari Chen 17


Last updated 10/4/2008, Copyright©2006-2008, Contact ZD for questions regarding this page
This webpage has been optimized to view with Mozilla Firefox, a free Web browser