Publications

| Home | People | Research | Teaching | Publications | Openings | Fundings | Netsim | Links | News | Contact |


Refereed papers
, Presentations, Reviews & Book chapters, Patents

PDF reprints are available for most of the papers upon email request to Zhaoxiang Deng

Peer-reviewed journal papers


105.
Yan Hao, Lingling Fang, Zhaoxiang Deng*, Solvo-driven Dimeric Nanoplasmon Coupling under DNA Direction, CCS Chem. 2020, (doi: 10.31635/ccschem.020.202000290)
104.
Yulin Li, Zhaoxiang Deng*, Ag Ion Soldering: An Emerging Tool for Sub-nanomeric Plasmon Coupling and Beyond, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 3442 (doi: 10.1021/acs.accounts.9b00463)
103.
Bang Wang, Lei Song, Bang Jin, Ning Deng, Xiaojing Wu, Jianbo He, Zhaoxiang Deng*, Yulin Li*, Base©\sequence©\independent efficient redox switching of self©\assembled DNA nanocages, ChemBioChem. 2019, 20, 2743-2746 (doi: 10.1002/cbic.201900253)
102.
Yueliang Wang, Lingling Fang, Ming Gong, Zhaoxiang Deng*, Chemically modified nanofoci unifying plasmonics and catalysis, Chem. Sci. 2019, 10, 5929-5934 (doi: 10.1039/C9SC00403C)
101.
Yang Yu, Bang Jin, Yulin Li*, Zhaoxiang Deng*, Stimuli©\Responsive DNA Self©\Assembly: From Principles to Applications, Chem. Eur. J. 2019, 25, 9785-9798 (doi: 10.1002/chem.201900491)
100.
Lingling Fang, Dilong Liu, Yueliang Wang, Yanjuan Li, Lei Song, Ming Gong, Yue Li*, Zhaoxiang Deng*, Nanosecond-Laser-Based Charge Transfer Plasmon Engineering of Solution-Assembled Nanodimers, Nano Lett. 2018, 18, 7014-7020 (doi: 10.1021/acs.nanolett.8b02965)
99.
Jinjing Wu, Yang Yang, Zhaoxiang Deng*, Protein-sheathed SWNT as a versatile scaffold for nanoparticle assembly and superstructured nanowires, Sci. China Chem. 2018, 61, 1128-1133 (doi: 10.1007/s11426-018-9307-y)
98.
Yongfei Li, Lei Song, Bang Wang, Jianbo He, Yulin Li*, Zhaoxiang Deng*, Chengde Mao*, Universal pH-Responsive and Metal-Ion-Free Self-Assembly of DNA Nanostructures, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6892-6895 (doi: 10.1002/anie.201804054) (Hot Paper)
97.
Dilong Liu, Lingling Fang, Fei Zhou, Huilin Li, Tao Zhang, Cuncheng Li, Weiping Cai, Zhaoxiang Deng*, Liangbin Li, Yue Li*, Ultrasensitive and Stable Au Dimer©\Based Colorimetric Sensors Using the Dynamically Tunable Gap©\Dependent Plasmonic Coupling Optical Properties, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1707392 (doi: 10.1002/adfm.201707392)
96.
Yueliang Wang, Lingling Fang, Gaoli Chen, Lei Song, Zhaoxiang Deng*, Freeze the Moment: High Speed Capturing of Weakly Bonded Dynamic Nanoparticle Assemblies in Solution by Ag Ion Soldering, Small 2018, 14, 1703303 (doi: 10.1002/smll.201703303)
95.
Lei Song, Zhaoxiang Deng*, Valency Control and Functional Synergy in DNA-bonded Nanomolecules, ChemNanoMat 2017, 3, 698¨C712 (doi: 10.1002/cnma.201700222)
94.
Gaoli Chen, Song Wang, Lei Song, Xiaojun Song, Zhaoxiang Deng*, Pt supraparticles with controllable DNA valences for programmed nanoassembly, Chem. Commun. 2017, 53, 9773-9776 (doi: 10.1039/C7CC03049E)
93.
Yulin Li, Chengde Mao, Zhaoxiang Deng*, Supramolecular Wireframe DNA Polyhedra: Assembly and Applications, Chin. J. Chem. 2017, 35, 801-810 (doi: 10.1002/cjoc.201600789)
92.
Xin Wang, Wenxing Chen, Lei Zhang, Tao Yao, Wei Liu, Yue Lin, Huanxin Ju, Juncai Dong, Lirong Zheng, Wensheng Yan, Xusheng Zheng, Zhijun Li, Xiaoqian Wang, Jian Yang, Dongsheng He, Yu Wang, Zhaoxiang Deng, Yuen Wu*, Yadong Li*, Uncoordinated Amine Groups of Metal¨COrganic Frameworks to Anchor Single Ru Sites as Chemoselective Catalysts toward the Hydrogenation of Quinoline, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9419-9422 (doi: 10.1021/jacs.7b01686)
91.
Lingling Fang, Yueliang Wang, Miao Liu, Ming Gong, An Xu, Zhaoxiang Deng*, Dry Sintering Meets Wet Ag+ Soldering: Charge Transfer Plasmon Engineering of Solution-Assembled Au Nanodimers From Visible to Near Infrared I & II Regions, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14296-14300 (doi: 10.1002/anie.201608271)
90.
Miao Liu, Lingling Fang, Yulin Li, Ming Gong, An Xu, Zhaoxiang Deng*, "¡°Flash¡± Preparation of Strongly Coupled Metal Nanoparticle Clusters with Sub-nm Gaps by Ag+ Soldering: Toward Effective Plasmonic Tuning of Solution-Assembled Nanomaterials", Chem. Sci. 2016, 7, 5435-5440 (doi: 10.1039/C6SC01407K)
89. Yun Liu, Xinan Wang, Juan Wang, Yaguang Nie, Hua Du, Hui Dai, Jingjing Wang, Mudi Wang, Shaopeng Chen, Tom K. Hei, Zhaoxiang Deng, Lijun Wu, An Xu*, "Graphene Oxide Attenuates the Cytotoxicity and Mutagenicity of PCB 52 via Activation of Genuine Autophagy", Environ. Sci. Technol., 2016, 50, 3154-3164 (doi: 10.1021/acs.est.5b03895)
88. Daping He, Libo Zhang, Dongsheng He, Gang Zhou, Yue Lin, Zhaoxiang Deng, Xun Hong, Yuen Wu*, Chen Chen*, Yadong Li*, "Amorphous nickel boride membrane on a platinum¨Cnickel alloy surface for enhanced oxygen reduction reaction", Nat. Commun. 2016, 12362 (doi: 10.1038/ncomms12362)
87. Peiqun Yin, Tao Yao, Yuen Wu,* Lirong Zheng, Yue Lin, Wei Liu, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Xun Hong, Zhaoxiang Deng, Gang Zhou, Shiqiang Wei, and Yadong Li*, "Single Cobalt Atoms with Precise N-Coordination as Superior Oxygen Reduction Reaction Catalysts", Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1080-10805 (doi: 10.1002/anie.201604802)
86. Hui-Qiao Wang, Zhao-Xiang Deng*, "Gel electrophoresis as a nanoseparation tool serving DNA nanotechnology", Chin. Chem. Lett. 2015, 26, 1435-1438 (doi: 10.1016/j.cclet.2015.10.019)
85.
Bo You, Peiqun Yin, Junli Zhang, Daping He, Gaoli Chen, Fei Kang, Huiqiao Wang, Zhaoxiang Deng*, Yadong Li, "Hydrogel-derived non-precious electrocatalysts for efficient oxygen reduction", Sci. Rep. 2015, 5, 11739 (doi:10.1038/srep11739)
84. Miao Liu, Qian Tian, Yulin Li, Bo You, An Xu, Zhaoxiang Deng*, "Chemoresponsive Colloidosomes via Ag+ Soldering of Surface-Assembled Nanoparticle Monolayers", Langmuir 2015, 31, 4589-4592 (doi: 10.1021/acs.langmuir.5b00298)
83. Huiqiao Wang, Yulin Li, Miao Liu, Ming Gong, Zhaoxiang Deng*, "Overcoming the Coupling Dilemma in DNA-Programmable Nanoparticle Assembly by ¡°Ag+ Soldering¡±", Small 2015, 11, 2247-2251 (doi: 10.1002/smll.201403108)(Cover Paper) (Highlighted by MaterialsViewsChina)
82. Jingjie Ge, Dongsheng He, Lei Bai, Rui You, Haiyuan Lu, Yue Lin, Chaoliang Tan, Yan-Biao Kang, Bin Xiao, Yuen Wu, Zhaoxiang Deng, Weixin Huang, Hua Zhang, Xun Hong*, Yadong Li*, Ordered Porous Pd Octahedra Covered with Monolayer Ru Atoms, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 14566-14569(doi: 10.1021/jacs.5b08956)
81.
Huiqiao Wang, Yulin Li, Ming Gong, Zhaoxiang Deng*, "Core solution: a strategy towards gold core/non-gold shell nanoparticles bearing strict DNA-valences for programmable nanoassembly", Chem. Sci. 2014, 5, 1015-1020 (doi:10.1039/C3SC52445K)
80.
Longzhen Zheng*, Leyan Xiong, Qiang Liu, Jingpeng Xu, Xiaowei Kang, Yimin Wang, Shaoming Yang, Jian Xia, Zhaoxiang Deng, "Facile preparation of rutile Ti0.7W0.3O2 with high conductivity and its effect on enhanced electrocatalytic activity of Pt as catalyst support", Electrochimica Acta 2014, 150, 197-204 (doi: 10.1016/j.electacta.2014.10.103)
79.
Danfeng Qiu, Song Wang, Yuanqin Zheng, Zhaoxiang Deng*, "One at a time: counting single-nanoparticle/electrode collisions for accurate particle sizing by overcoming the instability of gold nanoparticles under electrolytic conditions", Nanotechnology 2013, 24, 505707 (doi:10.1088/0957-4484/24/50/505707)
78.
Yang Yang, Xue Bai, Lingling Fang, Zhaoxiang Deng*, "Fabrication of Monodisperse 'Core-Satellite' Nanostructures by DNA-Programming: a Novel Class of Superstructured Building Blocks for Hierarchical Nanoassembly", Chin. J. Chem. Phys. 2013, 26, 601-606 (doi:10.1063/1674-0068/26/05/601-606)
77.
Huiqiao Wang, Jinbin Liu, Xuan Wu, Zhonghua Tong*, Zhaoxiang Deng*, "Tailor-made Au@Ag core¨Cshell nanoparticle 2D arrays on protein-coated graphene oxide with assembly enhanced antibacterial activity", Nanotechnology 2013, 24, 205102 (doi:10.1088/0957-4484/24/20/205102) (Highlighted by Nanotechweb Lab Talk)
76.
Yuanqin Zheng, Yulin Li, Zhaoxiang Deng*, "Silver-Nanoparticle-DNA Bionanoconjugates Bearing a Discrete Number of DNA Ligands", Chem. Commun. 2012, 48, 6160~6162 (doi:10.1039/C2CC32338A)
75.
Yulin Li, Yuanqin Zheng, Ming Gong, Zhaoxiang Deng*, "Pt Nanoparticles Decorated with a Discrete Number of DNA Molecules for Programmable Assembly of Au/Pt Bimetallic Superstructures", Chem. Commun. 2012, 48, 3727~3729 (doi:10.1039/C2CC30370A)
74.
Yulin Li, Xiaogang Han, Zhaoxiang Deng*, "Logical Regulations of the Aggregation/Dispersion of Gold Nanoparticles via Programmed Chemical Interactions", Langmuir 2011, 27, 9666~9670 (doi:10.1021/la201617p)
73.
Xue Bai, Jinjing Wu, Xiaogang Han, Zhaoxiang Deng*, "Probing DNA's interstrand orientation with gold nanoparticles", Anal. Chem. 2011, 83, 5067~5072 (doi:10.1021/ac200987e) (Labome news about our work)
72. Enjun Cheng, Yulin Li, Zhongqiang Yang, Zhaoxiang Deng*, Dongsheng Liu*, "DNA-SWNT Hybrid Hydrogel", Chem. Commun. 2011, 47, 5545~5547 (doi:10.1039/C1CC11028D)
71.
Congying Shao, Bin Yuan, Huiqiao Wang, Qian Zhou, Yulin Li, Yafeng Guan, Zhaoxiang Deng*, "Eggshell Membrane as a Multimodal Solid State Platform for Generating Fluorescent Metal Nanoclusters", J. Mater. Chem. 2011, 21, 2863~2866 (doi:10.1039/C0JM04071A) (Addition and correction)
70.
Yuanqin Zheng, Yulin Li, Na Lu, Zhaoxiang Deng*, "Surface Initiated DNA Self-Assembly as an Enzyme-Free and Nanoparticle-Free Strategy towards Signal Amplification of an Electrochemical DNA Sensor", Analyst, 2011, 136, 459~462 (doi: 10.1039/C0AN00761G)
69.
Jinbin Liu, Songhe Fu, Bin Yuan, Yulin Li, Zhaoxiang Deng*, "Toward a Universal ¡°Adhesive Nanosheet¡± for the Assembly of Multiple Nanoparticles Based on a Protein-Induced Reduction/Decoration of Graphene Oxide", J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7279~7281 (doi: 10.1021/ja100938r)
68.
Xue Bai, Congying Shao, Xiaogang Han, Yulin, Li, Yafeng Guan, Zhaoxiang Deng*, "Visual Detection of Sub-Femtomole DNA by a Gold Nanoparticle Seeded Homogeneous Reduction Assay: toward a Generalized Sensitivity-Enhancing Strategy", Biosens. Bioelectron. 2010, 25, 1984~1988 (doi: 10.1016/j.bios.2010.01.012)
67.
Jinbin Liu, Yulin Li, Yueming Li, Jinghong Li, Zhaoxiang Deng*, "Noncovalent DNA Decorations of Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide toward Water-Soluble Metal-Carbon Hybrid Nanostructures via Self-Assembly", J. Mater. Chem. 2010, 20, 900~906 (doi:10.1039/b917752c) (Additions and corrections)
66.
Na Lu, Congying Shao, Zhaoxiang Deng*, "Colorimetric Hg2+ detection with a label-free and fully DNA-structured sensor assembly incorporating G-quadruplex halves", Analyst, 2009, 134, 1822~1825 (doi:10.1039/b908018j)
65.
Congying Shao, Na Lu, Zhaoxiang Deng*, "DNA-Assisted Electroless Deposition of Highly Dispersed Palladium Nanoparticles on Glassy Carbon Surface: Preparation and Electrocatalytic Properties", J. Electroanal. Chem. 2009, 629, 15~22 (doi:10.1016/j.jelechem.2009.01.006)
64.
Xiaogang Han, Zihao Zhou, Fan Yang, Zhaoxiang Deng*, "Catch and release: DNA tweezers that can capture, hold and release an object under control", J. Am. Chem. Soc. 130, 14414~14415, 2008 (doi:10.1021/ja805945r) (check out some NEWS introducing this work)
63.
Na Lu, Congying Shao, Zhaoxiang Deng*, "Rational Design of an Optical Adenosine Sensor by Conjugating a DNA Aptamer with Split DNAzyme Halves", Chem. Commun. 2008, 6161~6163 (doi:10.1039/b810812a)
62.
Xiaogang Han, Yulin Li, Shouguo Wu, Zhaoxiang Deng*, "A General Strategy Toward pH-Controlled Aggregation-Dispersion of Gold Nanoparticles and Single-Walled Carbon Nanotubes", Small, 4, 326~329, 2008 (doi:10.1002/smll.200700832)
61.
Wei Wang, Hua Cui, Zhaoxiang Deng, Yongping Dong, Jizhao Guo, "A general E-E/C mechanism for the counter-peak in luminol electrochemiluminescence", J. Electroanal. Chem. 612, 277~287, 2008 (doi:10.1016/j.jelechem.2007.09.036)
60.
Yulin Li, Xiaogang Han, Zhaoxiang Deng*, "Grafting SWNTs with Highly Hybridizable DNA Sequences: Potential Building Blocks for DNA-Programmed Material Assembly", Angew. Chem. Int. Ed. (Nanotech Alert news) 46, 7481~7484, 2007 (doi:10.1002/anie.200701748)
59.
Yu He, Haipeng Liu, Yi Chen, Ye Tian, Zhaoxiang Deng, Seung-Hyeon Ko, Tao Ye, Chengde Mao, "DNA-based Nanofabrications", Microscopy Res. & Tech. 70, 522~529, 2007 (doi: 10.1002/jemt.20475)
58.
Xiaogang Han, Yulin Li, Zhaoxiang Deng*, "DNA-Wrapped Single-Walled Carbon Nanotubes as Rigid Templates for Assembling Linear Gold Nanoparticle Arrays", Adv. Mater. 19, 1518~1522, 2007 (doi:10.1002/adma.200602861)
57.
John Lund, Jianchun Dong, Zhaoxiang Deng, Chengde Mao, Babak A Parviz, "Electrical conduction in 7 nm wires constructed on lambda-DNA", Nanotechnology, 17, 2752~2757, 2006 (doi:10.1088/0957-4484/17/11/007)
56. Bin Fei, Zhaoxiang Deng, John H. Xin, Yihe Zhang, Geoffrey Pang, "Room temperature synthesis of rutile nanorods and their applications on cloth", Nanotechnology, 17, 1927~1931, 2006 (doi:10.1088/0957-4484/17/8/021)
55. Yu He, Ye Tian, Yi Chen, Zhaoxiang Deng, Alexander E. Ribbe, Chengde Mao, "Sequence symmetry as a tool for designing DNA nanostructures", Angew. Chem. Int. Ed. 44, 6694~6696, 2005 (doi:10.1002/anie.200502193)
54. Zhao-Xiang Deng, Seung-Hyun Lee, Chengde Mao, "DNA as nanoscale building blocks", J. Nanosci. & Nanotechnol. 5 (12), 1954~1963, 2005 (doi:10.1166/jnn.2005.504)
53. Zhao-Xiang Deng, Ye Tian, Seung-Hyun Lee, Alexander E. Ribbe, Chengde Mao, "DNA-Encoded Self-Assembly of Gold Nanoparticles into One-Dimensional Arrays", Angew. Chem. Int. Ed. 44, 3582~3585, 2005 (doi:10.1002/anie.200463096)
52. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, Zhong-Hua Tong, "Exponentially expanded grid network approach: validity for simulation of electrochemical transient process on spherical, cylindrical and rotational disk electrodes", Chinese J. Chem. 23 (2), 166~172, 2005 (doi:10.1002/cjoc.200590166:)
51. Zhiyong Guo, Xiangqin Lin, Zhao-Xiang Deng, "Undistorted cyclic voltammograms at scan rates up to 2.5 MV/s through positive feedback compensation of ohmic drop", Chinese J. Chem. 22, 913~919, 2004 (PDF)
50. Dan Shu, Wulf-Dieter Moll, Zhaoxiang Deng, Chengde Mao, Peixuan Guo, "Bottom-up assembly of RNA arrays and superstructures as potential parts in nanotechnology", Nano Lett. 4(9), 1717~1723, 2004. (doi:10.1021/nl0494497)
49. Zhaoxiang Deng, Chengde Mao, "Hexagonally Oriented CdCl2.H2O Nanorod Assembly: Formation and Replication", Langmuir, 20, 8078~8082, 2004 (doi:10.1021/la0497806)
48. Zhaoxiang Deng, Chengde Mao, "Molecular lithography with DNA nanostructures", Angew. Chem. Int. Ed. (Cover & VIP paper), 43, 4068-4070, 2004 (doi:10.1002/anie.200460257)
47. Dage Liu, Mingsheng Wang, Zhaoxiang Deng, Richard Walulu, Chengde Mao, "Tensegrity: Construction of Rigid DNA Triangles with Flexible Four-Arm DNA Junctions", J. Am. Chem. Soc. 126(8), 2324~2325, 2004 (doi:10.1021/ja031754r)
46. Zhao-Xiang Deng, Zhong-Hua Tong, Xiang-Qin Lin, "Global evaluation of linear sweep voltammetric responses with electroactive species confined at the electrode surface", J. Electroanal. Chem. 568, 235~245, 2004 (doi:10.1016/j.jelechem.2004.01.026)
45. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, Zhong-Hua Tong, "Universal electrochemical/chemical simulator based on an exponentially expanding grid network approach", Chinese J. Chem. 22, 719~726, 2004 (PDF)
44. Zhao-Xiang Deng, Wenfeng Qiu, Weijia Li, Yadong Li, "Cyclotrimerization of nitriles catalyzed by Li3N", Chinese Sci Bull. 49(2), 127~130, 2004 (doi:10.1360/03wb0128)
43. Zhao-Xiang Deng, Chengde Mao, "DNA-templated Fabrication of 1D-Parallel and 2D-Crossed Metallic Nanowire Arrays", Nano Lett. (MRS research/researchers), 3(11), 1545~1548, 2003 (doi:10.1021/nl034720q)
42. Xiaoming Sun, Zhao-Xiang Deng, Yadong Li, "Self-organized growth of ZnO single crystal columns array", Mater. Chem. & Phys. 80 (1), 366~370, 2003 (doi:10.1016/S0254-0584(02)00523-0)
41. Zhao-Xiang Deng, Libo Li, Yadong Li, "Novel inorganic-organic-layered structures: Crystallographic understanding of both phase and morphology formations of CdE (E=S, Se, Te) nanorods in ethylenediamine", Inorg. Chem. 42(7), 2331~2341, 2003 (doi:10.1021/ic025846d)
40. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, "Ultra-fast cyclic voltammetric systems based on AD829 operational amplifier", Chin. J. Anal. Chem. 31, 1269~1273, 2003
39. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, Zhong-Hua Tong, "Exponentially expanded grid network approach: validity for simulation of stiff electrochemical problems", Chinese J. Chem. 21, 1137~1145, 2003 (PDF)
38. Jiahe Liang, Xin Jiang, Ge Liu, Zhao-Xiang Deng, Jing Zhuang, Fuli Li, Yadong Li, "Characterization and synthesis of pure ZrO2 nanopowders via sonochemical method", Mater. Res. Bull. 38, 161~168, 2003 (doi:10.1016/S0025-5408(02)01007-3)
37. Ge Liu, Jiahe Liang, Zhao-Xiang Deng, Yadong Li, "Synthesis and photoluminescence research of novel red-fluorescent Sr3Al2O6 powders", Chinese. J. Inorg. Chem. 18(11), 1135~1137, 2002
36. Xiaoming Sun, Xing Chen, Zhao-Xiang Deng, Yadong Li, "A CTAB-assisted hydrothermal orientation growth of ZnO nanorods", Mater. Chem. & Phys. 78, 99~104, 2002 (doi:10.1016/S0254-0584(02)00310-3)
35. Qing Peng, Yajie Dong, Zhaoxiang Deng, Huizhong Kou, Song Gao, and Yadong Li, "Selective Synthesis and Magnetic Properties of alfa-MnSe and MnSe2 Uniform Microcrystals" J. Phys. Chem. B. 106(36), 9261~9265, 2002 (doi:10.1021/jp020635f)
34. Jiahe Liang, Zhao-Xiang Deng, Xin Jiang, Fuli Li, Yadong Li, "Photoluminescence of tetragonal ZrO2 nanoparticles synthesized by microwave-irradiation" Inorg. Chem. 41, 3602~3604, 2002 (doi:10.1021/ic025532q)
33. Zhao-Xiang Deng, Cheng Wang, Yadong Li, "A new hydrolytic process to ZrO2, SnO2 and TiO2 nanoparticles." J. Am. Ceram. Soc. 124(7), 1411~1416, 2002
32. Jing Zhuang, Zhao-Xiang Deng, Jiahe Liang, Yadong Li, "Synthesis and characterization of beta-PbO2 nanorods and Pb3O4 nanocrystallites", Chem. J. Chinese Univ. 23(7), 1223~1226, 2002
31. Hanmao Kuang, Zhao-Xiang Deng, Chunhui Li, Xiaoming Sun, Yadong Li, "Preparations of CdS/MS (M=Ag, Pb, Cu, Zn) semiconductor nano-composites", Chinese J. Inorg. Chem. 18(2), 133~137, 2002
30. Hanmao Kuang, Zhao-Xiang Deng, Chunhui Li, Xiaoming Sun, Jing Zhuang, Yadong Li, "Synthesis and photoluminescence of CdS/SiO2 nanorod core-shell structure", Acta Phys-Chim. Sin. 18(5): 477~480, 2002
29. Xing Chen, Zhao-Xiang Deng, Yupeng Li, Yadong Li, "Hydrothermal synthesis and superparamagnetic behaviors of a series of ferrite nanocrystallites", Chinese J. Inorg. Chem., 18(5), 460~464, 2002
28. Li Yan, Jing Zhuang, Xiaoming Sun, Zhaoxiang Deng, Yadong Li, "Formation of rod-like Mg(OH)2 nanocrystallites under hydrothermal conditions and the conversion to MgO nanorods by thermal dehydration", Mater. Chem. Phys., 76, 119~122, 2002 (doi:10.1016/S0254-0584(01)00509-0)
27. Cheng Wang, Zhao-Xiang Deng, Guohui Zhang, Shoushan Fan, Yadong Li, "Synthesis of TiO2 in alcohols", Powder Tech., 125, 39~44, 2002 (doi:10.1016/S0032-5910(01)00523-X)
26. Junwei Wang, Zhao-Xiang Deng, Cheng Wang, Yadong Li, "Synthesis and Characterization of Sb2Se3 Nanorods", Mater. Res. Bull., 37, 495~502, 2002 (doi:10.1016/S0025-5408(02)00675-X)
25. Zhao-Xiang Deng, Cheng Wang, Yadong Li, Xiaoming Sun, "Structure-directing coordination template effect of ethylenediamine in formations of ZnS and ZnSe nanocrystallites via solvothermal route", Inorg. Chem. 41(4), 869~873, 2002 (doi:10.1021/ic0103502)
24. Yadong Li, Xiaolin Li, Rongrui He, Jing Zhu, Zhao-Xiang Deng, "Artificial Lamellar Mesostructures to WS2 Nanotubes", J. Am. Chem. Soc. 124(7), 1411~1416, 2002 (doi:10.1021/ja012055m)
23. Yadong Li, Xiaolin Li, Zhao-Xiang Deng, Beichuan Zhou, Shoushan Fan, Junwei Wang, Xiaoming Sun, "From surfactant-Inorganic mesostructures to tungsten nanowires", Angew. Chem. Int. Ed. 41(2), 333~335, 2002
(doi:10.1002/1521-3757(20020118)114:2%3C343::AID-ANGE343%3E3.0.CO;2-Q)
22. Xiayan Wang, Zhaoxiang Deng, Baokang Jin, Yupeng Tian, Xiangqin Lin, "Study on the spectroelectrochemical properties of S-benzyl-N-(ferrocenyl-1-methyl-metylidene)-dithio- carbazate nickel (II) complex", Spectrochim. Acta (A), 58, 3113~3120, 2002
(doi:10.1016/S1386-1425(02)00036-7)
21. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, Zhong-Hua Tong, "An algorithm for judgment of the thermodynamic self-consistency of an electrochemical/chemical reactions system", Acta Chimica Sinica, 60(8), 1415~1418, 2002 (PDF)
20. Jingming Gong, Zhao-Xiang Deng, Xiangqin Lin, "Calcium Ion Induced Ion Channel Behavior of Supported Hybrid Bilayer Membranes on a Waxed Graphite Electrode", Acta Chimica Sinica, 60(4), 698~703, 2002 (PDF)
19. Xiayan Wang, Zhao-Xiang Deng, Baokang Jin, Yupeng Tian, Xiang-Qin Lin, "Electrochemical and in-situ SNIFTIR Spectroscopic Studies of Palladium (II) and Zinc (II) Schiff Base Complexes: Structural Control on the Electronic Communication between Two Identical Redox Sites", Bull. Chem. Soc. Japan, 75(6), 1269~1273, 2002 (doi:10.1246/bcsj.75.1275)
18. Xiayan Wang, Zhao-Xiang Deng, Baokang Jin, Yupeng Tian, Xiang-Qin Lin, "Electrochemical and in situ FTIR Studies of Biferrocene Trinuclear Platinum (II) Complex", Electrochim. Acta, 47, 1537~1543, 2002 (doi:10.1016/S0013-4686(01)00880-5)
17. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, Zhong-Hua Tong, "Single alternating group explicit (SAGE) method for electrochemical finite difference digital simulation", Chin. J. Chem., 20(3), 252~262, 2002 (PDF)
16. Li Yan, Yadong Li, Zhao-Xiang Deng, Jing Zhuang, Xiaoming Sun, "Surfactant Assisted Hydrothermal Synthesis of Hydroxyapatite Nanorods", Int. J. Inorg. Mater. 3, 633~637, 2001 (doi:10.1016/S1466-6049(01)00164-7)
15. Junwei Wang, Zhao-Xiang Deng, Cheng Wang, Yadong Li, "Solvothermal reduction route to bismuth telluride nanocrystals", Main Group Met. Chem., 24(11), 793~796, 2001
14. Cheng Wang, Zhao-Xiang Deng, Yadong Li, "Synthesis of Nanocrystalline Anatase and Rutile Titania in Mixed Organic Media", Inorg. Chem. 40, 5210~5214, 2001 (doi:10.1021/ic0101679)
13. Yadong Li, Junwei Wang, Zhao-Xiang Deng, Yiying Wu, Xiaoming Sun, Dapeng Yu, Peidong Yang, "Bismuth nanotubes: a rational low-temperature synthetic route", J. Am. Chem. Soc. 123, 9904~9905, 2001 (doi:10.1021/ja016435j)
12. Yajie Dong, Yadong Li, Cheng Wang, Aili Cui, Zhaoxiang Deng, "Preparation of Cuprous Oxide Particles of Different Crystallinity", J. Colloid Interf. Sci., 243, 85~89, 2001
11. Qing Peng, Yajie Dong, Zhao-Xiang Deng, Xiaoming Sun, Yadong Li, "Low temperature elemental-direct-reaction route to II-VI semiconductor nanocrystalline ZnSe, CdSe", Inorg. Chem. 40, 3840~3841, 2001 (doi:10.1021/ic0100424)
10. Cheng Wang, Yadong Li, Junwei Wang, Zhao-Xiang Deng, Ruji Wang, Shoushan Fan, "Solvothermal processes to indium selenide precursors and their conversion to phase-pure polycrystalline In2Se3", Main Group Met. Chem., 24(1), 21~26, 2001
9. Zong-Hai Cheng, Xiang-Qin Lin, Xue-Guang Shao, Zhao-Xiang Deng, "Application of Fourier transform in current separation of fast scanning voltammetry", Chin. J. Anal. Chem. 29(6), 625~628, 2001
8. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, "Digital simulation by network approach for the cyclic voltammograms with the electroactive species partially adsorbed at the electrode surface", Chin. J. Anal. Chem. 28(8), 930~935, 2000
7. Xiang-Qin Lin, Zong-Hai Chen, Xue-Guang Shao, Zhao-Xiang Deng, "Current separation with factor analysis in chronoamperometry", Chin. J. Anal. Chem. 27(12), 1381~1385, 1999
6. Xiang-Qin Lin, Wei Zhao, Zhao-Xiang Deng, "Twin disk working electrode: Potential sampling method for CV measurements", Chin. J. Anal. Chem. 27(2), 237~241, 1999
5. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, "Simulation of ultra-fast voltammograms by network approach", Chin. J. Anal. Chem. 27(12), 1376~1380, 1999
4. Zhao-Xiang Deng, Xiang-Qin Lin, "Digital simulation of fast cyclic voltammograms by integration of the double layer charging current", J. Electroanal. Chem. 464(2), 215~221, 1999 (doi:10.1016/S0022-0728(99)00024-8)
3. Zhao-Xiang Deng, Wei Zhao, Xiang-Qin Lin, "Simplex optimization-numerical simulation method for FCV curve fitting", Chin. J. Anal. Chem. 27(4), 383~387, 1999
2. Xiang-Qin Lin, Wei Zhao, Zhao-Xiang Deng, "Recent advances in ultra-fast voltammetry." J. Anhui Normal Univ., 21(4), 389~394, 1998
1. Xiang-Qin Lin, Zhao-Xiang Deng, "An improved electrochemical numerical simulation for the characterization of the influences of uncompensated solution resistance on cyclic voltammograms." J. Anhui Normal Univ., 21(4), 333~338, 1998

Presentations, conference attendance (presenter or attendee: ZD)

15 2010/7: The 1st National Conference on Biophysical Chemistry, Beijing, China, "DNA and protein: new roles in hybrid nanomaterials"
14
2010/6: The 27th CCS Annual Meeting-Nanochemistry, Xiamen, China, "DNA and protein: which one is better suited for making high quality hybrid nanomaterials"
13
. 2009/12: The 1st Symposium on Soft Matter Chemistry, Huangshan, China, "DNA: From Supramolecular Self-assembly to Materials Science"
12
. 2009/10: The 2nd Asian Symposium on Advanced Materials, Shanghai, China, "DNA-based Assembly Toward Hybrid Nanomaterials and Functioning Molecular Machines"
11.
2009/08: The 12th Colloid and Interface Conference of CCS, Qingdao, China, "Novel Hybrid Nanostructures and Nanoassemblies Based on DNA"
10.
2009/07: CAS Workshop on DNA Nanotechnology, Beijing, China, "Building Metal-Carbon Heteronano-structures via DNA Directed Assembly"
9.
2008/11: Suzhou Nanobiomedicine Workshop 2008, Suzhou, China, "Soft or Hard? DNA programmed nano-structures and functioning devices"
8.
2008/09: Young analytical chemist symposium 2008 (NSFC), Wuhan, China, "An interplay between DNA nanotech and Anal Chem"
7.
2008/05: Particles 2008, Orlando, USA, "DNA Assisted Assembly of Linear Nanoparticle (Gold) Arrays on Carbon Nanotubes"
6.
2007/12: 2nd Bilateral workshop between USTC and CityU, Suzhou, China, "DNA-wrapped SWNT as rigid template for nanoparticle assembly"
5.
2007/12: The 8th Shanghai Round Table ¡°Nanobiology-A Challenge for the Future", Shanghai, China
4.
2007/06: DNA13, Memphis, Tennessee, USA, "DNA-wrapped SWNTs as rigid templates for assembling linear gold nanoparticle arrays"
3.
2007/05: 1st Bilateral workshop between USTC and CityU, Hefei, China, "Nanostructures from the bottom-up: emerging role of DNA"
2.
2006/10: Changchun institute of applied chemistry, Changchun, Jilin, China, "DNA nanotechnology"
1.
2006/08: NSFC workshop on team building and academic development of analytical chemistry, Wuhu, China

Reviews and book chapters

6. Congying Shao, Zhaoxiang Deng, "DNA metallization and its applications", Chemical Industry and Engineering Progress (Huagong Jinzhan), 2011, 30(2), 243~250
5. Zhaoxiang Deng et al, "Nanoarchitectures and nanomaterials via DNA-based self-assembly", a chapter in "Materials Science of DNA" (ed. Jung-Il Jin, Taylor & Francis, USA), to be finished in July, 2010
4. Zhaoxiang Deng et al, "DNA programmed self-assembly", a chapter in "DNA nanotechnology" (Science Press, China), to be finished in June, 2010
3. Zhaoxiang Deng, Xiaogang Han, Yulin Li, Chengde Mao, "Bio Meets Nano: DNA-Based Synthesis and Assembly Toward One-Dimensional Nanostructures", an invited review in "One-Dimensional Nanostructures: Concepts, Applications and Perspectives" (ed. Y. Zhou, USTC press, 2009)
2. Zhaoxiang Deng, Yi Chen, Ye Tian, Chengde Mao, "A fresh look at DNA nanotechnology", an invited review in Nanotechnology: Science and Computation (eds. J. Chen; N. Jonoska & G. Rozenberg, Springer, 2006), pp23~34 (doi:10.1007/3-540-30296-4_2)
1. ¡°Wuji Huaxue Jingyao Sulan-Chinese Version¡± (Chapters B-D)£ºtranslated from "Instant Notes: Inorganic Chemistry" (P.A. Cox), Science Press, Beijing, China, 2002

Patents

2. Chengde Mao, Zhaoxiang Deng, ¡°Molecular lithography with DNA nanostructures¡±, (US patent, pending)
1. Yadong Li, Zhaoxiang Deng, "A method for producing pyrimidines, s-triazines, phthalocyanine and polynitriles from nitriles", 2002 (Chinese patent No. CN1155580)

<Go to top of page>


Last updated 10/4/2008, Copyright©2006-2008, Contact ZD for questions regarding this page
This webpage has been optimized to view with Mozilla Firefox, a free Web browser