()
  Selected Paper
 

Robotics/Terradynamics/Smart Materials

  2022
1 Superelongation of Liquid Metal, Xiangpeng Li#, Lu Cao#, Bing Xiao, Fangxia Li, Junhui Yang, Jie Hu, Tim Cole, Yuxin Zhang, Mingkui Zhang, Jiahao Zheng, Shiwu Zhang*,Weihua Li, Lining Sun, Xiaoqian Chen*, Shi-Yang Tang*, Advanced Science, 2022 (In press)
2 Investigation of a new metamaterial magnetorheological elastomer isolator with tunable vibration bandgaps, Z Chen, S Sun, L Deng, J Yang, S Zhang, H Du, W Li, Mechanical Systems and Signal Processing, 170, 108806, 2022
 
2021
1 Optimized design and investigation about propulsion of bionic Tandem undulating fins I: Effect of phase difference, S Pang, F Qin, W Shang, S Cong, S Zhang Ocean Engineering, 239, 109842, 2021
 
2 A Liquid Metal Artificial Muscle, Jian Shu#, Duan Ge#, Erlong Wang#, Hongtai Ren, Tim Cole, Shi-Yang Tang*, Xiangpeng Li, Xiangbo Zhou, Rongjie Li, Hu Jin*, Weihua Li, Michael D.Dickey, Shiwu Zhang*, Advanced Materials, 33 (43), 2103062, 2021
3 Light-controlled versatile manipulation of liquid metal droplets: a gateway to future liquid robots, H Ren#, H Jin#, J Shu, J Xie, E Wang, DA Ge, S Tang*, X Li*, W Li, S Zhang*, Materials Horizons, 8 (11), 3063-3071, 2021
4 A Semi-Active Suspension Using a Magnetorheological Damper with Nonlinear Negative-Stiffness Component. Jian Yang, Donghong Ning, Shuaishuai Sun*, Jun Zheng, Hongda Lu, Masami Nakano, S Zhang, Haiping Du, and Weihua Li*. Mechanical Systems and Signal Processing, 147: 107071.2021.
5 Hybrid-Filler Stretchable Conductive Composites: From Fabrication to Application, G Yun, SY Tang*, H Lu, S Zhang, MD Dickey*, W Li*, Small Science, 2000080, 2021
6 Highly Stretchable and Sensitive Strain Sensor Based on Liquid Metal Composite for Wearable Sign Language Communication Device. Qingtian Zhang, Guolin Yun*, Beiliang Zhao, Hongda Lu, Shiwu Zhang*, ShiYang Tang* and Weihua Li*, Smart materials and Structures, 30 (11), 115005, 2021
7 Reversible Underwater Adhesion for Soft Robotic Feet by Leveraging Electrochemically Tunable Liquid Metal Interfaces, Hongda Lu, Guolin Yun, Tim Cole, Yiming Ouyang, Hongtai Ren, Jian Shu, Yuxin Zhang, Shiwu Zhang*, Michael D Dickey*, Weihua Li*, Shi-Yang Tang*, ACS Applied Materials & Interfaces, 13 (31), 37904-37914, 2021
8 Stray flux-based rotation angle measurement for bearing fault diagnosis in variable-speed BLDC motors, Xiaoxian Wang, Siliang Lu*, Wenping Cao, Min Xia, Kang Chen, Jianming Ding, Shiwu Zhang*, IEEE Transactions on Energy Conversion, 36 (4), 3156-3166, 2021
9 Bearing Fault Diagnosis of Switched Reluctance Motor in Electric Vehicle Powertrain via Multi-sensor Data Fusion, Xiaoxian Wang, Siliang Lu*, Kang Chen, Qunjing Wang, Shiwu Zhang*, IEEE Transactions on Industrial Information, 18 (4), 2452-2464, 2021
10 A bionic soft tongue driven by shape memory alloy and pneumatics, Ning Gong, Hu Jin*, Shuaishuai Sun, Shixin Mao, Weihua Li and Shiwu Zhang*, Bioinspiration & Biomimetics, 16 (5), 055008, 2021
 
  11 Modeling and Motion Control of a Soft SMA Planar Actuator, Hu Jin, Yiming Ouyang, Haoyao Chen, Jingwen Kong, Weihua Li*, Shiwu Zhang*. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (In press)
 
  12 Experimental Study of a Variable Stiffness Seat Suspension Installed With a Compact Rotary MR Damper, Shuaishuai Sun, Jian Yang, Penghui Wang, Masami Nakano, Longjiang Shen, Shiwu Zhang*, Weihua Li, Frontiers in Materials, 8:38, 2021
 
  13 Efficient Data Reduction at the Edge of Industrial Internet of Things for PMSM Bearing Fault Diagnosis, Xiaoxian Wang, Siliang Lu*, Wenbin Huang, Qunjing Wang, Shiwu Zhang*, and Min Xia, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 70, 3508612, 2021
   
  2020
     
1 Liquid Metal Motor, Erlong Wang#, Jian Shu#, Hu Jin#, Zhe Tao, Jie Xie, Shi-YangTang*, Xiangpeng Li*, WeihuaLi, Michael D.Dickey, and Shiwu Zhang*. iScience, 24(1), 101911, 2021
 
2 A Robot Boat Powered by Liquid Metal Engines, Xiangpeng Li, Shi-Yang Tang, Shen Li, Du'an Ge, Junhui Yang, Jiangxia Zhou, Hao Yang*, Shiwu Zhang*, Weihua Li, Lining Sun*. Advanced Materials Technologies, 6 (1), 2000840, 2021
 
3 Reprogrammable Untethered Actuator for Soft Bio-Inspired Robots, Runhuai Yang*, Miao Jin, Minmin Jin, Haisheng Qian, Qian Gao, Guoqing Jin, and Shiwu Zhang*, Advanced Intelligent System, 3 (2), 2000146, 2021
 
4 Programmable Digital Liquid Metal Droplets in Reconfigurable Magnetic Fields, Xiangpeng Li, Shen Li, Yangming Lu, Maze Liu, Fangxia Li, Hao Yang, Shi-Yang Tang*, Shiwu Zhang*, Weihua Li, and Lining Sun, ACS Applied Materials & Interfaces 12, 33, 37670–37679, 2020
 
5 A semi-active suspension using a magnetorheological damper with nonlinear negative-stiffness component, J.Yang, D.Ning, S.S.Sun, J.Zheng, H.Lu, M. Nakano, S. Zhang, H.Du, W.H.Li. Mechanical Systems and Signal Processing Volume 147, 15 January 2021, 107071
 
6 The Passive Contact Stability of Blue Sheep Hoof Based on Structure, Mechanical Properties, and Surface Morphology, Hailin Kui, Xiangyu Liu, Jing Liu, Wei Liang, Shiwu Zhang, Zhihui Qian and Lei Ren, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 8, 363, 2020
 
7 Natural Feature-based Visual Servoing for Grasping Target with an Aerial Manipulator, Bin Luo, Haoyao Chen*, Fengyu Quan, Shiwu Zhang, Yunhui Liu, Journal of Bionic Engineering 17(2):215-228, 2020
 
  8 Development of a Biomimetic Scallop Robot Capable of Jet Propulsion, Yumo Wang, Shunxiang Pang, Hu Jin*, Min Xu, Shuaishuai Sun, Weihua Li, Shiwu Zhang*, Bioinspiration & Biomimetics15(3):036008, 2020
 
9 Liquid Metal Droplet Robot, Fangxia Li#, Jian Shu#, Leran Zhang#, Nailin Yang, Jie Xie, Xiangpeng Li*, Liang Cheng, Shaolong Kuang, Shi-Yang Tang*, Shiwu Zhang*, Weihua Li, Lining Sun, Dong Sun. Applied Materials Today Volume 19, June 2020, 100597
 
10 Particle-based Porous Materials for the Rapid and Spontaneous Diffusion of Liquid Metals, Jian Shu#, Yangming Lu#, Erlong Wang, Xiangpeng Li*, Shi-Yang Tang*, Sizepeng Zhao, Xiangbo Zhou, Lining Sun, Weihua Li, Shiwu Zhang*. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 9, 11163-11170
 
  11 A Magnetorheological Elastomer Rail Damper for Wideband Attenuation of Rail Noise and Vibration, S. Sun*, J. Yang, T. Yildirim, D. Ning, X. Zhu, H. Du, S.W. Zhang*, M. Nakano and W.H. Li, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 31: 220-228, 2020.01
 
  12 Modelling and Motion Control of a Liquid Metal Droplet in a Fluidic Channel, Jie Xie, Fangxia Li, Shaolong Kuang, Hao Yang, Xiangpeng Li*, Shiyang Tang, Weihua Li, Shiwu Zhang*, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 25(2): 942-950, 2020
   
  13 Rotating Angle Estimation for Hybrid Stepper Motors with Application to Bearing Fault Diagnosis, Xiaoxian Wang, Siliang Lu*, Shiwu Zhang*, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 69(8): 5556-5568, 2020
   
  14 The Variable Resonance Magnetorheological Pendulum Tuned Mass Damper: Mathematical Modelling and Seismic Experimental Studies, M. D. Christie, S. Sun*, L. Deng, D. H. Ning, H. Du, S. W. Zhang* and W. H. Li, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 31:263-276, 2020.01
   
  2019
  1 Development of a smart rubber joint for train using shear thickening fluids, Jian Yang, Shuaishuai Sun*, Ning Guo, Donghong Ning, Masami Nakano, Zhixiong Li, Haiping Du, Shiwu Zhang and Weihua Li*, Smart Materials and Structures, 2019.11
   
  2 Aerial Grasping with a Lightweight Manipulator Based on Multi-Objective Optimization and Visual Compensation, Haoyao Chen, Fengyu Quan, Linxu Fang, and Shiwu Zhang, Sensors, 2019, 19, 4253
 
  3 Magnetically Driven Undulatory Microswimmers Integrating Multiple Rigid Segments, Pan Liao, Liuxi Xing, Shiwu Zhang, Dong Sun*, Small 2019, 15, 1901197
   
  4 Development and evaluation of a highly adaptive MRF-based absorber with a large effective frequency range, Jian Yang, Shuaishuai Sun*, Donghong Ning, Zhixiong Li, Lei Deng, Christie Matthew, Haiping Du, Shiwu Zhang*, Weihua Li. Smart Materials and Structures 28 105003, 2019
   
  5 A magnetorheological elastomer rail damper for wideband attenuation of rail noise and vibration, S.S. Sun*, J. Yang, T. Yildirim, D. Ning, X. Zhu, H. Du, S.W. Zhang*, M. Nakano and W.H. Li , Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 31(2): 220-228, 2020
   
  6 Rotation of Liquid Metal Droplets Solely Driven by the Action of Magnetic Fields,J Shu, SY Tang*, S Zhao, Z Feng, H Chen, X Li*, W Li, S Zhang*, Applied Sciences 9 (7), 1421, 2019
   
  7 Experimental testing and modelling of a rotary variable stiffness and damping shock absorber using magnetorheological technology, L Deng, S Sun*, MD Christie, J Yang, D Ning, X Zhu, H Du, S Zhang*, W Li, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 30(10): 1453-1465, 2019.
   
  8 Review of Structural Control Technologies Using Magnetorheological Elastomers, Jian Yang, Shuaishuai Sun, Shiwu Zhang, Weihua Li. Current Smart Materials, Volume 4, Number 1, 2019, pp. 22-28(7)
   
  9 A highly stiffness-adjustable robot leg for enhancing locomotive performance, M.D.Christie, S.Sun*, D.H.Ning, H.Du, S.W.Zhang*, W.H.Li. Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 126, Pages 458-468, 2019
   
  10 Magnetically- and Electrically-Controllable Functional Liquid Metal Droplets, Fangxia Li, Shaolong Kuang, Xiangpeng Li*, Jian Shu, Weihua Li, Shi-Yang Tang*, and Shiwu Zhang*, Advanced Materials Technologies, 1800694, 2019 (Best of Advanced Materials Technologies 2019)
   
  11 A new generation of magnetorheological vehicle suspension system with tunable stiffness and damping characteristics, Shuaishuai Sun, Xin Tang, Jian Yang, Donghong Ning, Haiping Du, Shiwu Zhang*, Weihua Li*, IEEE Transactions on Industrial Informatics 15(8): 4696 - 4708, 2019
   
  12 A Variable Resonance Magnetorheological-fluid-based Pendulum Tuned Mass Damper for Seismic Vibration Suppression,M.D.Christie, S. Sun*, L.Deng, D.H.Ning, H.Du, S.W.Zhang*, W.H.Li, Mechanical Systems and Signal Processing Vol.116: 530-544 , 2019
   
  13 A Controllable Untethered Vehicle Driven by Electrically Actuated Liquid Metal Droplets, Xiangxiang Li, Jie Xie, Shi-Yang Tang, Ronald Xu, Xiangpeng Li*, Weihua Li and Shiwu Zhang*. IEEE Transactions on Industrial Informatics15(5): 2535-2543, 2019
 
  14 Design and Implementation of a Soft Robotic Arm Driven by SMA Coils, Hao Yang, Min Xu*, Weihua Li and Shiwu Zhang*. IEEE Transactions on Industrial Electronics 66(8): 6108-6116, 2019
 
  2018
  1 A Wheeled Robot Driven by a Liquid Metal Droplet, Jian Wu, Shi-Yang Tang*, Tao Fang, Weihua Li, Xiangpeng Li*, and Shiwu Zhang*, Advanced Materials Volume30, Issue51 December 20, 2018 1805039
   
  2 Unconventional Locomotion of Liquid Metal Droplets Driven by Magnetic Fields, Jian Shu, Shi-Yang Tang*, Zhihua Feng, Weihua Li, Xiangpeng Li* and Shiwu Zhang* . Soft Matter 14, 7113 - 7118, 2018
   
  3 A Fish-Like Magnetically Propelled Microswimmer Fabricated by 3D Laser Lithography, Pan Piao, Juanyang Li, Shiwu Zhang, Dong Sun, 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3581-3586
 
  4 Design and modelling analysis of a changeable stiffness robotic leg working with magnetorheological technology, Zijun Jing, Shuaishuai Sun, Yiming Ouyang, Shiwu Zhang*, Weihua Li*, Jinjin Zheng. Journal of Intelligent Material Systems and StructuresVol. 29 (19): 3725-3736, 2018
 
  5 The Viscoelastic Properties of Gallium-Indium Alloy, Yikun Yang, Shuaishuai Sun, Shiyang Tang, Weihua Li*, Shiwu Zhang*, Applied Rheology, 28: 42903, 2018.08
 
  6 Experimental nonlinear vibrations of an MRE sandwich plate. J Zhang, T Yildirim, G Alici, S Zhang, W Li*. Smart Structures and Systems. 22 (1), 71-79, 2018
 
  7 Development and evaluation of an MRE-based absorber with two individually controllable natural frequencies, Jian Yang, Shuaishuai Sun*, Jiayu Chi, Donghong Ning, Haiping Du, Shiwu Zhang*, Weihua Li, Shixin Mao. Smart Materials and Structures Vol. 27 095002, 2018
 
  8 Development of magnetorheological elastomers–based tuned mass damper for building protection from seismic events, Shuaishuai Sun, Jian Yang, Haiping Du, Shiwu Zhang, Tianhong Yan, M. Nakano, and Weihua Li*, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 29(8) 1777–1789 2018
 
  9 On a CPG-based Hexapod Robot: AmphiHex-II with Variable Stiffness Legs, Bin Zhong, Shiwu Zhang*, Min Xu, Youcheng Zhou, Tao Fang, Weihua Li*, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 23(2) 542-551, 2018
 
  10 A Dual Caudal-fin Miniature Robotic Fish with an Integrated Oscillation and Jet Propulsive Mechanism, Pan Liao, Shiwu Zhang*, Dong Sun*. Bioinspiration & Biomimetics13 (3), 036007, 2018
   
  11 Simple, low-cost fabrication of semi-circular channel using the surface tension of solder paste and its application to microfluidic valves, S. Yan, Y. Li, Y. Zhu, M. Liu, Q. Zhao, D. Yuan, G. Yun, S. Zhang, W. Wen, SY. Tang, W. Li, Electrophoresis.39(12):1460-1465. 2018
   
  12 A rapid, maskless 3D prototyping for fabrication of capillary circuits: towards urinary protein detection. Yan, S., Zhu, Y., Tang, S. Y., Li, Y., Zhao, Q., Yuan, D. Yun G. Zhang. S& Li, W. Electrophoresis, 39(7): 957-964. 2018.
   
  13 Versatile Microfluidic Platforms Enabled by Novel Magnetorheological Elastomer Microactuators, Shi-Yang Tang, Xuchun Zhang, Shuaishuai Sun, Dan Yuan, Qianbin Zhao, Sheng Yan, Lei Deng, Guolin Yun, Jun Zhang, Shiwu Zhang, and Weihua Li, Advanced Functional Materials, 28(8):1705484, 2018
   
  14 Experimental nonlinear model identification of a highly nonlinear resonator, T Yildirim, J Zhang, S Sun, G Alici, S Zhang, W Li. Journal of Vibration and Acoustics, 140(3), 034502, 2018
   
  2017
  1 Development of a nonlinear adaptive absorber based on magnetorheological elastomer. Shuaishuai Sun, Jian Yang, Tanju Yildirim, Haiping Du, Gursel Alici, Shiwu Zhang*, Weihua Li*. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2018, 29, 194-204
   
  2 Design of an enhanced wideband energy harvester using a parametrically excited array. Tanju Yildirim, Jun Zhang, Shuaishuai Sun, Gursel Alici, Shiwu Zhang*, Werihua Li*, Journal of Sound and Vibration 410, 416-428, 2017
   
  3 Development of an MR seat suspension with self-powered generation capability, S. Sun, D. Ning, J. Yang, H. Du, S. Zhang*, W. Li*, M. Nakano, Smart Materials and Structures, 2017, 26, 085025
   
  4 Design and verification of a hybrid nonlinear MRE vibration absorber for controllable broadband performance, Shuaishuai Sun, T Yildirim, Jichu Wu, Jian Yang, Haiping Du, Shiwu Zhang*, Weihua Li*. Smart Materials and Structures 26 (9), 095039, 2017
   
  5 Modeling of share/soil interaction of a horizontally reversible plow using computational fluid dynamics L Zhu, JR Ge, X Cheng, SS Peng, YY Qi, SW Zhang, DQ Zhu. Journal of Terramechanics 72, 1-8, 2017
 
  6 Application of bio-inspired control of AmphiHex-I in detection of Oncomelania hupensis, the amphibious snail intermediate host of Schistosoma japonicum, Youcheng Zhou, Bin Zhong, Tao Fang, Jiming Liu, Xiaonong Zhou, Shiwu Zhang*, Industrial Robot: An International Journal, Vol. 44 Issue: 2, pp.242-250, 2017
 
  7 A torsional MRE joint for a C-shaped robotic leg, M D Christie, Shuaishuai Sun, Donghong Ning, Haiping Du, Shiwu Zhang* and Weihua Li*, Smart Materials and Structures 26(1): 015002, 2017
 
  2016
  1 Locomotion Performance of the Amphibious Robot on Various Terrains and Underwater with Flexible Flipper Legs, Bin Zhong, Youcheng Zhou, Xiaoxiang Li, Min Xu, Shiwu Zhang*. Journal of Bionic Engineering Vol. 13,525-536, 2016
 
  2 A seat suspension with a rotary magnetorheological damper for heavy duty vehicles, Shuaishuai Sun, Donghong Ning, Jian Yang, Haiping Du, Shiwu Zhang*, Weihua Li*. Smart Materials and Structures 25(10):105032 · October 2016
 
  3 Development of a bio-inspired transformable robotic fin. Yikun Yang, Yu Xia, Fenghua Qin, Min Xu, Weihua Li, Shiwu Zhang*. Bioinspiration & Biomimetics 11(5):056010, 2016
 
  4 Theoretical and experimental study on a compliant flipper-leg during terrestrial locomotion. Tao Fang, Youcheng Zhou, Shikun Li, Min Xu, Haiyi Liang, Weihua Li, Shiwu Zhang*. Bioinspiration & Biomimetics 11(5):056005, 2016
 
  5 A Highly Adaptive Magnetorheological Fluid Robotic Leg for Efficient Terrestrial Locomotion. Nan Jiang, Shuaishuai Sun, Yiming Ouyang, Min Xu, Weihua Li, Shiwu Zhang*. Smart Materials and Structures 25(9):095019, 2016
 
  6 Design and Control of an Agile Robotic Fish with Integrative Biomimetic Mechanisms. Shiwu Zhang*, Yun Qian, Pan Liao, Fenghua Qin, and Jiming Yang. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 21(4): 1846-1857, 2016
 
  7 AmphiHex-I: Locomotory Performance in Amphibious Environments with Specially Designed Transformable Flipper-legs, Shiwu Zhang*, Youcheng Zhou, Min Xu, Xu Liang, Jiming Liu, and Jie Yang. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics.21(3):1720-1731, 2016
 
  2015
  1 Performance Study on a Novel Variable Area Robotic Fin, Bo Liu, Yikun Yang, Fenghua Qin, and Shiwu Zhang*. Mechatronics. Vo.32, P. 59–66, 2015
 
  2 A Hybrid Force Model to Estimate the Dynamics of Curved Legs in Granular Material. Lichao Xu, Shiwu Zhang*, Nan Jiang, Ronald X. Xu. Journal of Terramechanics. 59:59-70. 2015
 
  3 Dynamic Characteristics of Planar Bending Actuator Embedded with Shape Memory Alloy. Yong Du, Bo Liu, Min Xu, Erbao Dong, Shiwu Zhang*, Jie Yang. Mechatronics. Vol.25 pp.18-26, 2015
 
  2014
  1 Fluid-structure Interaction Study on the Performance of Flexible Articulated Caudal Fin. Bo Liu, Shiwu Zhang*, Fenghua Qin, Jie Yang, Advanced Robotics. vol. 28(24), 1665-1676, 2014
 
  2 Design and Implementation of a Lightweight Bio-Inspired Pectoral Fin with Complex Motions. Shiwu Zhang*, Bo Liu, Qin Yan, Lei Wang, K.H. Low, and Jie Yang. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. Vol. 19(6), 1773-1785, 2014
 
  3 Gait Study and Pattern Generation of a Starfish-Like Soft Robot with Flexible Rays Actuated by SMAs. Shixin Mao, Erbao Dong*, Hu Jin, Min Xu, Shiwu Zhang, Jie Yang, Kin Huat Low. Journal of Bionic Engineering, Vol. 11, 400-411, 2014
 
  2013
  1 Initial Development of a Novel Amphibious Robot with Transformable Fin-leg Composite Propulsion Mechanisms. Shiwu Zhang*, Xu Liang, Lichao Xu, and Min Xu, Journal of Bionic Engineering, Vol. 10, 434-445, 2013
 
  2 A Three-Dimensional Kinematics Analysis of the Koi Carp Pectoral Fin by Digital Image Processing, Lei Wang, Min Xu, Bo Liu, K. H. Low, Jie Yang, and Shiwu Zhang*, Journal of Bionic Engineering. Vol. 10 (2): 210-221 2013
 
  2012
  1 A Novel Implementation of a Flexible Robotic Fin Actuated by Shape Memory Alloy. Qin Yan, Lei Wang, Shiwu Zhang* and Jie Yang. Journal of Bionic Engineering. vol 9, no. 2. pp. 156-165, 2012
 
  2008
  1 Parametric Research of Experiments on a Carangiform Robotic Fish, Qin Yan, Zhen Han, Shiwu Zhang, Jie Yang, Journal of Bionic Engineering, vol. 5(3): 95-101, 2008
 
  2007
  1 Autonomy-oriented social networks modeling: discovering the dynamics of emergent structure and performance. Zhang Shiwu and Liu Jiming. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, v 21, n 4, 2007, p 611-638
 
  2 Computational Research on Modular Undulating Fin for Biorobotic Underwater Propulsor, Zhang Yonghua, Jia Laibing, Zhang Shiwu, Yang Jie and Low Kinhuat. Journal of Bionic Engineering, v 4, n 1, March, 2007, p 25-32
 
     
 

Multimodal imaging/Medical Devices

  2018
     
  1 A modular, open-source, slide-scanning microscope for diagnostic applications in resource-constrained settings , Q Lu, G Liu, C Xiao, C Hu, S Zhang, RX Xu, K Chu, Q Xu, ZJ Smith, PLOS ONE, 13 (3), e0194063, 2018
   
  2 Benchtop and animal validation of a portable fluorescence microscopic imaging system for potential use in cholecystectomy, J Ye, G Liu, P Liu, S Zhang, P Shao, ZJ Smith, C Liu, RX Xu. Journal of biomedical optics 23 (2), 020504 2018
   
  2017
  1 Development of a multimodal colposcopy for early screening of cervical intraepithelial neoplasia, Wenqi Ren Yingjie Qu, Jiaojiao Pei, Linlin Xiao, Shiwu Zhang*, Shufang Chang*, Ronald Xu*. Journal of Medical Devices, 11 (3), 031005 2017
 
  2016
  1 Multiview hyperspectral topography of tissue structural and functional characteristics, Peng Liu, Jiwei Huang, Shiwu Zhang*, Ronald X Xu*. Journal of Biomedical Optics. 21(1), 016012, January 2016
 
  2 Ultrasound mediated destruction of multifunctional microbubbles for image guided delivery of oxygen and drugs. Shufang Chang, Ting Si, Shiwu Zhang, Mark A Merrick, David E Cohn, Ronald X Xu*. Ultrason Sonochem. 2016 Jan 25; 28:31-8.
 
  2015
  1 Multi-scale hyperspectral imaging of cervical neoplasia, Chaojian Wang, Wenli Zheng, Yanggao Bu, Shufang Chang, Shiwu Zhang*, and Ronald X. Xu* Archives of Gynecology and Obstetrics, Vol. 293(6):1309–1317, 2015
 
  2 Microfabrication of polydimethylsiloxane phantoms to simulate tumor hypoxia and vascular anomaly. Qiang Wu, Wenqi Ren, Zelin Yu, Erbao Dong, Shiwu Zhang, and Ronald X. Xu*. Journal of Biomedical Optics 20(12), 121308 (December 2015)
 
  3 Quasi-simultaneous multimodal imaging of cutaneous tissue oxygenation and perfusion, Wenqi Ren, Qi Gan, Qiang Wu, Shiwu Zhang*, and Ronald X. Xu*. Journal of Biomedical Optics 20(12), 121307, 2015
 
  4 Hyperspectral wide gap second derivative analysis for in vivo detection of cervical intraepithelial neoplasia. Wenli Zheng, Chaojian Wang, Shufang Chang, Shiwu Zhang*, and Ronald X. Xu*. Journal of Biomedical Optics 20(12):121303, 2015
 
  5 Second derivative multispectral algorithm for quantitative assessment of cutaneous tissue oxygenation. Jiwei Huang, Shiwu Zhang, Surya Gnyawali, Chandan K. Sen, and Ronald X. Xu*, Journal of Biomedical Optics. 20(3), 036001 (March 2015)
 
  6 Multimodal imaging of cutaneous wound tissue. Shiwu Zhang, Surya Gnyawali, Jiwei Huang, Wenqi Ren, Gayle Gordillo, Chandan K. Sen*, and Ronald Xu*, Journal of Biomedical Optics 20(1), 016016 (January 2015)
 
  2014
  1 Designing a Wearable Navigation System for Image-Guided Cancer Resection Surgery. Pengfei Shao, Houzhu Ding, Jinkun Wang, Peng Liu, Qiang Ling, Jiayu Chen, Junbin Xu, Shiwu Zhang, and Ronald Xu. Annals of Biomedical Engineering. Vol. 42(11):2228-37. 2014
 
   
     授权发明专利
  1 一种光控制的电场驱动液态金属液滴的装置 张世武, 任宏泰, ZL202010395499.6, 发明 2021-09-15
  2 一种基于液态金属驱动的旋转电机 张世武, 王二龙, 舒健, 金虎 ZL202010267743.0 发明 2021-07-06
  3 一种基于液态金属驱动的轮式机器人 张世武、伍健 ZL201811189843.5 发明 2021-05-07
  4 一种双向限位的柔性鳍-腿推进装置; 张世武, 钟斌, 周佑丞, 方涛, 许旻 ZL201611024009.1 发明 2019-08-27
  5 一种基于曲柄滑块结构的双尾鳍仿生机器鱼; 张世武,李校祥,钱云,朱靖,秦丰华,杨基明 ZL 201610874259.8 发明 2019-01-11
  6 一种柔性管状波动的仿生推进器; 高东奇,刘寸宇,秦丰华,王彤,张世武 ZL201710060658.5 发明 2018-08-21
  7 一种基于往复丝杠的多鱼鳍推进装置; 张世武,廖攀 ZL201611044658.8 发明 2018-08-03
  8 一种刚度可控的水下仿生推进装置; 张世武,杨懿琨,王二龙,李卫华,孙帅帅 ZL201610851210.0 发明 2018-07-03
  9 一种基于磁流变液的可控变刚度腿; 张世武,蒋楠. ZL201510657908.4 发明 2018-04-10.
  10 一种拉力传感器的固定导向装置; 张世武, 王旭东, 许旻, 梁旭, 陈卓. ZL201510076344.5 发明 2017-12-22.
  11 一种物体轮廓的测量系统; 张世武, 王旭东,许旻, 梁旭, 陈卓 ZL201510088953.2 发明 2017-8-29
  12 一种基于弧形足-蹼转换机构的两栖推进复合腿; 张世武, 周佑丞, 钟斌, 方涛, 许旻. ZL201510455981.3 发明 2017-7-25.
  13 一种形状可控的水下仿生推进装置; 张世武, 杨懿琨, 刘波, 秦丰华, 许旻. ZL201510054420.2 发明 2017-3-8.
  14 一种面积可控的水下仿生推进装置; 张世武, 杨懿琨, 刘波, 秦丰华, 许旻. ZL201510044965.5 发明 2017-2-22.
  15 一种基于可变形足-蹼复合推进机构的水陆两栖机器人; 张世武,梁旭,许旻,刘鹏,任小双,徐利超,杨杰. ZL201210273204.3 发明 2014-12-10.
     
     
     
     
     
     
 
   
© Copyright 2017  
me seas ustc