Publications

ResearcherID: E-4081-2012


Refereed papers

115 in total: 1 Nature, 1 Nature Phys., 1 Nature Nano., 16 Phys. Rev. Lett., 1 Rep. Prog. Phys., 3 Nature Commun., 4 Nano Letters, 1 Angew. Chem. Int. Ed., 1 Adv. Mater., 1 Phys. Rev. Research(1 Letter)., 58 Phys. Rev. B (8 Rapid Communications)., 1 npj Quantum Materials., 1 Phys. Rev. Mater., 1 ACS Nano, 1 Nanotech., 1 Small Methods, 1 Appl. Phys. Lett., 1 Europhys. Lett., 2 New J. Phys., 1 Sci. Rep., 1 Mod. Phys. Lett. B, 1 J. Magn. Magn. Mater., 6 Front. Phys., 2 J. Phys. Condens. Matter, 1 Chem. Mater., 1 AIP Advances, 3 Chinese Phys. Lett., 1 Acta Phys. Sin., and 1 Eur. Phys. J. B


  2024
 1. " Tuning the number of chiral edge channels in a fixed quantum anomalous Hall system",
  Peng Deng*, Yulei Han, Peng Zhang, Su Kong Chong, Zhenhua Qiao*, and Kang L. Wang* (*corresponding author),
  Physical Review B 109, L201402 (2024). [PDF]

 2. "Realization of semimagnetic and magnetic topological insulators via topological surface states floating",
  Xuqi Li, Huihui Zhang, Hong Xu, Haidan Sang, Xiaonan Wang, Shifei Qi*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 109, 155427 (2024). [PDF]

 3. "Linear displacement current solely driven by the quantum metric",
  Longjun Xiang, Bin Wang*, Yadong Wei, Zhenhua Qiao, and Jian Wang* (*corresponding author),
  Physical Review B 109, 115121 (2024). [PDF]

 4. "Magnetically controlled topological braiding with Majorana corner states in second-order topological superconductors",
  Lizhou Liu, Chengming Miao, Hanzhao Tang, Ying-Tao Zhang*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 109 115413 (2024). [PDF]

 5. "Two-dimensional phase diagram of the charge density wave in doped CsV3Sb5",
  Linwei Huai, Hongyu Li, Yulei Han, Yang Luo, Shuting Peng, Zhiyuan Wei1, Jianchang Shen, Bingqian Wang, Yu Miao, Xiupeng Sun, Zhipeng Ou, Bo Liu, Xiaoxiao Yu, Ziji Xiang, Min-Quan Kuang, Zhenhua Qiao*, Xianhui Chen*, Junfeng He* (*corresponding author),
  npj Quantum Materials 9 : 23 (2024). [PDF]

 6. "Interstate Berry curvature of hinge state and its detection",
  Zheng Liu, Zhenhua Qiao*, Yang Gao, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review Research 6, L012005 (2024). [PDF]

 7. "Disorder-induced phase transitions in three-dimensional chiral second-order topological insulator",
  Yedi Shen, Zeyu Li, Qian Niu, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 109, 035303 (2024). [PDF]

 8. 2023
 9. "Berry-Curvature Engineering for Nonreciprocal Directional Dichroism in Two-Dimensional Antiferromagnets",
  Wenhao Liang, Junjie Zeng, Zhenhua Qiao*, Yang Gao*, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review Letters 131, 256901 (2023). [PDF]

 10. "Tunable Spin-Polarized States in Graphene on a Ferrimagnetic Oxide Insulator",
  Junxiong Hu, Yulei Han, Xiao Chi, Ganesh Ji Omar*, Mohammed Mohammed Esmail, Al Ezzi, Jian Gou, Xiaojiang Yu, Rusydi Andrivo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew Thye Shen Wee, Zhenhua Qiao*, and A. Ariando* (*corresponding author),
  Adv. Mater. 2023, 2305763 (2023). [PDF]

 11. "Topological junctions in high-Chern-number quantum anomalous Hall systems",
  Yulei Han, Shiyao Pan, Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 108, 115302 (2023). [PDF]

 12. "Unidirectional electron–phonon coupling in the nematic state of a kagome superconductor",
  Ping Wu, Yubing Tu, Zhuying Wang, Shuikang Yu, Hongyu Li, Wanru Ma, Zuowei Liang, Yunmei Zhang, Xuechen Zhang, Zeyu Li, Ye Yang, Zhenhua Qiao*, Jianjun Ying, Tao Wu, Lei Shan, Ziji Xiang, Zhenyu Wang*, and Xianhui Chen* (*corresponding author),
  Nature Physics 10, 1038 (2023). [PDF]

 13. "Spin transport properties in MnBi2Te4-based magnetic tunnel junctions",
  Xinlong Dong, Xin Jia, Zhi Yan, Xuemin Shen, Zeyu Li, Zhenhua Qiao*, and Xiaohong Xu* (*corresponding author),
  Chinese Phys. Lett. 40 087301, 1088 (2023). [PDF]

 14. "A unique van Hove singularity in kagome superconductor CsV3-xTaxSb5 with enhanced superconductivity",
  Yang Luo, Yulei Han, Jinjin Liu, Hui Chen, Zihao Huang, Linwei Huai, Hongyu Li, Bingqian Wang, Jianchang Shen, Shuhan Ding, Zeyu Li, Shuting Peng, Zhiyuan Wei, Yu Miao, Xiupeng Sun, Zhipeng Ou, Ziji Xiang, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Yugui Yao, Haitao Yang, Xianhui Chen, Hong-Jun Gao*, Zhenhua Qiao*, Zhiwei Wang*, and Junfeng He* (*corresponding author),
  Nature Communications 14, 3819 (2023). [PDF]

 15. "Large Rashba spin-orbit coupling and high-temperature quantum anomalous Hall effect in Re-intercalated graphene/CrI3 heterostructure",
  Yulei Han, Zhi Yan, Zeyu Li, Xiaohong Xu, Zhenyu Zhang, Qian Niu, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 107, 205412 (2023). [PDF]

 16. "Layer-dependent zero-line modes in antiferromagnetic topological insulators",
  Wenhao Liang, Tao Hou, Junjie Zeng, Zheng Liu, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 107, 075303 (2023). [PDF]

 17. "Valley-polarized quantum anomalous Hall effect in van der Waals heterostructures based on monolayer jacutingaite family materials",
  Xudong Zhu, Yuqian Chen, Zheng Liu*, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 18, 23302 (2023). [PDF]

 18. 2022
 19. "Equipartition of current in metallic armchair nanoribbon of graphene-based device",
  Hui Yang, Junjie Zeng, Sanyi You, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 17, 63508 (2022). [PDF]

 20. "Topological corner states in graphene by bulk and edge engineering",
  Junjie Zeng, Chen Chen, Yafei Ren, Zheng Liu, Wei Ren*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 106, L201407 (2022). [PDF]

 21. "Second-order topological insulator in van derWaals heterostructures of CoBr2/Pt2HgSe3/CoBr2",
  Zheng Liu, Yafei Ren, Yulei Han, Qian Niu, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 106, 195303 (2022). [PDF]

 22. "MX family: an efficient platform for topological spintronics based on Rashba and Zeeman-like spin splittings",
  Majeed Ur Rehman and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Journal of Physics: Condensed Matter 51, 015001 (2022). [PDF]

 23. "Physical origin of current partition at a topological trifurcation",
  Sanyi You, Tao Hou, Zhengtian Li, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 106, L161413 (2022). [PDF]

 24. "Boosting Electrical Response toward Trace Volatile Organic Compounds Molecules via Pulsed Temperature Modulation of Pt Anchored WO3 Chemiresistor",
  Tiantian Dai, Zhi Yan, Meng Li, Yulei Han, Zanhong Deng, Shimao Wang, Ruyang Wang, Xiaohong Xu, Lei Shi, Wei Tong, Jun Bao, Zhenhua Qiao*, Liang Li*, and Gang Meng* (*corresponding author),
  Small Methods 6, 2200728 (2022). [PDF]

 25. "Topological Surface State Annihilation and Creation in SnTe/Crx(BiSb)2−xTe3 Heterostructures",
  Peng Deng*, Alexander Crutter, Yulei Han, Megan E. Holtz, Peng Zhang, Patrick Quarterman, Shuaihang Pan, Shifei Qi, Zhenhua Qiao*, and Kang L. Wang* (*corresponding author),
  Nano Letters 22, 5735 (2022). [PDF]

 26. "Formation of topological domain walls and quantum transport properties of zero-line modes in commensurate bilayer graphene systems",
  Junjie Zeng, Rui Xue, Tao Hou, Yulei Han, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 17, 63503 (2022). [PDF]

 27. "Chern Number Tunable Quantum Anomalous Hall Effect in Monolayer Transitional Metal Oxides via Manipulating Magnetization Orientation",
  Zeyu Li, Yulei Han, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review Letters 129, 036801 (2022). [PDF]

 28. "Electronic states dressed by an out-of-plane supermodulation in the quasi-two-dimensional kagome superconductor CsV3Sb5",
  Yang Luo, Shuting Peng, Samuel M. L. Teicher, Linwei Huai, Yong Hu, Yulei Han, Brenden R. Ortiz, Zuowei Liang, Zhiyuan Wei, Jianchang Shenm Zhipeng Ou, Bingqian Wang, Yu Miao, Mingyao Guo, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Zhenhua Qiao, Zhenyu Wang*, Stephen D. Wilson*, Xianhui Chen, and Junfeng He* (*corresponding author),
  Physical Review B 105, L241111 (2022). [PDF]

 29. "Angle-resolved photoemission spectroscopy of electronic structure of 1T-NbSeTe",
  Zhiyuan Wei, Yong Hu, Lingyong Zeng, Zeyu Li, Zhenhua Qiao*, Huixia Luo*, and Junfeng He* (*corresponding author),
  Acta Physica Sinica 71, 127901 (2022). [PDF]

 30. "Valley-symmetry-broken magnetic topological responses in (Pt/Pd)2HgSe3/CrGeTe3 and Pd2HgSe3/CrI3 through interfacial coupling",
  Majeed Ur Rehman, Zhenhua Qiao*, and Jian Wang* (*corresponding author),
  Physical Review B 105, 165417 (2022). [PDF]

 31. "Interchannel coupling induced gapless modes in multichannel zero-line systems",
  Yulei Han, Sanyi You, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 105, 155301 (2022). [PDF]

 32. "In-plane magnetization and electronic structures in BiFeO3/graphene superlattice",
  Chen Chen, Junjie Zeng, Yafei Ren, Le Fang, Yabei Wu, Peihong Zhang, Tao Hu, Jian Wang*, Zhenhua Qiao*, and Wei Ren* (*corresponding author),
  Applied Physics Letters 120, 084002 (2022). [PDF]

 33. "Giant tunneling magnetoresistance and electroresistance in α-In2Se3-based van derWaals multiferroic tunnel junctions",
  Zhi Yan, Zeyu Li, Yulei Han*, Zhenhua Qiao*, and Xiaohong Xu* (*corresponding author),
  Physical Review B 105, 075423 (2022). [PDF]

 34. "Pressure-Induced Dimensional Crossover in a Kagome Superconductor",
  Fanghang Yu, Xudong Zhu, Xikai Wen, Zhigang Gui, Zeyu Li, Yulei Han, Tao Wu, Zhenyu Wang, Ziji Xiang, Zhenhua Qiao*, Jianjun Ying*, and Xianhui Chen* (*corresponding author),
  Physical Review Letters 128, 077001 (2022). [PDF]

 35. "Thickness-Driven Quantum Anomalous Hall Phase Transition in Magnetic Topological Insulator Thin Films",
  Yuchen Ji, Zheng Liu, Peng Zhang, Lun Li, Shifei Qi, Peng Chen, Yong Zhang, Qi Yao, Zhongkai Liu, Kang L. Wang, Zhenhua Qiao*, and Xufeng Kou* (*corresponding author),
  ACS Nano 16, 1134 (2022). [PDF]

 36. "Electronic properties of zero-line modes in bilayer graphene: An ab initio study",
  Zhi Yan, Tao Hou, Yulei Han*, Xiaohong Xu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 105, 035425 (2022). [PDF]

 37. "In-Plane Magnetization-Induced Corner States in Bismuthene",
  Bin Han, Junjie Zeng, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Chin. Phys. Lett. 39, 017302 (2022). [PDF]

 38. 2021
 39. "Realizing Kagome Band Structure in Two-Dimensional Kagome Surface States of RV6Sn6 (R = Gd, Ho)",
  Shuting Peng, Yulei Han, Ganesh Pokharel, Jianchang Shen, Zeyu Li, Makoto Hashimotoand, Donghui Lu, Brenden R. Ortiz, Yang Luo, Houchen Li, Mingyao Guo, Bingqian Wang, Shengtao Cui, Zhe Sun, Zhenhua Qiao*, Stephen D. Wilson*, and Junfeng He* (*corresponding author),
  Physical Review Letters 127, 266401 (2021). [PDF]

 40. "Realization of the Kane-Mele model in XN4-embedded graphene (X = Pt, Ir, Rh, Os)",
  Haonan Wang, Qian Niu, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 104, 235157 (2021). [PDF]

 41. "Interlayer ferromagnetism and high-temperature quantum anomalous Hall effect in p-doped MnBi2Te4 multilayers",
  Yulei Han, Shiyang Sun, Shifei Qi*, Xiaohong Xu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 103, 245403 (2021). [PDF]

 42. "Large-gap quantum anomalous Hall effect in monolayer halide perovskite",
  Zeyu Li, Yulei Han, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 104, 205401 (2021). [PDF]

 43. "Anderson localization induced by spin-flip disorder in large-Chern-number quantum anomalous Hall effect",
  Hui Yang, Junjie Zeng, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 104, 115414 (2021). [PDF]

 44. "Van der Waals heterostructure Pt2HgSe3/CrI3 for topological valleytronics",
  Zheng Liu, Yulei Han, Yafei Ren, Qian Niu, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 104, L121403 (2021). [PDF]

 45. "Quantum anomalous Hall effect in MnBi2Te4 van der Waals heterostructures",
  Ruiling Gao, Guanhua Qin, Shifei Qi*, Zhenhua Qiao*, and Wei Ren* (*corresponding author),
  Physical Review Materials 5, 114201 (2021). [PDF]

 46. "Orbital Chern Insulator and Quantum Phase Diagram of a Kagome Electron System with Half-Filled Flat Bands",
  Yafei Ren, Hong-Chen Jiang, Zhenhua Qiao*, and D. N. Sheng (*corresponding author),
  Physical Review Letters 126, 117602 (2021). [PDF]

 47. "Temperature Dependent In-Plane Anisotropic Magnetoresistance in HfTe5 Thin Layers",
  Peng Wang, Tao Hou, Fangdong Tang, Peipei Wang, Yulei Han, Yafei Ren, Hualing Zeng*, Liyuan Zhang*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Chinese Physics Letters 38, 017201 (2021). [PDF]

 48. 2020
 49. "Multiple Majorana edge modes in magnetic topological insulator–superconductor heterostructures",
  Qingming Li, Yulei Han, Kunhua Zhang, Ying-Tao Zhang*, Jian-Jun Liu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 102, 205402 (2020). [PDF]

 50. "Valley current splitter in minimally twisted bilayer graphene",
  Tao Hou, Yafei Ren, Yujie Quan, Jeil Jung, Wei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 102, 085433 (2020). [PDF]

 51. "Nonmagnetic doping induced quantum anomalous Hall effect in topological insulators",
  Shifei Qi, Ruiling Gao, Maozhi Chang, Tao Hou, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 102, 085419 (2020). [PDF]

 52. "Mesoscopic electronic transport in twisted bilayer graphene",
  Yulei Han, Junjie Zeng, Yafei Ren, Xinlong Dong*, Wei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 101, 235432 (2020). [PDF]

 53. "Origin of magnetic inhomogeneity in Cr- and V-doped topological insulators",
  Shifei Qi, Zheng Liu, Maozhi Chang, Ruiling Gao, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 101, 241407(R) (2020). [PDF]

 54. "Engineering Corner States from Two-Dimensional Topological Insulators",
  Yafei Ren, Zhenhua Qiao*, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review Letters 124, 166804 (2020). [PDF]

 55. "Metallic network of topological domain walls",
  Tao Hou, Yafei Ren, Yujie Quan, Jeil Jung, Wei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 101, 201403(R) (2020). [PDF]

 56. "Approaching three-dimensional quantum Hall effect in bulk HfTe5",
  Peng Wang, Yafei Ren, Fangdong Tang, Peipei Wang, Tao Hou, Hualing Zeng*, Liyuan Zhang*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 101, 161201(R) (2020). [PDF]

 57. "Pursuing the high-temperature quantum anomalous Hall effect in MnBi2Te4/Sb2Te3 heterostructures",
  Shifei Qi, Ruiling Gao, Maozhi Chang, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 101, 014423 (2020). [PDF]

 58. 2019
 59. "Quantum anomalous Hall effect by coupling heavy atomic layers with CrI3",
  Majeed Ur Rehman, Xinlong Dong, Tao Hou, Zeyu Li, Shifei Qi, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 100, 195422 (2019). [PDF]

 60. "Finite-size effects in the dynamic conductivity and Faraday effect of quantum anomalous Hall insulators",
  Junjie Zeng, Tao Hou, Zhenhua Qiao*, and Wang-Kong Tse* (*corresponding author),
  Physical Review B 100, 205408 (2019). [PDF]

 61. "Universal conductance fluctuations in Sierpinski carpets",
  Yulei Han and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 14, 63603 (2019). [PDF]

 62. "Universal current correlations induced by the Majorana and fermionic Andreev bound states",
  Kunhua Zhang, Xinlong Dong, Junjie Zeng, Yulei Han, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 100, 045421 (2019). [PDF]

 63. "Pressure-induced modification of the anomalous Hall effect in layered Fe3GeTe2",
  Xiangqi Wang, Zeyu Li, Min Zhang, Tao Hou, Jinggeng Zhao, Lin Li, Azizur Rahman, Zilong Xu, Junbo Gong, Zhenhua Chi, Rucheng Dai, Zhongping Wang, Zhenhua Qiao*, and Zengming Zhang* (*corresponding author),
  Physical Review B 100, 014407 (2019). [PDF]

 64. "Engineering giant Rashba spin-orbit splitting in graphene via n−p codoping",
  Shifei Qi, Yulei Han*, Fuming Xu, Xiaohong Xu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 99, 195439 (2019). [PDF]

 65. "Three-dimensional quantum Hall effect and metal–insulator transition in ZrTe5",
  Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang*, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao*, and Liyuan Zhang* (*corresponding author),
  Nature 569, 537–541 (2019). [PDF]

 66. "Enhanced Robustness of Zero-line Modes in Graphene via a Magnetic Field",
  Ke Wang, Tao Hou, Yafei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 14, 23501 (2019). [PDF]

 67. 2018
 68. "Assessment of bilayer silicene to probe as quantum spin and valley Hall effect",
  Majeed Ur Rehman* and Zhenhua Qiao (*corresponding author),
  The European Physical Journal B 91, 42 (2018). [PDF]

 69. "Perfectly conducting graphene electronic waveguide with curved channels",
  Vahid Mosallanejad, Ke Wang, Zhenhua Qiao* and Guoping Guo* (*corresponding author),
  Journal of Physics: Condensed Matter 30, 325301 (2018). [PDF]

 70. "Rapid Identification of the Layer Number of Large-Area Graphene on Copper",
  Zhikai Qi, Xudong Zhu, Hongchang Jin, Tiezhu Zhang, Xianghua Kong, Rodney S. Ruoff, Zhenhua Qiao*, and Hengxing Ji* (*corresponding author),
  Chemistry of Materials 30, 2067 (2018). [PDF]

 71. "Quantum anomalous Hall effect and giant Rashba spin-orbit splitting in graphene system co-doped with boron and 5d transition-metal atoms",
  Xinzhou Deng, Hualing Yang, Shifei Qi*, Xiaohong Xu, Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 13, 137308 (2018). [PDF]

 72. "Topological zero-line modes in folded bilayer graphene",
  Tao Hou, Guanghui Cheng, Wang-Kong Tse, Changgan Zeng*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 98, 245417 (2018). [PDF]

 73. 2017
 74. "In-plane magnetization-induced quantum anomalous Hall effect in atomic crystals of group-V elements",
  Peichen Zhong, Yafei Ren, Yulei Han, Liyuan Zhang, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 96, 241103 (2017). [PDF]

 75. "Electric field effect of GaAs monolayer from first principles",
  Jiongyao Wu, Yali Yang, Heng Gao, Yuting Qi, Jiaqi Zhang, Zhenhua Qiao, and Wei Ren,
  AIP Advances 7, 035218 (2017). [PDF]

 76. "Tunable current partition at zero-line intersection of quantum anomalous Hall topologies",
  Yafei Ren, Junjie Zeng, Ke Wang, Fuming Xu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 96, 155445 (2017). [PDF]

 77. "Spin-pairing correlations and spin polarization of Majorana bound states in two-dimensional topological-insulator systems",
  Kunhua Zhang, Junjie Zeng, Yafei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 96, 085117 (2017). [PDF]

 78. "Competing Gap Opening Mechanisms of Monolayer Graphene and Graphene Nanoribbons on Strong Topological Insulators",
  Zhuonan Lin, Wei Qin, Jiang Zeng, Wei Chen, Ping Cui, Jun-Hyung Cho, Zhenhua Qiao and Zhenyu Zhang,
  Nano Letters, 6b05354 (2017). [PDF]

 79. "Gate-tunable current partition in graphene-based topological zero lines",
  Ke Wang, Yafei Ren, Xinzhou Deng, Shengyuan A. Yang, Jeil Jung*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 95, 245420 (2017). [PDF]

 80. "Realization of quantum anomalous Hall effect in graphene from n-p codoping-induced stable atomic adsorption",
  Xinzhou Deng, Shifei Qi, Yulei Han, Kunhua Zhang, Xiaohong Xu* and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 95, 121410 (2017). [PDF]

 81. "First principles electronic structure and magnetic properties of inverse Heusler alloys X2YZ(X=Cr; Y=Co, Ni; Z=Al, Ga, In, Si, Ge, Sn, Sb)",
  Susanta K. Mohanta, Yongxue Tao, Xiaoyan Yan, Guanhua Qin, Venkatesh Chandragiri, Xi Li, Chao Jing, Shixun Cao, Jincang Zhang, Zhenhua Qiao, Hui Gu and Wei Ren
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 430, 65-69 (2017). [PDF]

 82. "Topological phase transition from trigonal warping in van der Waals multilayers",
  Junjie Zeng, Yafei Ren, Kunhua Zhang, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 95, 045424 (2017). [PDF]

 83. 2016
 84. "Topological phases in two-dimensional materials: a review",
  Yafei Ren, Zhenhua Qiao* and Qian Niu (*corresponding author),
  Reports on Progress in Physics 79, 066501 (2016). [PDF]

 85. "Gate-controlled topological conducting channels in bilayer graphene",
  Jing Li, Ke Wang, Kenton J. McFaul, Zachary Zern, Yafei Ren, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhenhua Qiao* and Jun Zhu* (*corresponding author),
  Nature Nanotechnology 11, 1060-1065 (2016). [PDF]

 86. "Anderson Localization from Berry-Curvature Interchange in Quantum Anomalous Hall System",
  Zhenhua Qiao, Yulei Han, Lei Zhang, Ke Wang, Xinzhou Deng, Hua Jiang, Shengyuan A. Yang, Jian Wang, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 117, 056802 (2016). [PDF]

 87. "High-temperature quantum anomalous Hall effect in n-p codoped topological insulators",
  Shifei Qi, Zhenhua Qiao, Xinzhou Deng, Ekin D. Cubuk, Hua Chen, Wenguang Zhu, Efthimios Kaxiras, S.B. Zhang, Xiaohong Xu, and Zhenyu Zhang, († co-first author)
  Physical Review Letters 117, 056804 (2016). [PDF]

 88. "The Origin of Improved Electrical Double-Layer Capacitance by Topological Defects and Dopants in Graphene for Supercapacitors",
  Jiafeng Chen, Yulei Han, Xianghua Kong, Xinzhou Deng, Hyo Ju Park, Yali Guo, Song Jin, Zhikai Qi, Zonghoon Lee, Zhenhua Qiao*, Rodney S. Ruoff*, and Hengxing Ji* (*corresponding author),
  Angewandte Chemie International Edition 10, 1002 (2016). [PDF]

 89. "Quantum anomalous Hall effect in atomic crystal layers from in-plane magnetization",
  Yafei Ren, Junjie Zeng, Xinzhou Deng, Fei Yang, Hui Pan*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 94, 085411 (2016). [PDF]

 90. "Transmission spectra and valley processing of graphene and carbon nanotube superlattices with inter-valley coupling",
  FumingXu, Zhizhou Yu, Yafei Ren, Bin Wang, Yadong Wei*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  New Journal of Physics 18, 113011 (2016). [PDF]

 91. 2015
 92. "Role of geometry and topological defects in the one-dimensional zero-line modes of graphene",
  Xintao Bi, Jeil Jung, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 92, 235421 (2015). [PDF]

 93. "High-efficiency Cooper-pair splitter in quantum anomalous Hall insulator proximity-coupled with superconductor",
  Ying-Tao Zhang, Xinzhou Deng, Qing-Feng Sun and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Scientific Reports 5, 14892 (2015). [PDF]

 94. "The positive piezoconductive effect in graphene",
  Kang Xu, Ke Wang, Wei Zhao, Wenzhong Bao, Erfu Liu, Yafei Ren, Miao Wang, Yajun Fu, Junwen Zeng, Zhaoguo Li, Wei Zhou, Fengqi Song, Xinran Wang, Yi Shi, Xiangang Wan, Michael S. Fuhrer, Baigeng Wang, Zhenhua Qiao*, Feng Miao and Dingyu Xing (*corresponding author),
  Nature Communications 6, 8119 (2015). [PDF]

 95. "Single-valley engineering in graphene superlattices",
  Yafei Ren, Xinzhou Deng, Zhenhua Qiao*, Changsheng Li, Jeil Jung, Changgan Zeng, Zhenyu Zhang, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review B 91, 245415 (2015). [PDF]

 96. 2014
 97. "Current partition at topological channel intersections",
  Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Chungwei Lin, Allan H. MacDonald, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 112, 206601 (2014). [PDF]

 98. "Ab initio theory of moire superlattice bands in layered two-dimensional materials",
  Jeil Jung, Zhenhua Qiao, Allan MacDonald, and Raoux Arnaud,
  Physical Review B 89, 205414 (2014). [PDF]

 99. "Topological metallic phases in spin-orbit coupled bilayer systems",
  Hui Pan, Xin Li, Zhenhua Qiao, Cheng-Cheng Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang,
  New Journal of Physics 16 123015 (2014). [PDF]

 100. "Quantum anomalous Hall effect in graphene proximity coupled to an antiferromagnetic insulator",
  Zhenhua Qiao, Wei Ren, Hua Chen, L. Bellaiche, Zhenyu Zhang, Allan H. MacDonald, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 112, 116404 (2014). [PDF]

 101. "Valley-polarized quantum anomalous Hall effect in silicene",
  Hui Pan, Zhenshan Li, Cheng-Cheng Liu, Guobao Zhu, Zhenhua Qiao*, and Yugui Yao* (*corresponding author),
  Physical Review Letters 112, 106802 (2014). [PDF]

 102. "Capacitance of carbon-based electrical double-layer capacitors",
  Hengxing Ji, Xin Zhao, Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Yanwu Zhu, Yalin Lu, Li Li Zhang, Allan H. MacDonald, and Rodney S. Ruoff,
  Nature Communications 5, 3317 (2014). [PDF]

 103. 2013
 104. "Detecting zero-line mode in bilayer graphene via quantum Hall effect",
  Ying-Tao Zhang, Zhenhua Qiao, and Qingfeng Sun,
  Physical Review B 87, 235405 (2013). [PDF]

 105. "Topological phases in gated bilayer graphene: Effects of Rashba spin-orbit coupling and exchange field",
  Zhenhua Qiao, Xiao Li, Wang-Kong Tse, Hua Jiang, and Qian Niu,
  Physical Review B 87, 125405 (2013). [PDF]

 106. 2012
 107. "Spin-polarized edge modes and snake states in HgTe/CdTe quantum wells under an antisymmetric magnetic field",
  Ying-Tao Zhang, Feng Zhai, Zhenhua Qiao, and Qingfeng Sun,
  Physical Review B (Rapid Communications) 86, 121403 (2012). [PDF]

 108. "Stabilizing topological phases in graphene via random adsorption",
  Hua Jiang*, Zhenhua Qiao*, Haiwen Liu, Junren Shi, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review Letters 109, 116803 (2012). [PDF]

 109. "Quantum anomalous Hall effect with tunable Chern number in magnetic topological insulator film",
  Hua Jiang, Zhenhua Qiao, Haiwen Liu, and Qian Niu,
  Physical Review B 85, 045445 (2012). [PDF]

 110. "Unbalanced edge modes and topological phase transition in gated trilayer graphene",
  Xiao Li, Zhenhua Qiao*, Jeil Jung, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review B (Rapid Communication) 85, 201404 (2012). [PDF]

 111. "Transport properties of graphene nanoroads in boron nitride sheets",
  Jeil Jung, Zhenhua Qiao*, Qian Niu, and Allan H. MacDonald (*corresponding author),
  Nano Letters 12, 2936 (2012). [PDF]

 112. "Microscopic theory of quantum anomalous Hall effect in graphene",
  Zhenhua Qiao, Hua Jiang, Xiao Li, Yugui Yao, and Qian Niu,
  Physical Review B 85, 115439 (2012). [PDF]

 113. 2011
 114. "Two-dimensional topological insulator state and topological phase transition in bilayer graphene",
  Zhenhua Qiao, Wang-Kong Tse, Hua Jiang, Yugui Yao, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 107, 256801 (2011). [PDF]

 115. "Engineering quantum anomalous/valley Hall states in graphene via metal-atom adsorption: An ab-initio study",
  Jun Ding, Zhenhua Qiao*, Wanxiang Feng, Yugui Yao, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review B 84, 195444 (2011). [PDF]

 116. "Electronic highways in bilayer graphene",
  Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Qian Niu, and Allan H. MacDonald,
  Nano Letters, 11(8), 3453 (2011). [PDF]

 117. "Spin-polarized and valley helical edge modes in graphene nanoribbons",
  Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Shengyuan Yang, Bin Wang, and Qian Niu,
  Physical Review B 84, 035431 (2011). [PDF]

 118. "Valley-Hall kink and edge states in multilayer graphene",
  Jeil Jung, Fan Zhang, Zhenhua Qiao, and Allan H. MacDonald,
  Physical Review B 84, 075418 (2011). [PDF]

 119. "Effects of spin-flip scattering on gapped Dirac fermions",
  Shengyuan Yang, Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Junren Shi, and Qian Niu,
  Europhysics Letters 95, 67001 (2011). [PDF]

 120. "Quantum anomalous Hall effect in single-layer and bilayer graphene",
  Wang-Kong Tse, Zhenhua Qiao, YuguiYao, Allan. H. MacDonald, and Qian Niu,
  Physical Review B 83, 155447 (2011). [PDF]

 121. "Universal spin-Hall conductance fluctuations in two-dimensional mesoscopic system",
  Zhenhua Qiao, Wei Ren, and Jian Wang,
  Modern Physics Letters B 25, 359 (2011). [PDF]

 122. 2010
 123. "Universal conductance fluctuation of mesoscopic systems in the metal-insulator crossover regime",
  Zhenhua Qiao, Yanxia Xing, and Jian Wang,
  Physical Review B 81, 085114 (2010). [PDF]

 124. "Quantum anomalous Hall effect in graphene from Rashba and exchange effects",
  Zhenhua Qiao, Shengyuan Yang, Wanxiang Feng, Wang-Kong Tse, Jun Ding, Yugui Yao, Jian Wang, and Qian Niu,
  Physical Review B (Rapid Communication) 82, 161414 (2010). [PDF]

 125. 2009
 126. "Theoretical investigation of how edge states are destroyed in disordered mesoscopic samples",
  Zhenhua Qiao, Jian Wang, Qingfeng Sun, and Hong Guo,
  Physical Review B 79, 205308 (2009). [PDF]

 127. 2008
 128. "Universal quantized spin-Hall conductance fluctuation in graphene",
  Zhenhua Qiao, Jian Wang, Yadong Wei, and Hong Guo,
  Physical Review Letters 101, 016804 (2008). [PDF]

 129. 2007
 130. "A variant transfer matrix method suitable for transport through multi-probe system",
  Zhenhua Qiao, and Jian Wang,
  Nanotechnology 18, 435402 (2007). [PDF]

 131. "Low-field phase diagram of spin Hall effect in the mesoscopic regime",
  Zhenhua Qiao, Wei Ren, Jian Wang, and Hong Guo,
  Physical Review Letters 98, 196402 (2007). [PDF]

 132. 2006
 133. "Universal spin-Hall conductance fluctuations in two dimensions",
  Wei Ren, Zhenhua Qiao, Jian Wang, Qingfeng Sun, and Hong Guo
  Physical Review Letters 97, 066603 (2006). [PDF]

(Back to top)