Publications

ResearcherID: E-4081-2012


Refereed papers

62 in total: 1 Nature, 1 Nature Nano., 10 Phys. Rev. Lett., 1 Rep. Prog. Phys., 2 Nature Commun., 3 Nano Letters, 1 Angew. Chem. Int. Ed., 30 Phys. Rev. B (5 Rapid Communications), 1 Nanotech., 1 Europhys. Lett., 2 New J. Phys., 1 Sci. Rep., 1 Mod. Phys. Lett. B, 1 J. Magn. Magn. Mater., 3 Front. Phys., 1 J. Phys. Condens. Matter, 1 Chem. Mater., and 1 AIP Advances


  2020
 1. "Pursuing the high-temperature quantum anomalous Hall effect in MnBi2Te4/Sb2Te3 heterostructures"
  Shifei Qi, Ruiling Gao, Maozhi Chang, Yulei Han*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author)
  Physical Review B 101, 014423 (2020). [PDF]

 2. 2019
 3. "Quantum anomalous Hall effect by coupling heavy atomic layers with CrI3"
  Majeed Ur Rehman, Xinlong Dong, Tao Hou, Zeyu Li, Shifei Qi, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author)
  Physical Review B 100, 195422 (2019). [PDF]

 4. "Finite-size effects in the dynamic conductivity and Faraday effect of quantum anomalous Hall insulators"
  Junjie Zeng, Tao Hou, Zhenhua Qiao*, and Wang-Kong Tse* (*corresponding author)
  Physical Review B 100, 205408 (2019). [PDF]

 5. "Universal conductance fluctuations in Sierpinski carpets"
  Yulei Han and Zhenhua Qiao* (*corresponding author)
  Frontiers of Physics 14, 63603 (2019). [PDF]

 6. "Universal current correlations induced by the Majorana and fermionic Andreev bound states"
  Kunhua Zhang, Xinlong Dong, Junjie Zeng, Yulei Han, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author)
  Physical Review B 100, 045421 (2019). [PDF]

 7. "Pressure-induced modification of the anomalous Hall effect in layered Fe3GeTe2"
  Xiangqi Wang, Zeyu Li, Min Zhang, Tao Hou, Jinggeng Zhao, Lin Li, Azizur Rahman, Zilong Xu, Junbo Gong, Zhenhua Chi, Rucheng Dai, Zhongping Wang, Zhenhua Qiao*, and Zengming Zhang* (*corresponding author)
  Physical Review B 100, 014407 (2019). [PDF]

 8. "Engineering giant Rashba spin-orbit splitting in graphene via n−p codoping"
  Shifei Qi, Yulei Han*, Fuming Xu, Xiaohong Xu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author)
  Physical Review B 99, 195439 (2019). [PDF]

 9. "Three-dimensional quantum Hall effect and metal–insulator transition in ZrTe5"
  Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang*, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao*, and Liyuan Zhang* (*corresponding author)
  Nature 569, 537–541 (2019). [PDF]

 10. "Enhanced Robustness of Zero-line Modes in Graphene via a Magnetic Field",
  Ke Wang, Tao Hou, Yafei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 14, 23501 (2019). [PDF]

 11. 2018
 12. "Perfectly conducting graphene electronic waveguide with curved channels",
  Vahid Mosallanejad, Ke Wang, Zhenhua Qiao* and Guoping Guo* (*corresponding author),
  Journal of Physics: Condensed Matter 30, 325301 (2018). [PDF]

 13. "Rapid Identification of the Layer Number of Large-Area Graphene on Copper",
  Zhikai Qi, Xudong Zhu, Hongchang Jin, Tiezhu Zhang, Xianghua Kong, Rodney S. Ruoff, Zhenhua Qiao*, and Hengxing Ji* (*corresponding author),
  Chemistry of Materials 30, 2067 (2018). [PDF]

 14. "Quantum anomalous Hall effect and giant Rashba spin-orbit splitting in graphene system co-doped with boron and 5d transition-metal atoms",
  Xinzhou Deng, Hualing Yang, Shifei Qi*, Xiaohong Xu, Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Frontiers of Physics 13, 137308 (2018). [PDF]

 15. "Topological zero-line modes in folded bilayer graphene",
  Tao Hou, Guanghui Cheng, Wang-Kong Tse, Changgan Zeng*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 98, 245417 (2018). [PDF]

 16. 2017
 17. "In-plane magnetization-induced quantum anomalous Hall effect in atomic crystals of group-V elements",
  Peichen Zhong, Yafei Ren, Yulei Han, Liyuan Zhang, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 96, 241103 (2017). [PDF]

 18. "Electric field effect of GaAs monolayer from first principles",
  Jiongyao Wu, Yali Yang, Heng Gao, Yuting Qi, Jiaqi Zhang, Zhenhua Qiao, and Wei Ren,
  AIP Advances 7, 035218 (2017). [PDF]

 19. "Tunable current partition at zero-line intersection of quantum anomalous Hall topologies",
  Yafei Ren, Junjie Zeng, Ke Wang, Fuming Xu*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 96, 155445 (2017). [PDF]

 20. "Spin-pairing correlations and spin polarization of Majorana bound states in two-dimensional topological-insulator systems",
  Kunhua Zhang, Junjie Zeng, Yafei Ren, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 96, 085117 (2017). [PDF]

 21. "Competing Gap Opening Mechanisms of Monolayer Graphene and Graphene Nanoribbons on Strong Topological Insulators",
  Zhuonan Lin, Wei Qin, Jiang Zeng, Wei Chen, Ping Cui, Jun-Hyung Cho, Zhenhua Qiao and Zhenyu Zhang,
  Nano Letters, 6b05354 (2017). [PDF]

 22. "Gate-tunable current partition in graphene-based topological zero lines",
  Ke Wang, Yafei Ren, Xinzhou Deng, Shengyuan A. Yang, Jeil Jung*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 95, 245420 (2017). [PDF]

 23. "Realization of quantum anomalous Hall effect in graphene from n-p codoping-induced stable atomic adsorption",
  Xinzhou Deng, Shifei Qi, Yulei Han, Kunhua Zhang, Xiaohong Xu* and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 95, 121410 (2017). [PDF]

 24. "First principles electronic structure and magnetic properties of inverse Heusler alloys X2YZ(X=Cr; Y=Co, Ni; Z=Al, Ga, In, Si, Ge, Sn, Sb)",
  Susanta K. Mohanta, Yongxue Tao, Xiaoyan Yan, Guanhua Qin, Venkatesh Chandragiri, Xi Li, Chao Jing, Shixun Cao, Jincang Zhang, Zhenhua Qiao, Hui Gu and Wei Ren
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 430, 65-69 (2017). [PDF]

 25. "Topological phase transition from trigonal warping in van der Waals multilayers",
  Junjie Zeng, Yafei Ren, Kunhua Zhang, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 95, 045424 (2017). [PDF]

 26. 2016
 27. "Topological phases in two-dimensional materials: a review",
  Yafei Ren, Zhenhua Qiao* and Qian Niu (*corresponding author),
  Reports on Progress in Physics 79, 066501 (2016). [PDF]

 28. "Gate-controlled topological conducting channels in bilayer graphene",
  Jing Li, Ke Wang, Kenton J. McFaul, Zachary Zern, Yafei Ren, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhenhua Qiao* and Jun Zhu* (*corresponding author),
  Nature Nanotechnology 11, 1060-1065 (2016). [PDF]

 29. "Anderson Localization from Berry-Curvature Interchange in Quantum Anomalous Hall System",
  Zhenhua Qiao, Yulei Han, Lei Zhang, Ke Wang, Xinzhou Deng, Hua Jiang, Shengyuan A. Yang, Jian Wang, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 117, 056802 (2016). [PDF]

 30. "High-temperature quantum anomalous Hall effect in n-p codoped topological insulators",
  Shifei Qi, Zhenhua Qiao, Xinzhou Deng, Ekin D. Cubuk, Hua Chen, Wenguang Zhu, Efthimios Kaxiras, S.B. Zhang, Xiaohong Xu, and Zhenyu Zhang, († co-first author)
  Physical Review Letters 117, 056804 (2016). [PDF]

 31. "The Origin of Improved Electrical Double-Layer Capacitance by Topological Defects and Dopants in Graphene for Supercapacitors",
  Jiafeng Chen, Yulei Han, Xianghua Kong, Xinzhou Deng, Hyo Ju Park, Yali Guo, Song Jin, Zhikai Qi, Zonghoon Lee, Zhenhua Qiao*, Rodney S. Ruoff*, and Hengxing Ji* (*corresponding author),
  Angewandte Chemie International Edition 10, 1002 (2016). [PDF]

 32. "Quantum anomalous Hall effect in atomic crystal layers from in-plane magnetization",
  Yafei Ren, Junjie Zeng, Xinzhou Deng, Fei Yang, Hui Pan*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 94, 085411 (2016). [PDF]

 33. "Transmission spectra and valley processing of graphene and carbon nanotube superlattices with inter-valley coupling",
  FumingXu, Zhizhou Yu, Yafei Ren, Bin Wang, Yadong Wei*, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  New Journal of Physics 18, 113011 (2016). [PDF]

 34. 2015
 35. "Role of geometry and topological defects in the one-dimensional zero-line modes of graphene",
  Xintao Bi, Jeil Jung, and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Physical Review B 92, 235421 (2015). [PDF]

 36. "High-efficiency Cooper-pair splitter in quantum anomalous Hall insulator proximity-coupled with superconductor",
  Ying-Tao Zhang, Xinzhou Deng, Qing-Feng Sun and Zhenhua Qiao* (*corresponding author),
  Scientific Reports 5, 14892 (2015). [PDF]

 37. "The positive piezoconductive effect in graphene",
  Kang Xu, Ke Wang, Wei Zhao, Wenzhong Bao, Erfu Liu, Yafei Ren, Miao Wang, Yajun Fu, Junwen Zeng, Zhaoguo Li, Wei Zhou, Fengqi Song, Xinran Wang, Yi Shi, Xiangang Wan, Michael S. Fuhrer, Baigeng Wang, Zhenhua Qiao*, Feng Miao and Dingyu Xing (*corresponding author),
  Nature Communications 6, 8119 (2015). [PDF]

 38. "Single-valley engineering in graphene superlattices",
  Yafei Ren, Xinzhou Deng, Zhenhua Qiao*, Changsheng Li, Jeil Jung, Changgan Zeng, Zhenyu Zhang, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review B 91, 245415 (2015). [PDF]

 39. 2014
 40. "Current partition at topological channel intersections",
  Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Chungwei Lin, Allan H. MacDonald, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 112, 206601 (2014). [PDF]

 41. "Ab initio theory of moire superlattice bands in layered two-dimensional materials",
  Jeil Jung, Zhenhua Qiao, Allan MacDonald, and Raoux Arnaud,
  Physical Review B 89, 205414 (2014). [PDF]

 42. "Topological metallic phases in spin-orbit coupled bilayer systems",
  Hui Pan, Xin Li, Zhenhua Qiao, Cheng-Cheng Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang,
  New Journal of Physics 16 123015 (2014). [PDF]

 43. "Quantum anomalous Hall effect in graphene proximity coupled to an antiferromagnetic insulator",
  Zhenhua Qiao, Wei Ren, Hua Chen, L. Bellaiche, Zhenyu Zhang, Allan H. MacDonald, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 112, 116404 (2014). [PDF]

 44. "Valley-polarized quantum anomalous Hall effect in silicene",
  Hui Pan, Zhenshan Li, Cheng-Cheng Liu, Guobao Zhu, Zhenhua Qiao*, and Yugui Yao* (*corresponding author),
  Physical Review Letters 112, 106802 (2014). [PDF]

 45. "Capacitance of carbon-based electrical double-layer capacitors",
  Hengxing Ji, Xin Zhao, Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Yanwu Zhu, Yalin Lu, Li Li Zhang, Allan H. MacDonald, and Rodney S. Ruoff,
  Nature Communications 5, 3317 (2014). [PDF]

 46. 2013
 47. "Detecting zero-line mode in bilayer graphene via quantum Hall effect",
  Ying-Tao Zhang, Zhenhua Qiao, and Qingfeng Sun,
  Physical Review B 87, 235405 (2013). [PDF]

 48. "Topological phases in gated bilayer graphene: Effects of Rashba spin-orbit coupling and exchange field",
  Zhenhua Qiao, Xiao Li, Wang-Kong Tse, Hua Jiang, and Qian Niu,
  Physical Review B 87, 125405 (2013). [PDF]

 49. 2012
 50. "Spin-polarized edge modes and snake states in HgTe/CdTe quantum wells under an antisymmetric magnetic field",
  Ying-Tao Zhang, Feng Zhai, Zhenhua Qiao, and Qingfeng Sun,
  Physical Review B (Rapid Communications) 86, 121403 (2012). [PDF]

 51. "Stabilizing topological phases in graphene via random adsorption",
  Hua Jiang*, Zhenhua Qiao*, Haiwen Liu, Junren Shi, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review Letters 109, 116803 (2012). [PDF]

 52. "Quantum anomalous Hall effect with tunable Chern number in magnetic topological insulator film",
  Hua Jiang, Zhenhua Qiao, Haiwen Liu, and Qian Niu,
  Physical Review B 85, 045445 (2012). [PDF]

 53. "Unbalanced edge modes and topological phase transition in gated trilayer graphene",
  Xiao Li, Zhenhua Qiao*, Jeil Jung, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review B (Rapid Communication) 85, 201404 (2012). [PDF]

 54. "Transport properties of graphene nanoroads in boron nitride sheets",
  Jeil Jung, Zhenhua Qiao*, Qian Niu, and Allan H. MacDonald (*corresponding author),
  Nano Letters 12, 2936 (2012). [PDF]

 55. "Microscopic theory of quantum anomalous Hall effect in graphene",
  Zhenhua Qiao, Hua Jiang, Xiao Li, Yugui Yao, and Qian Niu,
  Physical Review B 85, 115439 (2012). [PDF]

 56. 2011
 57. "Two-dimensional topological insulator state and topological phase transition in bilayer graphene",
  Zhenhua Qiao, Wang-Kong Tse, Hua Jiang, Yugui Yao, and Qian Niu,
  Physical Review Letters 107, 256801 (2011). [PDF]

 58. "Engineering quantum anomalous/valley Hall states in graphene via metal-atom adsorption: An ab-initio study",
  Jun Ding, Zhenhua Qiao*, Wanxiang Feng, Yugui Yao, and Qian Niu (*corresponding author),
  Physical Review B 84, 195444 (2011). [PDF]

 59. "Electronic highways in bilayer graphene",
  Zhenhua Qiao, Jeil Jung, Qian Niu, and Allan H. MacDonald,
  Nano Letters, 11(8), 3453 (2011). [PDF]

 60. "Spin-polarized and valley helical edge modes in graphene nanoribbons",
  Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Shengyuan Yang, Bin Wang, and Qian Niu,
  Physical Review B 84, 035431 (2011). [PDF]

 61. "Valley-Hall kink and edge states in multilayer graphene",
  Jeil Jung, Fan Zhang, Zhenhua Qiao, and Allan H. MacDonald,
  Physical Review B 84, 075418 (2011). [PDF]

 62. "Effects of spin-flip scattering on gapped Dirac fermions",
  Shengyuan Yang, Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Junren Shi, and Qian Niu,
  Europhysics Letters 95, 67001 (2011). [PDF]

 63. "Quantum anomalous Hall effect in single-layer and bilayer graphene",
  Wang-Kong Tse, Zhenhua Qiao, YuguiYao, Allan. H. MacDonald, and Qian Niu,
  Physical Review B 83, 155447 (2011). [PDF]

 64. "Universal spin-Hall conductance fluctuations in two-dimensional mesoscopic system",
  Zhenhua Qiao, Wei Ren, and Jian Wang,
  Modern Physics Letters B 25, 359 (2011). [PDF]

 65. 2010
 66. "Universal conductance fluctuation of mesoscopic systems in the metal-insulator crossover regime",
  Zhenhua Qiao, Yanxia Xing, and Jian Wang,
  Physical Review B 81, 085114 (2010). [PDF]

 67. "Quantum anomalous Hall effect in graphene from Rashba and exchange effects",
  Zhenhua Qiao, Shengyuan Yang, Wanxiang Feng, Wang-Kong Tse, Jun Ding, Yugui Yao, Jian Wang, and Qian Niu,
  Physical Review B (Rapid Communication) 82, 161414 (2010). [PDF]

 68. 2009
 69. "Theoretical investigation of how edge states are destroyed in disordered mesoscopic samples",
  Zhenhua Qiao, Jian Wang, Qingfeng Sun, and Hong Guo,
  Physical Review B 79, 205308 (2009). [PDF]

 70. 2008
 71. "Universal quantized spin-Hall conductance fluctuation in graphene",
  Zhenhua Qiao, Jian Wang, Yadong Wei, and Hong Guo,
  Physical Review Letters 101, 016804 (2008). [PDF]

 72. 2007
 73. "A variant transfer matrix method suitable for transport through multi-probe system",
  Zhenhua Qiao, and Jian Wang,
  Nanotechnology 18, 435402 (2007). [PDF]

 74. "Low-field phase diagram of spin Hall effect in the mesoscopic regime",
  Zhenhua Qiao, Wei Ren, Jian Wang, and Hong Guo,
  Physical Review Letters 98, 196402 (2007). [PDF]

 75. 2006
 76. "Universal spin-Hall conductance fluctuations in two dimensions",
  Wei Ren, Zhenhua Qiao, Jian Wang, Qingfeng Sun, and Hong Guo
  Physical Review Letters 97, 066603 (2006). [PDF]

(Back to top)